Історія світової літератури (література Західної Європи та Америки другої половини ХІХ – ХХ ст.)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Сенчук І. А.Інп23, Інп24, Інп25

Опис курсу

Даний курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для розуміння своєрідності світового літературного процесу від середини ХІХ і до кінця ХХ століття, його основних характеристик, закономірностей та художніх новацій. Курс поєднує контекстуальні, історико-літературні та літературно-критичні аспекти вивчення художньої літератури, надає чітке уявлення про провідні літературні напрями та течії, жанрову систему та жанрові модифікації в прозовій літературі, поезії та драмі.
Курс зорієнтований на вивчення найвпливовіших художніх феноменів у літературах Західної Європи і США, які мали вплив як на загальний розвиток світової літератури, так і на становлення національних та регіональних літератур.

Рекомендована література

1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів, 2001.
2. Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману. – Львів, 2014.
3. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох. – Київ, 2007.
4. Венгеров Л. Зарубіжна література. 1871 – 1973. Огляди і портрети. – Київ, 1974.
5. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – Київ, 2001.
6. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття. – Київ, 2002.
7. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000 / Под ред. Л. Андреева. – Москва, 2001.
8. Зарубіжна література ХХ ст. / За ред. О. М. Ніколенко, Т. М. Конєвої. – Київ, 1998.
9. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль, 2005.
10. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков, 2000.
11. Затонський Д. В. Про модернізм і модерністів. – Київ, 1972.
12. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – Москва, 1998.
13. История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 / под ред. В. Н. Богословского и др. – Москва, 1984.
14. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / Ред. Волков А. та ін. – Чернівці, 2001.
15. Модернизм в зарубежной литературе. – Москва, 1998.

16. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ ст. Ч. 2. Зарубіжна література. – Луцьк, 1999.
17. Набоков В. Лекции о зарубежной литературе. – Москва, 2000.
18. Называть вещи своими именами (антология манифестов ХХ века). – Москва, 1986.
19. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – Київ, 1981.
20. Наливайко Д. С. Про співвідношення „декадансу”, „модернізму”, „авангардизму” // Слово і час. – 1997. – № 11-12.
21. Ніцше Ф. Так казав Заратустра; Жадання влади / Пер. з нім. А. Онишка, П. Таращука. – Київ, 2003.
22. Ортега-і-Гасет Х. Дегуманізація мистецтва // Вибрані твори / Хосе Ортега-і-Гасет. – Київ, 1994. – С. 238–272.
23. Павличко С. Д. Зарубіжна література: Дослідження та критичні статті. – Київ, 2001.
24. Сенчук І. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої половини ХХ століть: Вільям Батлер Єйтс і Джеймс Джойс. – Львів, 2011.
25. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. В 3-х книгах. – Львів, 2003.

Матеріали

Робоча програма курсу “Історія світової літератури (література Західної Європи та Америки другої половини ХІХ – ХХ ст.)”

Матеріали методичного забезпечення (4 семестр)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус