Французька нестандартна мова

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Писаревська О. В.Інф51М

Опис курсу

Мета курсу полягає формуванні у здобувачів освіти на магістерській освітній програмі нового погляду  та власного філологічного підходу до вивчення та аналізу лінгвосоціальної науки жаргонології (аргології ) з точки зору широко лінгво-словотвірної, семантичної та стилістичної парадигм (різно-рівневої  специфіки субстандартної лексики взагалі й французького арго  зокрема).

Курс має завдання виробити у здобувачів освіти на магістерській освітній програмі вміння розпізнавати й декодувати семантичні, стилістичні , функціонально – соціальні ознаки різновидів  французького арго.

У результаті вивчення даного курсу здобувач освіти на магістерській освітній програмі повинен знати:

  1. основні  ідеї та положення сучасної лінгвістики, стосовно основних параметрів нормативних стандартів сучасної французької мови,  її релевантних ознак;
  2. основні теорії та концепції  щодо понять  «нестандартна», «неконвенційна», «ненормативна» французька мова чи скоріше субмова або «ненормативний субстандарт» французької мови;
  3. французьке арго та його типи;
  4. класичне арго, соціальні жаргони. Функції і походження;
  5. сучасне молодіжне арго, молодіжну субмову Верлан, її особливості як віртуального соціолекту, фунцціональні в тому числі;
  6. соціально-ідентифікаційні ознаки арго, класифікацію молодіжного мовлення за стилістичними, функіональними та соціальними критеріями;
  7. віртуальне діджиталізоване молодіжне мовлення. Лінгво – стилістичні та словотвірні особливості віртуального французького діджиталізоване мовлення.

Рекомендована література

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ , 2009.

Р.Помірко,Ф.Бацевич, А.Паславська та інш. Мовленєві жанри в міжкультурній комунікації : монографія // авт.кол. : Р.Помірко,Ф.Бацевич, А.Паславська та інш. – Львів: ПАІС, 2010. – 280 с.

Семів Андрій Романович. Структурні та семантико- стилістичні особливості  лексики арго у сучасній французькій мові ( на матеріалі мови преси ) : Дис. на здобуття наукового ступеня канд.філол. наук, 10.02.05 // Андрій Романович Семів . – Львів, 2001. -170 с.

Ambry O . .Des elections tres internet / Odile Ambry // FDLM – 2007.- nr 352 . – p.65.

Anis J. “ Parlez – vous texto ? / Anis J. – Paris : Le cherche midi editeur, 2001.

Boyer H. Les mots des jeunes / H. Boyer // Revue langue francaise. – Paris :  Larousse – 1997 . –Nr 114. –p.6 – 14. 

Boyer H. La crise des banlieus à la television, le choc des mots, le poids des stereotypes / Boyer H.- Universite de Montpellier III, 1997.

Cerquiglini B. Le parler des jeunes /B.Cerquiglini . – Construire.- Nr 7.-2001.

Gadet F. La variation sociale en français / F. Gadet. P. : Éditions Ophrys, 2007. Режим доступу до джерела : http://lidil.revues.org/index2583.html

Merle P. Argot, verlan et tchatche / Merle P. – Toulouse : Editions les essentiels,1997.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус