Естетика потворного в німецькій літературі XXІ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Варецька С. О.

Опис курсу

Спецкурс розрахований на студентів спеціальності німецька мова та література.

Естетика прекрасного й високого впродовж багатьох століть займала домінантне становище не лише в мистецтві, а й у літературі. Проте в сьогоднішньому світі превалюють зовсім інші категорії, зокрема потворного, страшного, огидного, трагічного, тощо як цілковитий антипод прекрасного. У культурному розвитку ХХ ст. змінюються ціннісні орієнтири, що призводить до перегляду певних естетичних канонів, які формувалися впродовж століть. Відображення картини світу засобами мистецтва вимагає від письменників дедалі більшої палітри категорій: це прекрасне і потворне, високе й приземлене, трагічне й комічне, красиве й огидне – саме така палітра дає можливість відобразити повноту й різноманіття буття. У багатьох сучасних художніх концепціях потворне розглядається як самостійна або й базова категорія: потворне константне, існувало завжди й скрізь, а прекрасне залишається прекрасним лиш тому, що воно змінне. У мистецьких творах експресіонізму, чи то в художній літературі чи то в малярстві, яскраво відображена картина зламу, присутня деформація форми, тут панують декадентні лейтмотиви, відбувається чітка зміна парадигми – відмова від консервативного й міщанського світосприйняття, й, натомість, пошук абсолютно нових естетичних ресурсів, таких як гротеск, потужна виразність художнього образу, динамізм, екзальтація, різкі контрасти й ін. Категорія потворного домінує в творчості багатьох письменників-експресіоністів, детальніше увага буде зосереджена на творчості таких авторів: поезія Г. Бенна, Г. Тракля, Г. Гейма, Е. Толлера, Е. Ласкер-Шуллер, та ін.; проза А. Дьобліна, Ф. Кафки та ін.; драматургія Г. Кайзера, Б.Брехта, Е. Толлера та ін.

Результати навчання:

 • у підсумку вивчення курсу студенти мають знати:
 • про базові естетичні категорії експресіонізму
 • про літературну й мистецьку ситуацію Німеччини кін. ХІХ – перш. пол. ХХ ст.
 • життєвий і творчий шлях обраних письменників
 • про національну специфіку німецької літератури, зумовленої особливостями соціально-політичної історії країни та її культурних традицій
 • у підсумку вивчення курсу студенти мають вміти:
 • охарактеризувати потворне в обраних для аналізу творах
 • формування навиків аналітико-інтерпретаційної роботи з художніми текстами
 • охарактеризувати творчий метод окремих письменників, твори яких розглядаються
 • аналізувати текст

Рекомендована література

 1. Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм в современной Германии (1890–1920) / О. Вальцель. – Петербург: Academia, 1922. – 94 с.
 2. Гаврилів Т. Зацитована апокаліпса: апокаліптичні ігри та візії експресіоністичного авангарду в Німеччині / Т. Гаврилів // Експресіонізм: зб. наук. праць; [упоряд. Т. Гаврилів]. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2005. – С. 131–151.
 3. Гаврилів Т. Експресіонізм: страх непристосованої свідомості / Т. Гаврилів // Експресіонізм: зб. наук. праць; [упоряд. Т. Гаврилів]. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2002. – С. 72–93.
 4. Гаврилів Т. “Сутінки людства”: від симфонії новітньої поезії до документа літературного експресіонізму / Т.Гаврилів // Вікно в світ. – 2001. – №1. – С. 43-53.
 5. Левчук Л. Естетика: навчальний посібник / Л.Левчук. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 520 с.
 6. Маценка С. “Позія втоплеників”. Образ Офелії в німецькій експресіоністичній поезії / С.Маценка // Експресіонізм: [зб. наук. праць / упоряд. Т.Гаврилів]. – Львів: ВНТЛ – Класика. – 2005. – С. 45-63.
 7. Маценка С. Экспрессионизм. Проза // История литературы Германии ХХ века. Том первый 1880-1945. Книга первая Литература Германии между 1880 и 1918 годами. -Москва : ИМЛИ РАН, 2016. – С. 708-725.
 8. Пестова Н. Лирика немецкого экспрессионизма: профили чужести / Н. Пестова. – Екатеринбург, 1999. – 464 с.
 9. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка / [Л.Ришар; Науч. ред. и авт. послесл. В.М.Толмачев; Пер. с фр.]. – М.: Республика, 2003. – 432 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму