Методологічні засади викладання класичних мов

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Пилипів О. Г.Інк51М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інк51Мдоцент Пилипів О. Г.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Протягом вивчення курсу студенти ознайомлюються з такими питаннями: історія викладання класичних мов від античності до наших днів; методика проведення вступної лекції, методи пояснення фонетики, граматики, лексики; прийоми аналітичного читання та перекладу текстів, виховної роботи, застосування наочності, способи контролю знань.

Результати навчання:

знати:  історію викладання класичних мов від античності до наших днів; методику проведення вступної лекції, методи пояснення фонетики, граматики, лексики; прийоми аналітичного читання та перекладу текстів, виховної роботи, види наочності та особливості їхнього застосування, способи контролю знань.

         вміти:  проводити вступну лекцію, застосовувати індуктивний та дедуктивний методи при поясненні фонетики та граматики, робити повний та частковий граматичний аналіз, вводити у навчальний процес елементи історизму, зіставний метод та наочність,  різними прийомами вводити нову лексику та закріплювати її,  застосовувати елементи виховної роботи, здійснювати контроль та оцінювати рівень знань студентів

Рекомендована література

 1. Культурологічний аспект викладання латинської мови у системі університетської освіти /у співавторстві з Пилипів О.Г/ // Вища освіта України. №4. Київ. 2003. с.80-84.
 2. До питання вивчення синонімів у античності// Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Вип.21. ч.2. Київ.2007. с.242-245.
 3. Структурно–семантичні особливості латинських фразеологізмів // Іноземна філологія. Вип. 122. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка 2010. С.44-51.
 4. Синоніми-прикметники на позначення позитивної оцінки у листах Ціцерона, Сенеки, Плінія Молодшого // Класична філологія у контесті сучасності. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 6-7 жовтня 2011р. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. с.39-46.
 5. Основи сучасної латинської медичної термінології. / у співавторстві з Пилипів О.Г. // Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Львів: ЛНУ імені  Івана Франка. 2012. – 252с.
 6. Латинські фразеологізми з іменником у структурі. // Класична філологія у XXI ст.: Здобутки і перспективи. Матеріали Всеукраїнських наукових читань, присвячених 90 -річчю від дня народження професора кафедри класичної філології В.П.Маслюка. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – с.48-51.
 7. Culturogical Approach to Teaching the Latin Language. // ETC European Transfer of Culture Literature Language Didactics 10-12.042014 NYSA. Book of Abstracts. Nysa, 2014. с.38.
 8. Прикметники-синоніми на позначення негативної оцінки у промовах Ціцерона проти Катіліни. // Lingvistica integrala – multilingvism – discurs litterar.  Інтегральне мовознавство – багатомовність – літературний дискурс. Colocviul International de Stiinte ale Limbajului  “Eugeniu Coseriu”. Suceava- Cernauti-Chisinau.   с. 747-753.
 9. Латинська мова та основи юридичної термінології/ у співавторстві з  Пилипів О.Г., Олійник Л.Р. //Підручник  для вищих навчальних закладів. Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2015. –  280 с.
 10. Функціонування синонімів-прикметників у листах Ціцерона, Сенеки і Плінія Молодшого/ Леся Мисловська // Simpozionul International Grigore Bostan – 75. Probleme Actuale de Filologie Romana.  Чернівці: Місто, 2016. С.514-521.
 11. Ways of terms formation  in linguistic discourse / у співавторстві з Ольгою Іващишин //Discourse Analysis and Beyond: Reflections of Discourse in Culture, Society and Vocational Language. Book of Abstracts. March 19-20. 2015. Nitra. Slovakia. C.15-16.
 12. Online Support Promoting Writing Skills of PhD Students / у співавторстві з Ольгою Іващишин //Unterstützung von L2-Schreibkompetenzen an deutschsprachigen Universitäten. Technische Universität München. Deutschland, April 7-8, 2016. C. 16-17.