Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (французька, англо-український переклад, 4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
817Інп41доцент Вигнанська І. М.
Інп42доцент Вигнанська І. М.
Інп43доцент Вигнанська І. М.
Інп44доцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови має загальноосвітнє значення та закладає основу для опанування соціокультурними та лінгвокраїнознавчими знаннями. Курс передбачає формування країнознавчої компетенції у студентів, які вивчають французьку мову як другу іноземну. Важливе значення має засвоєння фонової лексики та засобів вираження певної суспільно-комунікативної інтенції; оволодіння основними положеннями перекладацького аналізу у лінгвокраїнознавчому аспекті; формування системи сучасних лінгвокультурних знань географічного, культурологічного та соціологічного характеру про франкомовні лінгвокультури; застосування набутих знань в удосконаленні практики іншомовного спілкування,  забезпечення навчально-пізнавальних та виховних цілей навчання.

Рекомендована література

 1. Давиденко Ю.Є. «Civilisation française» (франц. мовою. Електронний конспект лекцій). / Юлія Євгенівна Давиденко. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. –
 2. Давидов О.І. Франція сьогодні у політичному та економічному аспектах. Франц. мовою / О.І. Давидов, О.І. Нестеренко. – Х : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2003. – 63 с.
 3. Загрязкина Т. Франція сегодня / Т. Ю. Загрязкина. – Москва : Айрис Пресс, 2008. – 240с.
 4. Захаркевич М.И. Страноведение: Франция: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / М.И. Захаркевич. – Мн. : Высшая школа, 1990. – 320 с.
 5. Иванова Ю. Все о Франции. / Ю.Иванова. – Харьков, «Фолио», 2006 – 543 с.
 6. Клименко О. Франкомовні країни: Канада, Швейцарія, Бельгія… (Французькою мовою) / О. Клименко. – К. : Шкільний світ, 2007. – 128 с.
 7. Михайлова О.Г., Шмиголь Н.В. Лінгвокраїнознавство Франкомовні країни.- Вінниця.: Нова книга, 2009. – 216 с.
 8. Нестеренко О.І. Лінгвокраїнознавство. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.І. Нестеренко. – Х : НУА, 2002. – 199 с.
 9. Сваткова Т.Д., Вєдіна І.В. Франція. Посібник з країнознавства. – К.: Видавець Вадим Карпенко, 2008. – 279 с.
 10. Франция. Лингвострановедческий словарь под ред. Л.Г. Ведениной. – М. Интердиалект, АМТ, 1997. – 1037с.
 11. Balmand Pascal. Histoire de la France / Pascal Balmand. – Paris : Hatier, 1992. – 444 p.
 12. Carlo C., Causa M. Civilisation progressive du français, niveau intermédiaire. / С.Carlo, M.Causa. – CLE International, 2003. – 160 p.
 13. Grand – Clément Odile Civilisation en dialogues. Niveau intermédiaire. / Odile Grand-Clément. – CLE International, 2008.- 128p.
 14. Lauby J. P., Moreaux D. La France contemporaine: Géographie, Economie, Société. / Jean-Pierre Lauby; Daniel Moreaux. – Paris: Bordas, 2004.- 272 p.
 15. La vie des Français: Recueil de textes et de dialogues. Сборник тектов по французской цивилизации. Составители: Громова Т.Н., Аграновская И.И., Дудник О.И. – М: Изд-во МГУ, 2001. – 236 с
 16. Marseille Jacques, Noesser Julie. 100 monuments pour raconteur l’histoire de France. – Paris : édition France loisirs, 2008. – 224c.
 17. Motrouk V. La France et les Français. Textes thématiques de civilisation française / Victor Motrouk. – Oujgorod, 1997.- 170p.
 18. Pitte J.-R. La France. / Jean Robert Pitte. – P. : Armand Colin 2-e éd., 2005. –
 19. Morochkina G. La langue et la civilisation française à travers les siècles./ Morochkina.- Vinnitsia: Nova Knyha, 2011. – 320 p.
 20. Ross Steele . Civilisation progressive du Français. / Ross Steele. – Paris: CLE International, 2006. – 191p.
 21. Voici la France. Edition préparée par le Ministère des Affaires Etrangères. – P., mai 2000.

 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення

www.fr.wikipedia.

www.la-litterature.com

www.evene.fr/celebre/categorie/litterature-francaise.php

www.college-de-france.fr

http: // www. Perun.com.ua

www.elimagazines.com

http: // www.France.infonie.fr

www.laposte.fr/pere-noel

http: // www.Luzsa.info/

www. incwell. com/Biographies

http: // www.diwa.info/

http: // www.SAHARA.htme