Українські перекладачі іспаномовної літератури

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Сайфутдінова О. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з основними українськими перекладами іспаномовної літератури Іспанії та Латинської Америки. Обґрунтувати їх періодизацію та виділити ключові проблеми наукового пошуку перекладачів в історичному та філологічному контексті. Продемонструвати високі досягнення українських перекладачів (Франка І., Зерова М., Самійленка, Барки В., Драй-Хмари М., Підмогильного В., Вороного М., Рильського М.). Зокрема, зупинитися на детальному розгляді художнього перекладу літератури Іспанії та Латинської Америки в XX – ХХІ століттях. Розглянути зразки перекладів української школи перекладів другої половини XX сторіччя (Лукаш М, Кочур Г., Павличко Д., Перепадя А., Качуровський І., Москаленко М., Світличний І., Чубай Г.). ХХІ століття: нові горизонти українських перекладачів іспаномовної літератури (Борщевський С., Шовкун В., Стріха М.)

В результаті вивчення даного курсу
Студент повинен знати:
– основні етапи становлення та розвитку українських перекладів іспаномовної літератури Іспанії та Латинської Америки;
– головні письменники та поети, які перекладали з іспанської мови, їх перекладознавчі погляди;
– регіональні особливості літературної картини Іспанії та Латинської Америки;
– різноманіття і мультикультурність іспаномовного світу.
– вплив загальноєвропейських тенденцій на школу українського перекладознавства.

Студент повинен вміти:
– аналізувати систему художньої мови перекладу запропонованих авторів;
– описати художню своєрідність перекладених творів;
– критично осмислювати їх набутки;
– застосовувати у самостійній науково-пошуковій діяльності засадничі аспекти перекладознавчого процесу, виконати порівняльний аналіз перекладів у зіставленні з оригіналами;
– визначати спільне та відмінне у творчих методах різних перекладачів.

Рекомендована література

1. Зеров М. К. Нове українське письменство // Українське письменство / М. К. Зеров; упоряд. М. Сулима; післям. М. Москаленка. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2002. – С. 5-104.
2. Кальниченко О. А. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях. Ч. 1. Загальні питання. Стародавні часи: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. А. Кальниченко, В. О. Подміногін. – Х. : Вид-во НУА, 2005. – 132 с.
3. Кочур Г. П. Здобутки й перспективи / Г. П. Кочур // Всесвіт. – 1968. – № 1. – C. 92-97.
4. Кравець Я. Іван Франко та іспанська література // Українське літературознавство, 2011, Випуск 74, С. 211-221.
5. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу / М. Москаленко // Всесвіт. – 2006. – № 1-2.
6. Русанівський В. Культура мови сучасних художніх перекладів // Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциту. – С. 336
7. Рязанцева Т. Змалювати думку (Консептизм як напрям метафоричної поезії в літературі Європи доби Бароко) / Тетяна Рязанцева. – К., 1999. – 144 с.
8. Савчин В. Лукашіана Анатоля Перепаді.
9. Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: Зб. наук. праць. – Львів, 2000. Вип.1.
10. Фізер І. Філософія літератури. К.: НаУКМА, 2012. – 217 с.
11. Штейн А. На вершинах мировой литературы. М.: Худож.лит., 1988.
12. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови.
13. Журнал “Всесвіт”.
14. Міжнародний науковий семінар іспаністів “Іспанія – Східна Європа: географічна віддаленість і культурна близькість”. Львів, 22 жовтня 2010 р. Львів: Астролябія, 2011
15. Actas del І-Х Congreso de Hispanistas de Ucrania. Kyiv, 2010 – 2019.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму