Лінгвістика тексту

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Курс “Лінгвістика тексту” входить до складу фундаментальних дисциплін з іноземної філології і пов’язаний з такими курсами як основи мовознавства, теорія мовної комунікації, історія, граматика, лексикологія, стилістика іноземної мови, вступ до германської філології та неофілологічних дисциплін: дискурсознавства, когнітивної поетики, прагматики, когнітивної лінгвістики, корпусної лінгвістики, неожанрології. Цей курс покликаний вивчати проблеми сучасної текстолінгвістичної науки та функціонування мовних одиниць у тексті з урахуванням міждисциплінарного підходу.

 

Мета курсу – формування базових понять з лінгвістики тексту, як складової сучасної концепції лінгвістичної освіти. Метою курсу є розкрити історію становлення лінгвістики тексту як самостійної наукової дисципліни і познайомити студентів-філологів з основними етапними, програмними працями у цій царині філологічної науки. Особлива увага курсу зосереджена на сучасних напрямах теорії тексту, котрі окреслюють перспективи її подальшого розвитку і які мають яскраво виражене загальномовознавче спрямування (це передусім теорії когнітивної науки, котрі сприяють збагнути когнітивні процеси при читанні та письмі, моделі дискурсної лінгвістики, пов’язані з функціонуванням мови у макромовних формуваннях, і .т.ін.). Важливим є розгляд традиційних положень лінгвістики тексту  утім під новітніми кутами зору, котрі збагачують наше уявлення про текст новими знаннями. Інновативним у курсі є інтегративний розвиток творчого та наукового потенціалу студентів-філологів, формування наукових інтересів, стимулювання дослідницької діяльності у сфері лінгвістики тексту.

 

 

 

 

 

Результати навчання:

  • знати:

– основні положення і проблематику сучасних теорій лінгвістики тексту;

– специфіку лінгвістики тексту у сфері германістики, пов’язану із особливостями сприйняття і розуміння інших культур;

– значимість лінгвістики тексту у системі сучасних мовознавчих наук;

– навчитися критично осмислювати різні теорії і підходи до вивчення текстових явищ у світлі новітніх теорій письма (електронне письмо) і формування кібер простору існування текстів; 

– варіативні особливості і норми існування текстів різних функційних стилів;

– історію текстолінгвістичних досліджень, провідні ідеї та текстологи;

– текстову термінологію і володіти текстолінгвістичним глосарієм;

– основні методи сучасних текстологічних досліджень.

 

 

  • вміти:

 

 

– застосовувати отримані теоретичні знання на практиці з метою формування адекватних навичок;

– використовувати набуті знання при вирішенні конкретних теоретичних і прикладних завдань, пов’язаних з проблематикою лінвістики тексту;

– вміти працювати з науковою теоретико-критичною літературою з проблематики;

– володіти прикладними аспектами лінвгістики тексту;

– знати найновіші публікації з актуальних проблем лінгвістики тексту;

– складати план теоретичного текстологічного дослідження;

– самостійно шукати та опрацьовувати теоретичну літературу, використовуючи різні пошукові системи, електронні бази даних, бібліотечні каталоги, теоретичну літературу та лексикографічні джерела;

– збирати мовний матеріал та проводити власне текстологічне дослідження;

– готувати доповіді, реферати, науково-дослідницькі праці на текстологічну тематику.