Методика викладання іноземної мови у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Петращук Н. Є.Інн51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інн51Мдоцент Петращук Н. Є.

Опис курсу

Мета курсу : забезпечити  формування методичної компетентності студентів до реалізації професійних функцій викладача іноземної мови

Завдання:

 • сформувати уявлення про зміст і структуру педагогічної діяльності викладача іноземної мови
 • ознайомити студентів з сучасними методичними напрямами і методами, формами та засобами навчання іноземних мов і культур у вищій школі, а також сформувати у них уміння творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов;
 • розвивати у студентів творче методичне мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних задач, що виникають у навчально-виховному процесі у вищому навчальному закладі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні напрями модернізації вищої освіти України, стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти, основні документи Ради Європи з мовної освіти, дослідження в галузі методики навчання іноземних мов студентів мовних спеціальностей;
 • особливості системи навчання іноземних мов у закладах вищої освіти, теорію вправ для навчання іноземних мов і культур, навчально-методичні комплекси з іноземних мов для вищої школи;
 • сучасні підходи до формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції;
 • інноваційні методичні технології навчання іноземних мов і культур;
 • форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції та її складників
 • основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у ВНЗ.

 

вміти:

 • визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання іноземних мов у вищій школі;
 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів;
 • формувати у студентів іншомовну комунікативну компетенцію;
 • використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції інноваційні методичні технології;
 • контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників іншомовної комунікативної компетенції;

• планувати й організовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови у ВНЗ.

Рекомендована література

Базова

 1. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: (навчально-методичний посібник для студентів мовних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»)/ Бігич О.Б.,Бориско Н.Ф.,Борецька Г.Е. та ін./за ред.. С.Ю.Ніколаєвої – К.: Ленвіт, 2011. – 344 с.
 2. Морська Л.І.Інформаційні технології у навчанні іноземних мов: Навчальний посібник.- Тернопіль: Астон 2008. – 256 с.
 3. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.
 4. Сучасні технології навчання іноземни х мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних  закладах: Колективна монографія / С.Ю.Ніколаєва, Г.Е.Борецька, Н.В. Майєр т а інші. [за ред. С.Ю.Ніколаєвої]. – К.: Ленвіт, 2015. – 444 с.
 5. Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 246 с.
 6. Curriculum für den sprachpraktischen Deutschunterricht an pädagogischen Fakultäten der Universitäten und pädagogischen Hochschulen. – K. , 2004 – C.
 7. Ende K., Grotjahn R., Mohr I. Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung: DLL, Band 6. München: Langenscheidt, 2013. – 152 S.
 8. Rösler D., Würffel N. Lernmaterialien und Medien: DLL, Band 5. München: Klett-Langenscheidt, 2016. – 189 S.
 9. Funk H., Kuhn Ch. u.a. Aufgaben, Übungen, Interaktion: DLL, Band 4. München: Klett-Langenscheidt, 2016. – 183 S.

 

Допоміжна

 1. Бориско Н.Ф. Концепция учебно-методического комплекса для практической языковой подготовки учителя неметкого язика. – Киев: Изд. Центр КГЛУ, 1999. – 268 с.
 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 216 с.
 3. Задорожна І.П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки: монографія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – 414 с.
 4. Квасова О.Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь. – К.: Ленвіт, 2009. – 119 с.
 5. Майер Н.В. Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика: монографія. К.: Вид. цент р КНЛУ, 2015.–482 с.
 6. Професійно орієнтоване навчання іноземних мов у старшій профільній і вищій школі: проблеми і перспективи: колективна монографія /Л.А.Сажко, Л.Я.Зеня, О.В.Бирюк та ін.. / заг. ред. Л.А.Сажко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 225 с.
 7. Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами

      науково-методичних досліджень / О.Б.Бігич та інші.: Колективна монографія. –   К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 148 с.

 1. Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам.- М.: Филоматис, 2008. – 187 с.

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Langenscheidt: München, 2001.  (інтернет-ресурс www.goethe.de).