Історія світової літератури (XVIII-XІX cт.)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Кушнір І. Б.Іна21, Іна22, Іна23, Іна24, Іна25
332доцент Кравець Я. І.Інп21, Інп22, Інм21, Іні21, Інф21, Інм21
332доцент Мельник Д. М.Інп23, Інп24, Інп25,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Опис курсу

Світова література XVIII–ХІХ ст.Поняття «Просвітництво»; філософія раціоналізму; літературні напрями: «класицизм», «реалізм», «сентименталізм», «передромантизм»; жанрова система літератури Просвітництва. Поняття «романтизм», «романтичне двосвіття», «романтичний герой»; літературні маніфести романтизму; жанрова система романтизму: ліро-епічна поема, історичний роман, лірична драма; представники в національних літературах. Поняття «класичний реалізм»; літературні маніфести реалізму; жанрова система класичного реалізму: соціально-психологічний роман, романвиховання, соціально-психологічна новела; представники в національних літературах.

Результати навчання:

 у підсумку вивчення курсу студенти мають знати: основні закономірності літературного процесу XVIII–ХІХ ст.; провідні літературні напрями світової літератури; естетичні та літературні погляди, програмні твори, основні етапи творчості провідних письменників; українські переклади програмних творів.

у підсумку вивчення курсу студенти мають вміти: пояснити закономірності та особливості літературного процесу XVIII- XІХст.;проаналізувати твори художньої літератури: своєрідність стилю, жанру, композиції, систему образів; виявляти національну своєрідність європейських літератур, їхні традиції та зв’язок з іншими літературами, зокрема – українською; назвати і визначити основні поняття, які характеризують літературний процес XVIII- XІХ ст.; пояснювати вияви загальних особливостей і художніх рис, притаманних літературному напряму в окремому тексті; пояснити, в чому полягає новаторство автора твору.

Рекомендована література

Рекомендована художня література

Рекомендована критична література:

 1. Галич О. Теорія літератури / Галич О., Назарець В., Васильєв. – К., 2001.
 2. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ ст. : навчальний посібник / Давиденко Г. Й., Чайка О. М. – К., 2007.
 3. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст. : навчальний посібник / Давиденко Г. Й., Величко М. О. – К., 2007.
 4. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник : [у 2 т.] / [за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського]. – Тернопіль, 2005.
 5. История всемирной литературы в 9-ти томах. – М., 1988. – Том 5-6.
 6. История зарубежной литературы XVIII века / Под. ред. Неустроева В., Самарина Р. – М., 1974.
 7. История зарубежной литературы XIX века : учеб. для вузов / А.С. Дмитриев, Н.А. Соловьева, Е.А. Петрова и др. ; [под ред. Н.А. Соловьевой]. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2000.
 8. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.
 9. Литературные манифесты западно-европейских романтиков. – М., 1980.
 10. Літературознавчий словник-довідник. – К., 2006.
 11. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму : підручник / Наливайко Д.С., Шахова К.О. – К., 1997.
 12. Андреев Л. Г. История французской литературы / Андреев Л. Г., Козлова И. П., Косиков Г. К. – М., 1987.
 13. Аникин Т. В. История английской литературы / Аникин Т. В., Михальская Н. П.. – М., 1985.
 14. Боброва М. Романтизм в американской литературе ХІХ века. – М., 1971.
 15. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. – М., 1978.
 16. Европейский романтизм. – М., 1973.
 17. Затонский Д. Европейский реализм XIX века: Линии и лики / Затонский Д. – К., 1984.
 18. Соколянский М. Западноевропейский роман эпохи Просвещения / Соколянский М. – К., 1982.
 19. Соловьёва Н. А. У истоков английского романтизма / Соловьёва Н. А. – М., 1987.
 20. Павличко С. Зарубіжна література. Дослідження та критичні статті / Павличко С. – К., 2001.
 21. Эстетика американского романтизма. – М., 1977.
 22. Эстетика раннего французского романтизма. – М., 1983.
 23. Аникст А. «Фауст» Гете. Литературный комментарий / Аникст А. – М., 1979.
 24. Бандровська О. Т. „Грозовий перевал” Емілі Бронте в культурному просторі вікторіанської Англії // Бронте Е. Грозовий перевал. – Харків, 2006. – С. 3-18.
 25. Бельский А.А. В.Скотт. Очерк творчества / Бельский А.А. – М., 1981.
 26. Дайчес Д. Сэр В. Скотт и его мир / Дайчес Д. – Л., 1984.
 27. Дубашинский И. Джордж Гордон Байрон / Дубашинский И. – М., 1985.
 28. Зверев А. Звезды падучей пламень: Жизнь и поэзия Байрона / Зверев А. – М., 1988.
 29. Соколянский М. Творчество Генри Филдинга / Соколянский М. – К., 1975.
 30. Ковалев Ю. В. Эдгар Алан По / Ковалев Ю. В. – Л., 1984.
 31. Кучбовская Е.П. Творчество О. Бальзака. – М., 1971.
 32. Либинзон З. Фридрих Шиллер / Либинзон З. – М., 1990.
 33. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: від Античності до початку XIX ст. – Київ, 2013.
 34. Шалагінов Б.Б. Шлях Ґете / Шалагінов Б.Б. – Харків, 2003.
 35. Шамрай П. І. Творчість Е. Т. А. Гофмана / Шамрай П. І. – К., 1978.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму