Лексикологія (іспанської мови)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Цимбалістий І. Ю.Іні21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
412Іні21Цимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Лексикологія є явищем багатогранним, різні аспекти якого можуть бути предметом дослідження багатьох наук, оскільки передбачає вивчення семасіологічних, ономасіологічних, морфологічних та фразеологічних особливостей лексичного складу мови. Провідне місце в сучасній лексикології належить проблемі структури та значення слова, їх формуванню, зміні, етимологічним аспектам. Лексикологія є однією з фундаментальних дисциплін в системі підготовки філологів і перекладачів, виклад основ якої передбачає цей курс.
Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з головними теоретичними положеннями лексикології сучасної іспанської мови.

Завдання дисципліни:
– сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер лексики іспанської мови;
– проаналізувати етимологічну природу вокабуляру іспанської мови;
– ознайомити студентів з головними тенденціями зміни лексичного складу іспанської мови;
– висвітлити головні способи словотворення в мові;
– ознайомити з традиційними й новітніми теоріями лексичного значення;
– викласти особливості лексичного значення, парадигматичних груп лексики;
– показати національно-культурну специфіку лексичного складу іспанської мови;
– ознайомити з можливими способами розвитку лексичного складу іспанської мови, з її соціальним та територіальним поділом

Після вивчення курсу студенти повинні

знати:
предмет, об’єкт та завдання лексикології; специфічні ознаки слова як головної одиниці мови; головні теорії лексичного значення; парадигматичні взаємозв’язки лексики (синонімія, антонімія, лексико-семантичні поля); шляхи збагачення іспанської лексики (словотворення, зміна лексичного значення, запозичення, утворення фразеологічних одиниць); особливості територіальної та соціальної диференціації лексики; основні типи словників.
вміти:
оперувати основними поняттями лексикології; кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова чи фразеологізму, особливості процесів формування похідних та фразеологічних одиниць; розрізняти види лексичних значень та системних зв’язків лексики, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди; формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля; визначати соціальну та територіальну приналежність лексичної одиниці; ідентифікувати фразеологізми та аналізувати їх структуру; користуватися різними типами словників.

Рекомендована література

Базова
1. Almela Pérez R., Procedimientos de formación de palabras en español. – Barcelona: Ariel Prácticum, 1999.
2. Alvar Ezquerra M. El neologismo: caracterización, formación, aceptabilidad // El neologismo. V Jornadas de Metodología y Didáctica de la Lengua española. – Cáceres: Instituto de Ciencias de la Educación, 1999.
3. Alvar Ezquerra M. La formación de palabras en español. – Madrid: Arco/Libros, 1996.
4. Alvar Ezquerra M. El acortamiento de palabras // Diccionario de siglas y abreviaturas. – Madrid: Alhambra, 1983.
5. Calles Vales J., Bermejo Meléndez B. Jergas, argot y modismos. – Madrid: LIBSA, 2001.
6. Casado Velarde M. Acortamientos, formación de siglas y acrónimos // Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid, t. 3, 1999.
7. Daniel P. Panorámica del argot español / Diccionario de argot español / León V.– Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1996.
8. Fernández-Sevilla J. Neología y neologismo en el español contemporáneo, Granada, 1982.
9. Guerrero Ramos G. Neologismos en el español actual. – Madrid: Arco/Libros, 1995.
10. Lang Mervyn F. Formación de palabras en español, Madrid, 1992.
11. Montes Giraldo J. J. Los ”interfijos hispánicos”. Reexamen con base en datos del ALEC // Anuario de Lingüística Hispñanica. – 1985. – 1.
12. Rodríguez González F. Lenguaje y contracultura juvenil: anatomía de una generación // Comunicación y lenguaje juvenil, Madrid: Editorial Fundamentos, 1989.
13. Seco M. El léxico de hoy // Comunicación y lenguaje, Madrid, 1977

Допоміжна
1. Мариненко П.І. Словоскладання як один із шляхів поповнення лексичного складу сучасної іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових праць / Київськ. нац. лінгв. ун-т. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – Вип. 13.
2. Мариненко П.І. Лексичні новотвори в сучасній іспанській мові: структурний та семантичний аспекти: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.05 / Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.
3. Мацько О.М. Абревіатури як згорнені мовні формули в дипломатичних текстах // Мовознавство. – 2000. – № 1
4. Мунгалова О.М. Наблюдения над функционированием кратких форм личных имен в современном испанском языке // Вестник Московского университета: Серия 9: Филология. – М.: Из-во Моск. ун-та, 1990. – № 5.
5. Мунгалова О.М. Об одном способе аббревиации в современном испанском языке (усеченные слова) // Вестник Московского университета: Серия 9: Филология. – М.: Из-во Моск. ун-та, 1996. – № 6
6. Мунгалова О.М. О лексикализации графических сокращений в современном испанском языке // История и современное состояние иберо-романских языков. – М.: Изд-во Московского гос. ун-та им. М. Ломоносова, 1988.
7. Помірко Р.С. Демінутивність / аугментативність як засіб експресивності іспанської мови // Іноземна філологія. – 1987. – Вип. 88.
8. Ткаченко О.О. Молодіжна мова ― арго, жаргон чи соціолект? // Нова філологія. – 2001. – № 1.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус