Німецька мова (рівень А2)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364доцент Жовнірук З. Л., доцент Ратич М. Т.
доцент Левицька  Л. Я., Тимчишин Л. C.
464доцент Жовнірук З. Л., доцент Ратич М. Т.
доцент Левицька  Л. Я., Тимчишин Л. C.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів німецькомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає А2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему англійської мови, особливості функціонування  мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу, зокрема про фонетичну систему німецької мови, правила читання та правопису, структуру основних типів речення (розповідних, підрядних); засвоять граматичний матеріал у межах тем: прикметник, особові та присвійні займенники, прийменники часу та місця, сполучники, часові форми дієслова активного та пасивного стану, модальні дієслова, зворотні дієслова, умовний спосіб дієслова (Konjunktiv II), словотворення; ознайомляться з базовими правилами етикету лінгвокультури носіїв німецької мови, норми їх мовленнєвої поведінки.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (читати і розуміти автентичні тексти з підручників та посібників, адаптованої літератури, оголошень, плакатів та каталогів), аудіювання (сприймати на слух і розуміти зміст навчального аудіо- чи відеозапису нижче середнього рівня складності сприйняття; виокремлювати ключові деталі інформації і успішно виконувати завдання на розуміння прослуханого), письма (писати прості короткі записки, повідомлення, розповіді, короткі прості листи особистого характеру, мейли, листівки, заповнювати анкети, дотримуючись формату письмового висловлювання), усного мовлення (спілкуватися в простих типових ситуаціях, що вимагають безпосереднього обміну інформацією в межах знайомих тем і видів діяльності, підтримувати коротку розмову на побутові теми). Курс охоплює такі теми: «Друзі», «Родина», «Гроші», «Дозвілля і розваги», «Подорожі», «Одяг», «Їжа», «Місто», «Транспорт», «Погода».

Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності студентів впродовж семестру 

Форма контролю Кількість балів
Модульний тест 1 15
Модульний тест 2 15
Домашнє читання 20
Творча письмова робота 10
Усна презентація 10
Поточний контроль роботи на заняттях 30
Разом за семестр 100

Навчальна програма (PDF)

Робоча програма (PDF)

Силабус курсу (PDF)

Рекомендована література

  1. Hilpert S. Deutsch als Fremdsprache. Schritte 3 international. /Kursbuch+Arbeitsbuch/.- Hueber Verlag, 2013
  2. Hilpert S. Deutsch als Fremdsprache. Schritte 4 international. /Kursbuch+Arbeitsbuch/.- Hueber Verlag, 2013
  3. Helbig G., Buscha J. Kurze deutsche Grammatik für Ausländer. Leipzig. 2012.

Матеріали

ПРОБНИЙ ВАРІАНТ ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (Рівень А2)