Мовні засоби стереотипізації та маніпулювання свідомістю у сучасному французькому теледискурсі

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Мандзак І. А.Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116Інф51МКузик Наталя Юріївна

Опис курсу

Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із специфікою комунікативної спрямованості французького теледискурсу та з місцем і роллю  у ньому процесів стереотипізації та інших мовних засобів маніпулювання свідомістю глядача. Програма курсу передбачає також ознайомлення студентів зі способами і прийомами маніпулювання масовою свідомістю у французькому теледискурсі, зокрема в публіцистичних та документальних телепередачах різної тематики і жанрів, а також із основними прийомами переконання та їхнім мовним вираженням.

Завдання дисципліни: У процесі засвоєння матеріалу спецкурсу студенти також ознайомляться з особливостями стереотипізації у мовленні мас-медіа, з позитивними та негативними ефектами дії стереотипів на свідомість глядацької аудиторії, розглянуть види стереотипів, які формують французькі засоби масової інформації, та встановлять чинники їх формування та мовні засоби формування стереотипів у французькому теледискурсі. У програмі передбачено також аналіз популярних французьких телепередач та телефільмів з метою розгляду національно-етнічних, релігійних, гендерних та ін. типів стереотипів, а також вивчення особливостей функціонування стереотипів у міжкультурній комунікації, специфіки і мовних засобів передачі «чужої культури» очима французьких тележурналістів.

В результаті вивчення  курсу студент повинен

знати: розуміти роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки та картини світу глядача, зокрема у міжкультурній комунікації; вміти розрізняти та вміти використовувати типові прийоми переконання, а також знати типові засоби їх вираження у французькому теледискурсі; розуміти поняття стереотипу та його місця у категоризації дійсності; знати особливості стереотипізації у мовленні мас-медіа; розрізняти основні типи стереотипів і знати найбільш поширені види та мовні засоби вираження стереотипів, які формують французькі засоби масової інформації; розрізняти позитивні та негативні ефекти стереотипів специфіку.

вміти: ідентифікувати способи і прийоми маніпулювання масовою свідомістю, які використано в аналізованих французьких аудовідеотекстах різного жанру; вміти розрізняти та використовувати типові прийоми переконання, знати типові засоби їх вираження у французькому теледискурсі та вміти їх вживати у мовленні, а також адекватно передавати у перекладі на українську мову; вміти встановити особливості структури та мовного вираження стереотипів у французькому теледискурсі; вміти аналізувати зміст, структуру та мовні особливості вибраних телепрограм та аудіовідеотекстів; вичленовувати з тексту мовні засоби, спрямовані на типізацію, стереотипізацію та оцінку персонажів та ситуацій, а також застосовувати вивчену лексику та лексико-граматичні конструкції для аналізу та відтворення змісту телепередач

Рекомендована література

1 Фроляк Мирослава. Українська мова як засіб стереотипізації образу «чужого» у фільмі Дена Буна «Supercondriaque» / М. Фроляк // TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków kulturowych. – V. X. – OL PAN. – Lublin2015. – s.75-81.

 1. Фроляк М.П. «Традиційне» та «нове» в зображенні мусульманського світу як «чужого» у французькому документальному теледискурсі: на матеріалі фільму «Duel au Pakisntan» із серії «Assasinats politiques» / М. Фроляк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Вип. 15. – Одеса, 2015. – 167-170.
 2. Фроляк М.П. Зображення ролі жінки у мусульманському суспільстві через призму бачення європейця у французькому теледискурсі: на матеріалі фільму «Duel au Pakisntan» із серії «Assasinats politiques» / М. Фроляк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Вип. 17. – Одеса, 2015. – 100-103.
 3. Фроляк М.П. Рецепція та засоби стереотипізації явищ японської культури у французькому документальному теледискурсі: на матеріалі фільму «Duel du Sport. Sumo» М. Фроляк // Держава та регіони. – Вип.2. – Запоріжжя, 2017. – 72-76.
 4. Bougnoux D. Sciences de l`information er de la communication. – Paris, 1993.
 5. Toussaint Bruno. Le langage du cinéma et de la télévision. – Paris, 2006.
 6. Maushanmp N. Les Français. Mentalités et comportements. – Paris, 2006.
 7. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – Київ, 2004. – 344 с.
 8. Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації : навч. посібник / В.Ф. Іванов. – Черкаси: Вид-во ЧДУ, 2003. – 380 с.
 9. Городенко Л. М. Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.08 / Л. М. Городенко. – Київ, 2003. – 19 с.
 10. Петрик В. М. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій: навч. посіб. / В. М. Петрик, В. В. 12. Остроухов, О.А. Штоквиш [та ін.]. – Київ : Росава, 2006. – 208 с.
 11. Балабін В.В. Методика виявлення ознак маніпулювання свідомістю в інформаційних текстових повідомленнях ЗМІ / В.В. Балабін, О. М. Бабіч // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Військово-спеціальні науки . – 2009. – № 23. – С. 27–31.
 12. Біланчук С.М. Основні характеристики та чинники інформаційної інтенсифікації на телебаченні як засіб впливу на реципієнта / С.М. Біланчук // Держава та регіони. Сер. Гуманіт. науки. – 2011. – Вип. 4. – С. 130–133.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус