Історія перекладознавства (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Стецько Я. Т.Іні41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Іні41доцент Стецько Я. Т.

Опис курсу

Мета: посприяти: а) формуванню загальнотеоретичних знань з історії перекладознавства; б) засвоєнню принципових положень історії та розвитку світового та українського перекладознавства; в) засвоєнню методів та засобів аналізу історико-теоретичних засад перекладознавства.
Завдання: поступове оволодіння науковим перекладознавчим апаратом, вироблення навичок критичного аналізу та практичного застосування теоретичних знань при вивченні і розборі перекладацьких зразків

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
 періодизацію історії перекладу у світі та в Україні
 історико-теоретичні підґрунтя авторських позицій різних перекладознавців
 історичні, загальномистецькі та власне літературні передумови розвитку перекладознавчої думки;

вміти:
1. дефініціювати основні перекладознавчі терміни, рекомендовані програмою;
2. розрізняти основні етапи та періодизацію перекладознавства в світі;
3. класифікувати теоретичні вчення різних перекладознавчих шкіл та течій;
4. розпізнавати різні типи перекладів художніх текстів в їх історичному розвитку;
5. аналізувати перекладацькі позиції тих чи інших прекладачів;
6. характеризувати лексико-семантичні особливості окремо певного перекладацького періоду і окремого перекладача;
7. визначати граматичні особливості мови певного перекладацького періоду і окремого перекладача;
характеризувати різні перекладацькі етапи за ознаками загально встановлених класифікацій

Рекомендована література

Базова
1. Зеров М. К. Нове українське письменство // Українське письменство / М. К. Зеров; упоряд. М. Сулима; післям. М. Москаленка. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2002. – С. 5-104.
2. Кальниченко О. А. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях. Ч. 1. Загальні питання. Стародавні часи: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. А. Кальниченко, В. О. Подміногін. – Х. : Вид-во НУА, 2005. – 132 с.
3. Кочур Г. П. Здобутки й перспективи / Г. П. Кочур // Всесвіт. – 1968. – № 1. – C. 92-97.
4. Коломієць Л. В. Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кінця ХІХ початку ХХ століття.: автореф. дис. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка / Л. В. Коломієць. – К., 2006. – 41 с.
5. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу / М. Москаленко // Всесвіт. – 2006. – № 1-2.
Допоміжна
1. Жолдак Богдан . Під зіркою Лукаша . Київ : Дух і Літера . 2018.
2. Камю А. Вибрані твори у трьох томах. Харків : Фоліо . 1997.
3. Микола Лукаш. Від Боккаччо до Аполлінера. Майстри поетичного перекладу. Київ ‘ Видавництво художньої літератури «Дніпро». 1990.
4. Моріак Франсуа . Поцілунок. дарований прокаженому . Київ : Видавництво «Основи» . 1994.
5. Савчин Валентина . Микола Лукаш – подвижник художнього перекладу . Львів : Літопис . 2018.
6. Французька п’єса XX століття. Театральний авангард . Київ : Видавництво «Основи» . 1993.
7. «Українець Микола Лукаш є найбільшим світовим перекладачем». Інтерв’ю з Б. Жолдаком. You tube. 2018.’
Електронні ресурси:
1. www.societetraduction.fr>interpretariat
2. www.caliope-interpreters.org
3. www.global-translation.ch
4. www.radiosvoboda.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму