Іноземна мова (французька, культура та мистецтво, 5 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Немає
103Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132доцент Вигнанська І. М.
232доцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Програма вивчення французької мови за професійним спрямуванням скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетентностей з метою вироблення у студентів навичок усної та писемної комунікації на побутовому, культурологічному та професійному рівнях. Метою курсу є допомогти студентам оволодіти та засвоїти функціонально-семантичні, словотвірні і семантико-синтаксичні моделі французької мови, ознайомити з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру, сприяти виробленню навичок фахової комунікації з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності. Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням сприяє активному засвоєнню тематичної лексики, фразеологічних конструкцій, володінню практичними навиками перекладу текстів фахової тематики, тренуванню вмінь ведення дискусії на матеріалі вивченої лексики, а отже використання набутих знань у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Крючков Г.Г., Мамотенко М.П., Хлопук В.С., Воєводська В.С. Français accéléré. Прискорений курс французької мови: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко, В.С. Хлопук, В.С. Воєводська. – 3-тє авт.вид., випр. – Київ: Видавництво А.С.К., 2007. – 384 с.
 2. ОпацькийС.Є.Français,niveaudébutant :Підруч. длявищ.навч.закл. /Сергій Євстахійович Опацький.– К., Ірпінь: Перун, 2005.– 312 с.
 3. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. – 12-е изд., стереотипное. – Москва: Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480 с.
 4. Miquel C. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices / Claire Miquel. – Paris : CLE International. – 191 p.

Допоміжна

 1. Кость Г.М.,Сулим О.І.Посібник з французької мови для самостійної роботи та дистанційного навчання. Львів, Вид-цтво ЛНУ, 2007.-164 с.
 2. Львова Л.Ф.Методичні вказівки і навчальні завдання до вивчення граматики французької мови. / Л.Ф. Львова. – Львів, ЛНУ, 1998. – 60 с.
 3. Мандзак І.А. Підручник з французької мови / І.А. Мандзак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 355 с.
 4. Мороз Б.І., Пірко Л.С. Вступний корективно-фонетичний курс французької мови: Навч.посібник / Б.І. Мороз, Л.С. Пірко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 79 с.
 5. Butzbach M., Martin C., Pastor D., Saracibar I. Junior 1. Méthode de français / M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. – Paris : CLE International, Santillana, 1997. – 80 p.
 6. Claire Miquel Vocabulaire progressive du français avec 250 exercices. Niveau débutant. CLE International, 2008.- 160 p.
 7. Carlo C., Causa M. Civilisation progressive du français avec 400 activités. Niveau débutant / C. Carlo, M. Causa. – Paris : Clé International, 2005. – 162 p.
 8. Chamberlain A., Steele R. Guide pratique de la communication / A. Chamberlain, R. Steele. – Paris : Les Editions Didier, 1991. – 192 p.
 9. Chollet I., Robert J.-M. Précis : Les expressions idiomatiques / Isabelle Chollet, Jean-Michel Robert. – Paris : CLE Inernational, 2008. – 224 p.
 10. Claire Miquel Vocabulaire progressive du français avec 250 exercices. Niveau débutant. / Miquel Claire. –  CLE International, 2008.- 160 p.
 11. Dupré Latour S., Salins de G.-D. Premiers exercices de grammaire / Sabine Dupré Latour, Geneviève-Dominique de Salins. – Paris : Hatier / Didier, 1991. – 128 p.
 12. Eluerd R. Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau débutant / R. Eluerd. – Paris : Hachette, 2005. – 112 p.
 13. Auge, M.D. Canada Pujols Tout va bien. Méthode de français. / Hélène Augé, M.D. Canada Pujols, L. Martin, Claire Marlhens. –  CLE International. 2005.- 170 p
 14. Girardet, J.Pécheur, C. Gibbe Méthode de français.Tendances A2 / Jacky Girardet, Jqcaues Pécheur, Colette Gibbe, Marie-Louise Parizet CLE International., 2016.- 160p.
 15. Leroy-Miquel C., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau faux débutant et intermédiaire / С. Leroy-Miquel, A. Goliot-Lété. – Tours : Clé International, 1997. – 192 p.
 16. Maia Gregoir, Odile Thiévenaz Grammaire progressive du français avec 600 exercices. / Maia Gregoir, Odile Thiévenaz CLE International, 2005. – 255 p.
 17. Martinie B., Wachs S. Phonétique en dialogues / B. Martinie, S. Wachs. – Paris : Clé International, 2006. – 120 p.
 18. Oughlissi E. Vocabulaire progressif du français. Tests. Niveau intermédiaire / E. Oughlissi. – Clé International, 2003. – 94 p.
 19. Siréjols E., Tempesta G. 450 nouveaux exercices. Niveau débutant / E. Siréjols, G. Tempesta. – Paris: CLE International, 2008. – 155 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму