Література і кіно: кінематографічні адаптації творів літературної класики

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Кушнір І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Лекційно-практичний курс призначений для широкого кола студентів гуманітарного спрямування та доповнює вивчення історії світової літератури, розширює і поглиблює культурологічний рівень студентів усіх спеціальностей, даючи змогу проаналізувати не тільки тематику, проблематику, систему образів та мотивів, а й історико-культурний контекст літературного твору і його кіноадаптації, оскільки репрезентовано не лише контекст виникнення літературного твору, а й історично-культурний контекст кіноадаптацій, що уможливлює діахронічний аналіз образів та мотивів у широкому світоглядно-філософському дискурсі.

З науково-методологічних позицій, курс є міждисциплінарним, адже дає студентам якнайширші можливості ознайомитися з найновішими тенденціями дослідження літератури, простежити діалог кіно і літератури в історичній перспективі та вузлові питання взаємодії цих видів мистецтв у контексті інтермедіального дослідження.

Мета курсу − ознайомити з проблемою взаємодії кіномистецтва з художньою літературою, вивчити сучасні методології аналізу кінотексту та сформувати розуміння основних термінів, підходів до аналізу кіноадаптації тексту.

 

Рекомендована література

Основна література

 1. Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе [Текст] / С. Зонтаґ; пер. з англ. В. Дмитрука. – Львів: Кальварія, 2006. – 320 с.
 2. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ ст. / Лариса Левчук. – К. : Либідь, 1997. – 224 с.
 3. Літературознавча компаративістика: Навч. посібник / за ред. Р. Гром’яка. – Тернопіль, 2002.
 4. Фесенко В. І.  Дивитись \ бачити \ читати. Інтермедіальний дискурс літератури і живопису. — К.: Самвидав, 2009. — 320с.
 5. Albrecht-Crane Ch., Cutchins D. R. Adaptation Studies: New Approaches / Christa Albrecht-Crane, Dennis Ray Cutchins. – Fairleigh Dickinson Univ Press, 2010. – 306 p.
 6. Bazin A. What is Cinema? / Andre Bazin. – University of California Press, 2005. – 207 p.
 7. Cartmell D. A Companion to Literature, Film and Adaptation / Deborah Cartmell. – John Wiley & Sons, 2012. – 448 p.
 8. Hutcheon L. A Theory of Adaptation / Linda Hutcheon. – Routledge, 2006. – 232 p.

 

Додаткова література

 1. Дубініна О. Екранізація літературного твору: семіотичний аспект / О. В. Дубініна // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 126(1). – С. 89-97. – // Електронний ресурс. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/infil_2014_126%281%29__14
 2. Література і кіно: (не)залежність мистецтв? / Ю. Пушак // Парадигма: Зб. наук. пр. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. — Вип. 6. — С. 49-58. Електронний ресурс. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/40466
 3. Тарасенко В. В.  Кіноверсія як наслідок “прочитання” літературного твору / В. В. Тарасенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2014. – Вип. 11(1). – С. 64-67. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_11%281%29__19

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Література і кіно: кінематографічні адаптації творів літературної класики"

Завантажити силабус