Інтеркультурний аспект викладання англійської мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Курс передбачає культурологічний та порівняльний підхід до вивчення англійської мови, головна мета якого – забезпечити комунікативну компетенцію в актах міжкультурної комунікації через вивчення вираженої у мові національної культури. Компонент культури фоново присутній при навчанні усіх мовних навичок та вмінь з перших днів вивчення англійської мови і відбивається як на формальному так і на змістовому рівні мови. Основною перепоною у міжкультурному спілкуванні є відмінність фонових знань, які зумовлюють специфіку національних культур комунікантів.  Тому, фонові знання у порівняльному аспекті становлять важливий компонент курсу. Іншим компонентом курсу є культурний компонент в мові, який також вивчається порівняльно та контрастно.

 

 

Результати навчання:

  • знати: а)складові культури загалом  і національних культур зокрема та форми їхнього вираження; б)основні культурні складові у фонових відмінностях україномовних та англомовних комунікантів; в)сфери дії мови та культури і ділянки, де вони накладаються; г)методи та способи навчання культурних особливостей в україномовному середовищі; д)правила розпізнання культурних компонентів у семантиці лексичних одиниць різних рівнів.

вміти: а)теоретично і практично володіти запланованими для курсу темами; б)ідентифікувати культурні складові у лінгвістичних та екстралінгвістичних контекстах; в)аналізувати  у зіставному плані культурні відмінності на різних рівнях; г)методично грамотно та адекватно розширювати культурний компонент у викладацькій  діяльності.