Спецкурс з мови на вибір 1 (магістри – французька філологія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Фроляк М. П.Інф51М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інф51Мдоцент Фроляк М. П.

Опис курсу

  • Мовні засоби стереотипізації та маніпулювання свідомістю у сучасному французькому теледискурсі

В результаті засвоєння курсу студенти повинні:

Розуміти роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки та картини світу глядача;, вміти ідентифікувати способи і прийоми маніпулювання масовою свідомістю, які використано в аналізованих французьких аудовідеотекстах різного жанру; розрізняти та вміти використовувати типові прийоми переконання, знати типові засоби їх вираження у французькому теледискурсі та вміти їх вживати у мовленні, а також перекладати на українську мову.

Розуміти поняття стереотипу та його місця у категоризації дійсності; знати особливості стереотипізації у мовленні мас-медіа; розрізняти основні типи стереотипів, вміти встановити особливості структури та мовного вираження стереотипів у французькому теледискурсі; вміти аналізувати зміст, структуру та мовні особливості вибраних телепрограм та аудіовідеотекстів; вичленовувати з тексту мовні засоби, спрямовані на типізацію, стереотипізацію та оцінку персонажів та ситуацій, а також пояснювати мету їх вживання  у тексті; застосовувати вивчену лексику та лексико-граматичні конструкції для аналізу та відтворення змісту телепередач.

 

  • Переклад науково-технічних текстів.
  • Основні тенденції у французькій дериватології.

Рекомендована література

  • Мовні засоби стереотипізації та маніпулювання свідомістю у сучасному французькому теледискурсі

 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Фроляк Мирослава. Українська мова як засіб стереотипізації образу «чужого» у фільмі Дена Буна «Supercondriaque» / М. Фроляк // TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków kulturowych. – V. X. – OL PAN. – Lublin2015. – s.75-81.
Фроляк М.П. «Традиційне» та «нове» в зображенні мусульманського світу як «чужого» у французькому документальному теледискурсі: на матеріалі фільму «Duel au Pakisntan» із серії «Assasinats politiques» / М. Фроляк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Вип. 15. – Одеса, 2015. – 167-170.
Фроляк М.П. Зображення ролі жінки у мусульманському суспільстві через призму бачення європейця у французькому теледискурсі: на матеріалі фільму «Duel au Pakisntan» із серії «Assasinats politiques» / М. Фроляк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Вип. 17. – Одеса, 2015. – 100-103.
Фроляк М.П. Рецепція та засоби стереотипізації явищ японської культури у французькому документальному теледискурсі: на матеріалі фільму «Duel du Sport. Sumo» М. Фроляк // Держава та регіони. – Вип.2. – Запоріжжя, 2017. – 72-76.
Bougnoux D. Sciences de l`information er de la communication. – Paris, 1993.
Toussaint Bruno. Le langage du cinéma et de la télévision. – Paris, 2006.
Maushanmp N. Les Français. Mentalités et comportements. – Paris, 2006.
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – Київ, 2004. – 344 с.
Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації : навч. посібник / В.Ф. Іванов. – Черкаси: Вид-во ЧДУ, 2003. – 380 с.
Городенко Л. М. Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.08 / Л. М. Городенко. – Київ, 2003. – 19 с.
Петрик В. М. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій: навч. посіб. / В. М. Петрик, В. В. Остроухов, О. А. Штоквиш [та ін.]. – Київ : Росава, 2006. – 208 с.
Балабін В. В. Методика виявлення ознак маніпулювання свідомістю в інформаційних текстових повідомленнях ЗМІ / В. В. Балабін, О. М. Бабіч // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Військово-спеціальні науки . – 2009. – № 23. – С. 27–31.
Біланчук С. М. Основні характеристики та чинники інформаційної інтенсифікації на телебаченні як засіб впливу на реципієнта / С. М. Біланчук // Держава та регіони. Сер. Гуманіт. науки. – 2011. – Вип. 4. – С. 130–133.

  • Переклад науково-технічних текстів.
  • Основні тенденції у французькій дериватології.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму