Друга іноземна мова (французька, 4 курс, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Немає
84Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764Інп41доцент Вигнанська І. М.
Інп42доцент Вигнанська І. М.
Інп43доцент Вигнанська І. М.
Інп44доцент Вигнанська І. М.
Інп45доцент Вигнанська І. М.
840Інп41доцент Вигнанська І. М.
Інп42доцент Вигнанська І. М.
Інп43доцент Вигнанська І. М.
Інп44доцент Вигнанська І. М.
Інп45доцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Програма вивчення другої іноземної мови (французької) скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетентностей з метою вироблення у студентів навичок усної та писемної комунікації на побутовому, культурологічному та професійному рівнях. Метою курсу є допомогти студентам оволодіти та засвоїти функціонально-семантичні, словотвірні і семантико-синтаксичні моделі французької мови; ознайомити з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру; сприяти виробленню навичок фахової комунікації з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови; розуміти, перекладати, аналізувати тексти іноземною мовою загального тематичного спрямування; сформувати вміння та навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу; користуватися усним монологічним та діалогічним мовленням у межах професійної тематики.

Курс сприяє активному засвоєнню тематичної лексики, володінню практичними навиками перекладу текстів фахової тематики, тренуванню вмінь ведення дискусії на матеріалі вивченої лексики, а отже використання набутих знань у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування. Програма з французької мови як другої іноземної створена відповідно до вимог ступеневої освіти та змін у навчальному плані факультету іноземних мов. Разом з тим програма ґрунтується на європейських стандартах рівня знань з французької мови як іноземної і опирається на вимоги і принципи закладені у відповідних дидактичних матеріалах, розрахованих на базовий рівень фахової підготовки.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
Знати:
– теоретично і практично передбачені для цього курсу граматичні та лексичні теми;
– головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови;
– засоби вираження певної комунікативної інтенції;
– методи аналізу тексту, принципи організації словникового складу французької мови;
– сприйняття на слух аутентичні радіо- та теле- матеріали, інформацію у текстовому форматі;
– вміння на навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу;
– стратегії усного та письмового спілкування;
– лексичні та граматичні принципи формування наукових текстів з маркерами для здійснення комунікативних стратегій;
– синтаксичні конструкції та особливості функціонування синтаксису складних речень, вживання способів у складнопідрядних реченнях різних типів відповідно до їх лексичних та стилістичних характеристик.

Вміти:
– активно володіти лексичним запасом передбаченим курсом і граматичними моделями;
– сприймати на слух різножанрові аутентичні тексти відповідно до тематики курсу з елементами діалектної маркованості;
– відтворювати основну інформацію у тестовому форматі, вміти проводити функціонально-стилістичний аналіз;
– теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами; вірно виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання;
– дотримуючись правил орфографії написати приватний та офіційний лист, листівку, привітання, запрошення, твір відповідно до тематики курсу.
– сприймати на слух та розуміти різножанрові тексти, відтворювати основну та імпліцитну інформацію тексту, вміти проводити функціонально-стилістичний аналіз;
– вести дискусію, викладати свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;
– для закріплення й активного засвоєння граматики, навичок письма та орфографії вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.
– вільно використовувати французьку мову в ситуаціях усного спілкування (інформувати, описувати, висловлювати точку зору, аргументувати, вести дискусію); засвоїти мовний репертуар, який дозволить студентові висловлюватись лексичними засобами на різні теми;
– володіти принципами членування тексту, реферувати та анотувати газетні та журнальні статті, інтерпретувати твір щодо структури, композиції, змісту і форми;
– володіти перекладацькими навиками, необхідними для інформаційного вивіреного усного перекладу комунікативних висловлювань.

Рекомендована література

Основна література:
1. Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé DALF: Підруч. для вищ.навч.закл. / Галина Флорієвна Драненко. – К. Ірпинь: ВТФ «Перун», 2002 – 232 с.
2. Boulares M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français avec 400 exercices. / Michèle Boularès, Jean-Louis Frerot.- CLE International, 2004. – 192 р.
3. Girardeau B. , Jacament E., Salin M. Le DELF B1. Préparation DELF – DALF / Bruno Girardeau, Emilie Jacamet, Marie Salin; Editions Didier, 2016 .- 192p.
4. Heu E., Abou-Samra M., Perrard M., Pinson C. Edito Niveau B1. / Elodie Heu, Myriam Abou-Samra, Marion Perrard, Cécile Pinson. – Les éditions Didier, Paris, 2013.- 225 p.
5. Miquel С., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français, niveau avancé. / Claire Miquel.- Paris: CLE Intenational, 2007.- 191 p.

Додаткова література:
1. Beaujeu C.-M.,Carlier A., Mimran R., Torres M.,Vrillaud-MeunierJ. Grammaire. 350 exercices.Niveau supérieur. FLE Méthode Adolescents–Adultes.- Hachette, Paris., 2010. – 62 p
2. Breton G., Lepage S. Réussir le Delf B1 / Gilles Breton, Sylvie Lepage, Marie Rousse. Ed.Didier.- 2010, 192p.
3. Brillant C. Le nouvel édito. Niveau B2. / Corina Brillant, Virginie Bazou, Romain Racine, Jean-Charles Schenker. – Les éditions Didier, Paris, 2010.- 224 p.
4. Chamberlain A., Steele R. Guide pratique de la communication / A. Chamberlain, R. Steele. – Paris : Les Editions Didier, 2004. – 192 p.
5. Gallier T. Vocabulaire 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire. / Thierry Gallier. CLE International, 2003. – 159 р.
6. Gregoir M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 600 exercices. / Maia Gregoir, Odile Thiévenaz.- CLE International, 2005. – 287 p.
7. Huet C. Révisions. 450 exercices. Niveau avancé / Célyne Guet, Sandrine Vidal. – Paris: CLE International- SEJER , 2005.- 175 p.
8. Leroy-Miquel C., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau faux débutant et intermédiaire / С. Leroy-Miquel, A. Goliot-Lété. – Tours : CLE International, 2004. – 192 p.
9. Morton J. English grammar for student of French. The Study Guide for Those Learning French./ Jacqueline Morton. – Olivia and Hill Press, 2009.- 176 p.
10. Normand I,‎ Lescure R. DELF B1, 200 Activités Livre + CD audio / Isabelle Normand, Richard Lescure: CLE International, 2008 – 160p.
11. Ross Steele Civilisation du français Avec 400 activités Niveau intermédiaire / Steele Ross. CLE International., 2004. – 192p

Словники та довідники
1. Larousse de poche/Dictionnaire. Noms communs. Noms propres. / Ed: Larousse, 2016. – 1053p.
2. Bescherelle. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Hâtier – Paris, 2012. – 319 p.
3. Alain Rey, Sophie Chatreau Le Robert Dictionnaire d’expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 2015. – 1092 p.

Матеріали

Методичні вказівки та навчальні завдання з французької мови як другої іноземної для студентів факультету іноземних мов

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус