Друга іноземна мова (французька, магістри 2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1148Іна-61мдоцент Вигнанська І. М.
Іна-62мдоцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Програма вивчення французької мови як другої іноземної мови скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетентностей з метою вироблення у студентів навичок усної та писемної комунікації на побутовому, культурологічному та професійному рівнях, що зумовлює розширення у матеріалі навчального курсу об’єму інформації екстралінгвістичного характеру. Розвиток мовної компетентності здійснюється на основі засвоєння синтагматики й парадигматики слів, морфологічних форм, синтаксичних способів і лексичних засобів вираження певних лінгвальних категорій. Завдання курсу: сформувати та розвинути уміння вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою на задану професійну тематику у різних соціально-детермінованих ситуаціях, відповідно до загальноєвропейського рівня С1.2. Практична спрямованість курсу передбачає використання мови у різних комунікативних ситуаціях спілкування, аналіз художніх текстів, володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання, здатність співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування, а отже уміння користуватись усним мовленням у межах суспільно – політичної тематики, володіти практичними навиками письмового перекладу текстів фахової тематики.

Рекомендована література

Базова

 1. Бабінчук І.І Французька мова. Підручник для студентів старших курсів вищих навчальних закладів. / І.І Бабінчук.- Львів, Вид-цтво ЛНУ, 2010.- 486 с.
 2. Рабош Г. Французька мова для студентів вищих навчальниз закладів / Галина Рабощ. – Вінниця: Нова книга, 2013.- 464с.
 3. Boulares, Frérot J.-L. Grammaire progressive du français avec 400 exercices. / Michèle Boularès, Jean-Louis Frerot.- CLE International, 2004. – 192 р.
 4. Gallier T. Vocabulaire 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire. / Thierry Gallier. – CLE International, 2003. – 159 р.
 5. Gregoir M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 600 exercices. / Maia Gregoir, Odile Thiévenaz.- CLE International, 2005. – 287 p.
 6. Huet C. Révisions. 450 exercices. Niveau avancé / Célyne Guet, Sandrine Vidal. – Paris: CLE International- SEJER , 2005.- 175
 7. Miquel С., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français, niveau avancé. / Claire Miquel. – Paris: CLE Intenational, 1999.- 191 p.
 8. Potouchanskaïa L.L., Youdina I.A., Chkounaeva I.D. Cours pratique de langue française. Parties 1-2. / L.L Potouchanskaïa, I.A.Youdina, I.D.Chkounaeva. – M., 2008. – 296р.

Допоміжна

 1. Кость Г.М.,Сулим О.І. Посібник з французької мови для самостійної роботи та дистанційного навчання. / Г.М.Кость, О.І. Сулим. – Львів, Вид-цтво ЛНУ, 2007.-164 с.
 2. Львова Л.Ф.Методичні вказівки і навчальні завдання до вивчення граматики французької мови. / Л.Ф. Львова. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, – 60 с.
 3. Мандзак І.А. Підручник з французької мови / І.А. Мандзак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 355 с.
 4. Beaujeu C.-M.,Carlier A., Mimran R., Torres M., Vrillaud-Meunier J. Grammaire. 350 exercices. Niveau supérieur. FLE Méthode Adolescents – Adultes.- Hachette, , 2010. – 62 p.
 5. Brillant C. Le nouvel édito. Niveau B2. / Corina Brillant, Virginie Bazou, Romain Racine, Jean-Charles Schenker. – Les éditions Didier, Paris, 2010.- 224 p.
 6. Cadiot-Cueilleron J.,Frayssinhes J.-P., Klotz L., Lefebvre du Preÿ N., J.de Montgolfier. Grammaire. 350 exercices. Niveau supérieur. FLE Méthode Adolescents – Adultes.- Hachette, , 2009. – 78p.
 7. Chamberlain A., Steele R. Guide pratique de la communication / A. Chamberlain, R. Steele. – Paris : Les Editions Didier, 1991. – 192 p.
 8. Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Teyssier B. Grammaire pratique du français en 80 fiches / Y. Delatour, D. Jennepin, M. Léon-Dufour, B. Teyssier. – Paris : Hachette. Français langue étrangère, 2000. – 208 p.
 9. Descotes-Genon Ch., Morsel M-H. L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire. / Ch.Descotes, Marie-Helène Morsel, PU de Grenoble. 1993. – 160 р.
 10. Heu E., Abou-Samra M., Perrard M., Pinson C. Le nouvel édito Niveau B1. / Elodie Heu, Myriam Abou-Samra, Marion Perrard, Cécile Pinson.  – Les éditions Didier, Paris, 2013.- 225 p.
 11. Heu E., Mabilat J.-J Edito. Méthode de français. / Elodie Heu, Jean-Jacques Mabilat. – Les éditions Didier, Paris,2006. – 224p.
 12. La vie des Français. Recueil de textes et de dialogues. Учебное пособие. Составители Т.Н.Громова, И.И.Аграновская, О.И.Дудник. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 233 с.
 13. Le nouvel entraînez-vous DALF C1/C2, 250 activités. / Richard Lescure, Samuelle Chenard, Anna Mubanga Beya, Vanessa Bourbon, Alain Rausch, Pauline Vey – CLE International, P., 2007.-
 14. Morton J. English grammar for student of French. The Study Guide for Those Learning French./ Jacqueline Morton. – Olivia and Hill Press, 2009.- 176 p.
 15. Poinsson-Quinton. Grammaire expliquée du français / Sylvie Poinsson-Quinton, Reine Mimran, Michèle Mahéo Le Coadic- Paris: CLE International- SEJER, 2003.- 224p.
 16. Soignet M. Le Français Juridique. Droit-Administration-Affaires / Michel Soignet. Hachette Livre 2003.- 128 p.

Словники та довідники

 1. Larousse de poche 2017 Noms communs. Noms propres. / Ed: Larousse, 2016. – 1053p.
 2. Le nouveau Bescherelle. L’art de conjuguer. Dictionnaire de 12000 verbes. Hâtier – Paris, 1980. – 157р.
 3. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Hâtier – Paris, 2012. – 319 p.
 4. Mimran R. Vocabulaire expliqué du français / Reine Mimran.- Paris: CLE International., – 159 p.
 5. Rey A., Chantreau S. Dictionnaire des expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 1993. – 888 p.

 Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення

www.fr.wikipedia.
www.abu.cnam
www.lefigaro
www.lepoint.fr
www.tv5.org
www.bonjourdefrance.com
www.francaisfacile.com/cours
www.enseigna.fr/fr/langues
www.lexiquefle.free.fr 
www.culture.coe.int/portfolio

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму