Комунікативна граматика

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Шум’яцька О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Інм11Шум’яцька О. М.

Опис курсу

Мета дисципліни: забезпечення студентів практичними знаннями граматичної будови німецької мови, необхідними для спілкування, вироблення у студентів міцних навичок граматично правильної німецької мови в усній і писемній формі.
Завдання: ознайомлення студентів з особливостями морфологічної і синтаксичної будови німецької мови; формування вміння правильного використання граматичних правил та утворення граматичних структур у спілкуванні німецькою мовою.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

Знати: способи утворення і умови функціонування граматичних форм і конструкцій, моделі побудови словосполучень і речень; норми німецької літературної мови та способи їх застосування у практичній діяльності; принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів німецькою мовою;

Вміти: застосовувати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів українською та іноземною мовами; граматично правильно будувати висловлювання німецькою мовою; використовувати німецьку мову в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму