Іноземна мова (французька, філософський факультет, 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
23Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164Писаревська О. В.
264Писаревська О. В.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції з метою вироблення у студентів навичок усної та писемної комунікації на побутовому, культурологічному та професійному рівнях.

Практична спрямованість курсу передбачає, що студенти оволодіють базовою розмовною та професійною лексикою, а також основними граматичними конструкціями потрібними для реалізації повсякденних комунікативних ситуацій. Розвинути як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі побутової тематики (типових повсякденних ситуацій), так і країнознавчих (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають).

Розвинути у студентів уміння використовувати іноземну мову у практичних ситуаціях, співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування.

Завдання навчальної дисципліни: практичне володіння студентів французькою мовою, вироблення навиків усного та письмового спілкування на побутовому, культурологічному, професійному рівнях

Виробити у студентів навички правильної французької вимови шляхом корекції вивчених звуків. Поглибити і закріпити фонетичну компетенцію студентів, що містить особливості французької вокалічної і консонантної систем, правила словесного і логічного наголосу, інтонаційне оформлення французьких простих питальних речень, французько-нормативну вимогу, механізм читання і правильного письма.

Ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматикою будовою основних типів простих і складних речень.

Навчити студентів розуміти, перекладати, аналізувати тексти іноземною мовою загального та професійного тематичного спрямування середнього рівня складності.

Сформувати у студентів вміння та навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу. Виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:

 • основні системні особливості вокалізму, консонантизму, наголосу, інтонаційно-мелодійні моделі речень, а також правила орфографії французької мови;
 • головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови;
 • правила словесного і логічного наголосу;
 • засоби вираження певної комунікативної інтенції;
 • інтонаційне оформлення різнотипних французьких простих речень;
 • теоретично і практично знати заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми;

Вміти:

 • активно володіти лексичним запасом (понад 1500 слів і зворотів) і граматичними моделями;
 • сприймати на слух тексти відповідно до тематики курсу і відтворювати основну та докладну інформацію;
 • читати і розуміти фахові тексти відповідно до тематики курсу та відтворювати основну та докладну інформацію;
 • робити правильний словесний і логічний наголос; інтонаційно оформлювати різні типи речень;
 • працювати з різними типами словників;
 • теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;
 • описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові;
 • вести дискусію, викладати свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;

вірно виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання

Рекомендована література

 1. Комірна Є. В., Самойлова О. П. Підручник з французької мови. – К.: Ірпінь, 2007.
 2. Alcaraz M., Braud C. et al. ÉDITO. Niveau A1. Méthode de français. – Paris: Didier, 2016.
 3. Baylocq M.-P., Brémaud S. et al. ÉDITO. Niveau A1. Cahier d’exercices. – Paris: Didier, 2016.
 4. Boularès M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français avec 400 exercices. – Paris: CLE International, 2004.
 5. Gallier T. Vocabulaire. 450 nouveaux exercices. Niveau débutant. – Paris: CLE International, 2003.
 6. Miquel С., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français. Niveau débutant. – Paris: CLE International, 2016.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус