Латинська мова(німецька,французька та іспанська філологія )

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132Іні11Зубченко С. В., Мокрівська М. Т.
Інм11Зубченко С. В., Романюк І. А.
Інн11Панчишин Н. З., Ревак Н. Г.
Інн12Олійник Л. Р., доцент Пилипів О. Г.
Інф11Мокрівська М. Т., доцент Пилипів О. Г.
Інм11Куйбіда Х. І., доцент Домбровський М. Б.
232Іні11Зубченко С. В., Мокрівська М. Т.
Інм11Зубченко С. В., Романюк І. А.
Інн11Панчишин Н. З., Ревак Н. Г.
Інн12Олійник Л. Р., доцент Пилипів О. Г.
Інф11Мокрівська М. Т., доцент Пилипів О. Г.
Інм11Куйбіда Х. І., доцент Домбровський М. Б.

Опис курсу

«Латинська мова» є складовою частиною дисциплін гуманітарного циклу. Вивчення латинської мови пов’язане із спеціальними дисциплінами, без яких неможлива фактична підготовка майбутніх спеціалістів-філологів. Латинські лексеми набули поширення в мовах усіх країн. Активне засвоєння інтернаціональної лексики та фразеології – це важливе завдання філолога, який вивчає латинську мову. Вивчення латинської мови не тільки розкриває історію семантики слів, процеси словотворення, але й сприяє розширенню загальнокультурного та загальномовознавчого рівня майбутніх фахівців. Оскільки латинська мова класичного періоду досягла завершеності й системності в утворенні морфологічних форм та синтаксичних конструкцій, вона стала еталоном, нормою літературної мови завдяки яскравій виразності, винятковому лаконізму та стилістичній різноманітності. Таким чином, дисципліна “Латинська мова” є особливою ланкою в професійній підготовці філологів іноземної мови.

Завдання: навчити читати та перекладати латинські тексти, працювати зі словником, ознайомити студентів з шляхами і способами запозичень з латинської мови та античною культурою.

 Результати навчання:

  • знати:

латинський алфавіт, фонетику, наголос, нормативну граматичну базу, лексичний мінімум, студентський гімн Gaudeamus, прислів’я та крилаті вислови.

  • вміти:

читати та перекладати латинські тексти, робити морфологічний аналіз латинської лексики в межах граматики курсу, ознайомити студентів з граматичною будовою латинської мови та способами словотворення наукових термінів, підготовка до самостійної наукової роботи, з’ясування місця латинської мови в історії світової культури.

Рекомендована література

Базова :

  1. Оленич Р.М.,Оленич І.Р,Чернюх Б.В.. Латинська мова: Навч.посібн.-Вид.2-ге, виправл. і доповн.-Львів:Світ,2008.-472с.:іл..
  2. Сафроняк О.,Волощук В.,Волощук М..Латинська мова: підручник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка,2015.-458 с.

Допоміжна:

  1. Вацеба О.А.,Олійник Л.Р.Lectura Latina:Навчальний посібник.-Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2008.-200с.іл.
  2. Ревак Н.Г., Сулим В.Т.. Латинська мова(для неспеціальних факультетів).Підручник.-Львів: ЛНУ ім..Івана Франка,2002.- 240 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму