Друга іноземна мова (французька, англо-український переклад, 4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит
82Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764Інп41доцент Вигнанська І. М.
Інп42доцент Вигнанська І. М.
Інп43доцент Вигнанська І. М.
Інп44доцент Вигнанська І. М.
840Інп41доцент Вигнанська І. М.
Інп42доцент Вигнанська І. М.
Інп43доцент Вигнанська І. М.
Інп44доцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Програма вивчення французької мови як другої іноземної мови скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетентностей з метою вироблення у студентів навичок усної та писемної комунікації на побутовому, культурологічному та професійному рівнях, що зумовлює розширення у матеріалі навчального курсу об’єму інформації екстралінгвістичного характеру. Розвиток мовної компетентності здійснюється на основі засвоєння синтагматики й парадигматики слів, морфологічних форм, синтаксичних способів і лексичних засобів вираження певних лінгвальних категорій. Завдання курсу: сформувати та розвинути уміння вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою на задану професійну тематику у різних соціально-детермінованих ситуаціях. Практична спрямованість курсу передбачає використання мови у різних комунікативних ситуаціях спілкування, аналіз художніх текстів, володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання, здатність співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування, а отже уміння користуватись усним мовленням у межах суспільно – політичної тематики, володіти практичними навиками письмового перекладу текстів фахової тематики.

Рекомендована література

Базова

 1. Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé DALF: Підруч. для вищ.навч.закл. / Галина Флорієвна Драненко. – К. Ірпинь: ВТФ «Перун», 2002 – 232 с.
 2. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. – 12-е изд., стереотипное. – Москва: Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480 с.
 3. Boulares, Frérot J.-L. Grammaire progressive du français avec 400 exercices. / Michèle Boularès, Jean-Louis Frerot.- CLE International, 2004. – 192 р.
 4. Gallier T. Vocabulaire 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire. / Thierry Gallier. CLE International, 2003. – 159 р.
 5. Gregoir M, Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 600 exercices. /Maia Gregoir, Odile Thiévenaz. – CLE International, 2005. – 272 p.
 6. Huet C. Révisions. 450 exercices. Niveau avancé / Célyne Guet, Sandrine Vidal. – Paris: CLE International- SEJER , 2005.- 175
 7. Miquel С., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français, niveau avancé. / Claire Miquel.- Paris: CLE Intenational, 1999.- 191 p.

Допоміжна

 1. Кость Г.М.,Сулим О.І. Посібник з французької мови для самостійної роботи та дистанційного навчання. / Г.М.Кость, О.І. Сулим. – Львів, Вид-цтво ЛНУ, 2007.-164 с.
 2. Львова Л.Ф.Методичні вказівки і навчальні завдання до вивчення граматики французької мови. / Л.Ф. Львова. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, – 60 с.
 3. Мандзак І.А. Підручник з французької мови / І.А. Мандзак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 355 с.
 4. Beaujeu C.-M.,Carlier A., Mimran R., Torres M., Vrillaud-Meunier J. Grammaire. 350 exercices. Niveau supérieur. FLE Méthode Adolescents – Adultes.- Hachette, , 2010. – 62 p.
 5. Brillant C. Le nouvel édito. Niveau B2. / Corina Brillant, Virginie Bazou, Romain Racine, Jean-Charles Schenker. – Les éditions Didier, Paris, 2010.- 224 p.
 6. Chamberlain A., Steele R. Guide pratique de la communication / A. Chamberlain, R. Steele. – Paris : Les Editions Didier, 1991. – 192 p.
 7. Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Teyssier B. Grammaire pratique du français en 80 fiches / Y. Delatour, D. Jennepin, M. Léon-Dufour, B. Teyssier. – Paris : Hachette. Français langue étrangère, 2000. – 208 p.
 8. Descotes-Genon Ch., Morsel M-H. L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire. / Ch.Descotes, Marie-Helène Morsel, PU de Grenoble. 1993. – 160 р.
 9. Heu E., Abou-Samra M., Perrard M., Pinson C. Le nouvel édito Niveau B1. / Elodie Heu, Myriam Abou-Samra, Marion Perrard, Cécile Pinson.  – Les éditions Didier, Paris, 2013.- 225 p.
 10. Heu E., Mabilat J.-J Edito. Méthode de français. / Elodie Heu, Jean-Jacques Mabilat. – Les éditions Didier, Paris,2006. – 224p.
 11. Gregoir M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 600 exercices. / Maia Gregoir, Odile Thiévenaz.- CLE International, 2005. – 287 p.
 12. La vie des Français. Recueil de textes et de dialogues. Учебное пособие. Составители Т.Н.Громова, И.И.Аграновская, О.И.Дудник. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 233 с.
 13. Leroy-Miquel C., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau faux débutant et intermédiaire / С. Leroy-Miquel, A. Goliot-Lété. – Tours : CLE International, 1997. – 192 p.
 14. Morton J. English grammar for student of French. The Study Guide for Those Learning French./ Jacqueline Morton. – Olivia and Hill Press, 2009.- 176 p.
 15. Poinsson-Quinton. Grammaire expliquée du français / Sylvie Poinsson-Quinton, Reine Mimran, Michèle Mahéo Le Coadic- Paris: CLE International- SEJER, 2003.- 224p.
 16. Siréjols E., Renaud Dominique. Grammaire avec 450 nоuveaux exercices. Niveau intermédiaire. / Evelyne Sirejols, Pierre Claude Renaud Dominique. – Paris: CLE International – SEJER., 2004.- 191p.

Словники та довідники

 1. Словник. Французько-український. Українсько-французький: Посібник для загальноосвіт. шк. та вищ. навч. закладів / Уклад.: В.Т.Бурбело, К.М.Андрашко та ін.; Упоряд. В.Т.Бусел – Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1994-528с.
 2. Larousse de poche 2017 Noms communs. Noms propres. / Ed: Larousse, 2016. – 1053p.
 3. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Hâtier – Paris, 2012. – 319 p.
 4. Rey A., Chantreau S. Dictionnaire des expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 1993. – 888 p.
Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення
www.abu.cnam
www.lefigaro
www.lepoint.fr
www.tv5.org
www.bonjourdefrance.com
www.francaisfacile.com/cours
www.enseigna.fr/fr/langues
www.lexiquefle.free.fr 
www.culture.coe.int/portfolio

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму