Література і кіно: інтермедіальні аспекти дослідження

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Кушнір І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Кушнір І. Б.

Опис курсу

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3)

Аудиторні години – 32 (лекції – 16, практичні – 16)

Лектор: к.ф.н., доц. Кушнір І. Б.

Лекційно-практичний курс призначений для широкого кола студентів гуманітарного спрямування та доповнює вивчення історії світової літератури, розширює і поглиблює культурологічний рівень студентів усіх спеціальностей, даючи змогу проаналізувати не тільки тематику, проблематику, систему образів та мотивів, а й історико-культурний контекст літературного твору і його кіноадаптації, оскільки репрезентовано не лише контекст виникнення літературного твору, а й історично-культурний контекст кіноадаптацій, що уможливлює діахронічний аналіз образів та мотивів у широкому світоглядно-філософському дискурсі. Курс має на меті ознайомити з проблемою взаємодії кіномистецтва з художньою літературою, вивчити сучасні методології аналізу кінотексту та сформувати розуміння основних термінів і підходів до аналізу кіноадаптації тексту.

Методична система курсу структурована з метою активної співпраці викладача (як модератора та координатора дискусії) і студентів (як слухачів та учасників навчально-пізнавального діалогу), що забезпечується застосуванням аудіовізуальних засобів і проведенням навчальних занять у різноманітних формах. Завдяки високій фаховій підготовці навчального заняття (лекції та семінару), його продуманій змістовій побудові та організації роботи студент отримує вичерпну інформацію про основні етапи розвитку кінематографу та літератури, провідних дослідників, сучасні методології аналізу кінотексту, основну проблематику дослідження тексту через виражальні засоби кіно.

Відтак, із науково-методологічних позицій курс є міждисциплінарним, адже дає студентам якнайширші можливості ознайомитися із найновішими тенденціями дослідження літератури, простежити діалог кіно і літератури в історичній перспективі та вузлові питання взаємодії цих видів мистецтв у контексті інтермедіального дослідження.

У результаті вивчення курсу студент знатиме:

  • основні етапи розвитку кінематографу та літератури, сучасні методології аналізу кінотексту, основну проблематику дослідження тексту через виражальні засоби кіно;
  • основні засади теорії інтермедіальності; ключові принципи взаємодії літератури та кіно як видів мистецтва; літературознавчу та кінематографічну термінологію.

У результаті вивчення курсу студент вмітиме:

  • розкрити взаємодію кіномистецтва з художньою літературою, пояснювати взаємовплив літератури  та кіно, інших видів мистецтва;
  • аналізувати екранізації літературного твору.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, презентації, дискусії.

Форма звітності: залік.

Рекомендована література

  1. Літературознавча компаративістика: Навч. посібник / за ред. Р. Гром’яка. – Тернопіль, 2002.
  2. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Юрий Лотман. – Таллин: Ээсти Раамат, 1973. – 92 с.
  3. Фесенко В. І.  Дивитись \ бачити \ читати. Інтермедіальний дискурс літератури і живопису. — К.: Самвидав, 2009. — 320 с.
  4. Bazin A. What is Cinema? / Andre Bazin. – University of California Press, 2005. – 207 p.