Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови (французька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
422доцент Піскозуб З. Ф.Інф21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410Інф21доцент Піскозуб З. Ф.

Опис курсу

Мета: Формування історичних, географічних, суспільно-політичних, економічних, побутових, мистецьких та інших знань студента для засвоєння фонової лексики та засобів вираження певної суспільно-комунікативної інтенції. Поряд з опануванням необхідного мінімуму інформаційних одиниць метою є одночасне засвоєння лексичних понять та лексичного фону та виховних цілей навчання. Поряд з опануванням необхідного мінімуму інформаційних одиниць метою є одночасне засвоєння лексичних понять та лексичного фону.

Завдання: Розвинути у студентів уміння практично орієнтуватися в сучасному житті Франції, дати вірне тлумачення явищ політичного, економічного, соціального та культурного життя сучасної Франції та ознайомитися з особливостями побуту та з традиціями французів. Практичне володіння студентом національними реаліями мови, яку вивчає, необхідними для комунікації у даній сфері людської діяльності. Важливе значення має засвоєння фонової лексики та засобів вираження певної суспільно-комунікативної інтенції.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: предмет теорії лінгвокраїнознавства Франції: територіальні та кліматичні особливості; політичний та адміністративний устрій країни; мистецький доробок та   традиції французького народу; норми повсякденних реалій; колорит місцевої кухні тощо.

Вміти: використовувати набуті знання для успішного вивчення мови даної країни; застосовувати засвоєний матеріал, як виконувач ролі культурного посередника між рідною культурою та іноземною; успішно долати міжкультурні непорозуміння та конфліктні ситуації; долати стереотипи у стосунках.

Рекомендована література

  1. Jacques Pecheur Civilisation progressive du francais/ – CLE International,2010
  2. Ross Steele.Civilisation progressive du français. – CLE International / SEJER, 2006.
  3. Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau débutant. CLE International, 2007.
  4. Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau intermédiaire. CLE International, 2008.
  5. Grand-Clément Odile. Savoir-vivre avec les Français. Que faire ? Que dire ? P. Hachette Livre 1996.
  6. Morochkina Galina. La langue et la civilisation française à travers des siècles : Історія французької мови. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2011.
  7. La vie des Français: Recueil de textes et de dialogues. Сборник текстов по французской цивилизации, Составители Т.Н.Громова, И.И.Аграновская, О.И.Дудник. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 236 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус