Граматичні аспекти сучасного англомовного дискурсу

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
912Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета курсу полягає у розвитку умінь ідентифікувати, аналізувати та відтворювати в перекладі граматичні категорії різних частин мови та синтаксичні структури, що характерні для різних жанрів сучасного англомовного дискурсу. Курс передбачає роботу з інституційним, художнім, повсякденним та науковим дискурсами та зосереджує увагу на свідомому застосуванні доречних стратегій для подолання труднощів, повʼязаних з граматичними аспектами сучасної англійської мови.

Результати навчання:

знати: основні граматичні категорії різних частин мови та особливості синтаксичних конструкцій, які не мають прямих аналогій в українській мові та можуть викликати труднощі в процесі перекладу, Зокрема, знати особливості перекладу присудка, інфінітиву, герундія і герундіальних конструкцій, дієприкметника та дієприкметникових конструкцій, абсолютних конструкцій, модальних дієслів, емфатичних конструкцій, еліптичних конструкцій, означеного та неозначеного артиклів, асиндетичних іменникових словосполучень, речень із заперечними конструкціями тощо.

вміти: здійснювати доперекладацький аналіз тексту для визначення його граматичних особливостей, застосовуючи різноманітні трансформації на словотвірному, морфологічному та синтаксичному рівнях, які необхідні для забезпечення адекватності перекладу та подолання міжкультурних барʼєрів.