Комп’ютерна лінгвістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Теребушко Ю. Р.Інн51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інн51Мдоцент Теребушко Ю. Р.

Опис курсу

Мета – познайомити студентів-філологів з методами використання сучасних комп’ютерних технологій для здійснення лінгвістичних досліджень, створення словників та у перекладацькій діяльності.

Завдання курсу:

 • визначити галузі традиційної лінгвістики, необхідні для опису мови з точки зору комп’ютерної лінгвістики;
 • визначити основні алгоритми машинної обробки мови;
 • ознайомити студентів з галуззю корпусної лінгвістики;
 • формування вмінь та навичок необхідних для ефективного використання засобів сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні поняття комп’ютерної лінгвістики;
 • основні можливості застосування інструментів комп’ютерної лінгвістики у традиційному мовознавстві;
 • методи вирішення окремих лінгвістичних завдань;
 • основні функціональні можливості лінгвістичного програмного забезпечення.

 

вміти:

 • використовувати технології автоматизованої обробки текстової інформації для вирішення завдань з мовознавства, літературознавства, перекладу;
 • працювати зі спеціалізованими програмами для автоматизованої обробки текстів;

користуватися онлайн-ресурсами для вирішення конкретних лінгвістичних завдань.

Рекомендована література

Базова

 1. Бук С.Основи статистичної лінгвістики: Навчально-методичний посібник / Відп. ред. проф. Ф.С. Бацевич.— Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.— 124 с.
 2. Волошин Володимир Григорович Комп’ютерна лінгвістика: Навч. посібник.— Суми: Університетська книга, 2004.
 3. Дарчук Н. П. Комп’ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту): підручник.— К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008.
 4. Карпіловська Є.А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика: Під- ручник.— Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006.— 188 с.
 5. Левицкий В. В. Квантитативные методы в лингвистике / В. В. Левицкий. – Черновцы : “Рута”, 2004. – 190 с.
 6. Leech G. Introducing Corpus Annotation / G. Leech // Garside R. Corpus Annotation: Linguistic Information from Computer Text Corpora / R. Garside, T. McEnery, (eds.). – London : Longman, 1997. – Р. 1–18.
 7. Lеmnitzer L. Korpuslinguistik / L. Lеmnitzer, H. Zinsmeier. – Tübingen : Narr, 2006. – 220 S.
 8. McEnery T. Corpus Linguistics [Електронний ресурс] / T. McEnery, A. Wilson. – Edinburgh : Edinburgh University Press. – 1996. – 209 c. – Режим доступу: http://www.lancs.ac.uk/fss/courses/ling/corpus/CONTENTS.HTM
 9. Meyer C. English corpus linguistics: an introduction / C. Meyer. – Cambridge : Cambridge University Press, 2002. – 184 p.
 10. The Oxford Handbook of Computation Linguistics / ed. by Ruslan Mitkov.— Oxford Un-ty Press, 2003.
 11. Quasthoff U. Corpus Portal for search in monoligual corpora / Uwe Quasthoff, Matthias Richter, Christian Biemann. [Електронний ресурс] // Proceedings of LREC-06. – Genoa, 2006. – Р. 1799–1802. – Режим доступу : http://corpora. informatik.uni-leipzig.de/download/CorpusPortal.pdf

 

 

Додаткова

 1. Бук С. 3 000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф.С.Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 192 с.
 2. Belica C. Statistische Kollokationsanalyse und -clustering. Korpuslinguistische Analysemethode. Institut für Deutsche Sprache, Mannheim [Електронний ресурс] / C. Belica. – 1995. – Режим доступу : http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb
 3. Biemann C. Web Services for Language Resources and Language Technology Applications / Biemann Christian, Bordag Stefan, Quasthoff  Uwe, Wolff Christian // Proceedings of LREC-04. – Lisboa, 2004. – Р. 1477–1480.
 4. Bußmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft 2., völlig neubearbeitete Auflage / H. Bußmann. – Stuttgart : Kröner, 1990. – 904 S.
 5. Kyiak T. Maschinelle Übersetzung in der Ukraine: Zustand und Perspektiven  / Taras Kyiak // Викладання та вивчення німецької мови в міжкультурному просторі : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 80–82.

 

Інтернет-ресурси

 1. Український мовно-інформаційний фонд НАН України: мова, інформатика, лінгвістика [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ulif.org.ua/
 2. DWDS [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.dwds.de/
 3. TextSTAT – Simples Text Analyse Tool [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/textstat/
 4. Wortschatzportal [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://wortschatz.uni-leipzig.de/de

WordSmith Tools [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.lexically.net/wordsmith/