Методика навчання іноземної мови (іспанської)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720Сайфутдінова О. Ю.Іні41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712Іні41Кушнір О. П.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з основними напрямками з історії дидактики; з базовими та теоретичними основами курсу; та набути практичних навиків для подальшої самостійної роботи у педагогічних закладах.
Завдання: знайомство з основними техніками педагогічної майстерності на сучасному етапі розвитку процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах; ознайомити з сучасними технологіями навчання іншомовного матеріалу та навчання іншомовного спілкування. Ознайомити зі ступеневою системою освіти в Україні та системою навчання іноземної мови.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати: предмет теорії методики викладання іноземних мов та її місце серед інших педагогічних дисциплін; основні історичні напрямки, їх представників, переваги та недоліки; знати особливості планування навчання іноземної мови на різних ступенях; особливості системи навчання, цілі, зміст, принципи, методи та засоби навчання на сучасному етапі в рамках ступеневої системи освіти України;
вміти: застосовувати основні дидактичні методи на практиці, володіти технологією навчання іншомовного спілкування; розробляти тренувальні вправи з усіх видів діяльності згідно вимог типу та структури уроку, аналізувати урок; організовувати самостійну та позакласну роботу учня при вивченні іноземної мови; орієнтуватися у вимогах програми та опрацьовувати наукові джерела з метою глибокого осмислення даної науки; формувати позитивне ставлення до вивчення мови; постійно займатися професійною самоосвітою та самовихованням; аналізувати педагогічний та власний досвід роботи, здійснювати самоконтроль, самооцінку і вміти виділяти та переборювати професійні недоліки у професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова
1. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. Посібник для вчителів. – К., 1989.
2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. – Страсбург: «Ленвіт». –Київ, 2003.
3. Ніколаєва С.Ю., Гринюк Г.А., Олійник Т.І., Метьолкіна О.Б., Постнікова Н.К., Онищенко К.І., Щербак Л.П. Сучасні технології навчання іншомовного спілкування. – К.: «Ленвіт», 1997. – 96с. (Вип. 1 (3). «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
4. Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П., Бражник Н.О. Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов. – К.: «Ленвіт», 1996. – 90с. (Вип. 1. «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
5. Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах / Керівник авторського колективу Ніколаєва С.Ю. – К.: «Ленвіт», 1997. – 110с. (Вип. 2 (4). «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
6. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах / Під ред. Ніколаєва С.Ю. – К.: «Ленвіт», 1996. – 96с. (Вип. 2. «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
7. Sánchez Lobato J.,Santos Gargallo I. Vademecum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). – Madrid: SGEL.

Допоміжна
1. Гез Н.И., Ляховицкий М.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М., 1982.
2. Демьяненко М.Я., Лазаренко К.А., Мельник С.В. Основы общей методики обучения иностранным языкам. Теоретический курс. – К., 1984.
3. Комков И.Ф. Задачи и упражнения по методике преподавания иностранных языков. – Минск, 1986.
4. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. – М., 1990.
5. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М., 1985.
6. Програми середньої загальноосвітньої школи. Іноземні мови. 1-4 класи. 5-11 класи. – К., 1995.
7. Раушенбах В.Е. Краткий обзор основних методов преподавания иностранных языков с 1 по 20 век. – М., 1971.
8. Рахманов И.В. (под ред.) Основные направления в методике преподавания иностранных языков в 19-20 веке. – М., 1972.
9. Чистякова Т.А. Хрестоматия по методике преподавания французского языка. – М., 1982.
10. Языкова Н.В. Сборник задач и заданий по методике преподавания иностранных языков. – Л., 1977.
11. Alderson J. C., Clapham C. y Wall D. Exámenes de idiomas. Elaboración y evaluación. – Madrid: Cambridge Universtiy Press, 1995.
12. Allen D. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Una herramienta para el desarrollo profesional de los docentes. – Buenos Aires: Paidós, 2000.
13. García Santa-Cecilia Á. El currículo de español como lengua extrajera – Fundamentación metodológica – Propuestas de actuación. C.I.D. Colección de investigación didáctica, Línea metodológica. – Madrid: Edelsa, 1995.
14. García Santa-Cecilia A. Cómo se diseña un curso de lengua extranjera. – Madrid: Arco/Libros, 2000.
15. Larsen-Freeman D., Long M.H. Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas. – Madrid: Gredos, 1991.
16. Melero Abadia P. Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera. – Madrid: Edelsa, 2000.
17. Mendoza Fillola A. Didáctica de la lengua para la enseñanza primaria y secundaria. – Madrid: Akal, 1996.
18. Moreno de los Ríos B. Programación de Cursos de Lenguas Extranjeras con especial referencia al español /LE. Fundación Antonio de Nebrija, 1998.
19. Muñoz E.C. Segundas lenguas. Adquisición en el aula. Barcelona. – Ariel Lingüística.
20. Richards J. C., Rodgers T. S. Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. – Madrid: Cambridge University Press, 1998.
21. Vázquez G. La destreza oral. – Madrid: Edelsa, 2000.
22. Zanón J. La enseñanza del español mediante tareas. – Madrid: Edinumen.

14. Інформаційні ресурси

1. http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
2. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
http://revistas.ucm.es/edu/11300531/articulos/DIDA9595110439A.PDF

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус