Ономастика німецької мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Пиц Т. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета курсу – ознайомлення студентів з теоретичними питаннями у галузі ономастики німецької мови а також історією виникнення, розвитку, становлення і типологією німецьких особових назв, прізвищ і етнонімів.

Завдання навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів з:

 • групами іменників і визначення місця власних назв серед них;
 • ознаками, функціями і відмінними рисами власних назв;
 • процесом деонімізації;
 • природною і штучною класифікаціями власних назв;
 • мотивацією і словотвором германських особових імен;
 • теофорними і зоофорними особистими іменами германців;
 • тенденціями розвитку особових імен у Середньовіччі;
 • християнізацією германського особового іменного фонду;
 • асиміляцією особових імен іншомовного походження;
 • основними тенденціями вибору особових імен від епох гуманізму, реформації до XX ст.;
 • передумовами появи і поширення прізвиськ;
 • історичним розвитком і становленням прізвищ;
 • соціологічними відмінностями у поширенні німецьких прізвищ у часі і просторі;
 • типами і проблемами класифікації німецьких прізвищ;
 • німецькими етнонімами, їхньою семантикою і способами утворення.

 

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • групи іменників та місце власних назв серед них;
 • ознаки, функції і відмінні риси власних назв;
 • суть процесу деонімізації;
 • природну і штучну класифікацію власних назв;
 • семантику і способи словотвору германських особових імен;
 • що таке теофорні і зоофорні особисті імена;
 • основні тенденції розвитку особових імен у Середньовіччі;
 • особливості християнізації германського особового іменного фонду;
 • види асиміляції особових імен іншомовного походження;
 • основні тенденції вибору особових імен від епохи гуманізму, реформації до XX ст.;
 • передумови появи і поширення прізвиськ;
 • історичний розвиток і процес становлення прізвищ;
 • соціологічні відмінності у поширенні німецьких прізвищ у часі і просторі;
 • типи і проблеми класифікації німецьких прізвищ;
 • семантику і способи утворення німецьких етнонімів.

 

вміти:

 • пояснити місце власних назв серед груп іменників та їхні відмінні риси;
 • визначити ознаки і функції власних назв;
 • пояснити суть процесу деонімізації;
 • класифікувати власні назви;
 • визначити способи словотвору і пояснити семантику германських чоловічих і жіночих особових імен;
 • розрізняти і охарактеризувати теофорні і зоофорні особисті імена германців;
 • висвітлити основні тенденції розвитку особових імен у Середньовіччі;
 • пояснити особливості поширення християнських особових імен;
 • охарактеризувати асиміляцію особових імен іншомовного походження у німецькій мові;
 • визначити основні тенденції вибору особових імен в епоху гуманізму, реформації, контрреформації, барокко і останніх століть;
 • пояснити передумови виникнення двоіменної антропонімічної системи;
 • висвітлити історичний розвиток і процес становлення прізвищ;
 • розрізняти типи німецьких прізвищ і пояснити труднощі їхньої типологізації;
 • визначати семантику і способи утворення німецьких етнонімів.–––Šramek

Рекомендована література

           Базова

 1. Bauer G. Deutsche Namenkunde / Gerhard Bauer. – 2. überarb. Aufl. – Berlin : Weidler, 1998. – 356 S.
 2. Debus Fr. Namenkunde und Namengeschichte : eine Einführung / Friedhelm Debus. – Neuburg : Schmidt, 2012. – 280 S.
 3. Fleischer W. Die deutschen Personennamen : Geschichte, Bildung und Bedeutung / Wolfgang Fleischer. – 2. durchges. und erg. Aufl. – Berlin : Akademie, 1968. – 242 S.
 4. Fleischer W., Koß G., Naumann H. Grundzüge der Onomastik / Wolfgang Fleischer, Gerhard Koß, Horst Naumann // Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache. – Frankfurt : Lang, 2001. – S. 648–716.
 5. Nübling D., Fahlbusch F., Heuser R. Namen : Einführung in die Onomastik / Damaris Nübling, Fabian Fahlbusch, Rita Heuser. – Tübingen : Narr, 2012. – 367 S.
 6. Kohlheim R., Kohlheim V. Familiennamen : Herkunft und Bedeutung / Rosa Kohlheim, Volker Kohlheim. – Mannheim [u.a.] : Dudenverlag, 2000. – 912 S.
 7. Kunze K. Vor- und Familiennamen im deutschen Sprachgebiet (dtv – Atlas Namenkunde) / Konrad Kunze. – 4. überarb und erw. Aufl. – München : Deutscher Taschenbuch-Verlag, 2003. – 255 S.
 8. Rübekeil L. Stammes- und Völkernamen / Ludwig Rübekeil // Namenarten und ihre Erforschung : ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. – Hamburg : baar, 2004. – S. 743–771.
 9. Wenzel W. Familiennamen / Walter Wenzel // Namenarten und ihre Erforschung : ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. – Hamburg : baar, 2004. – S. 705–742.

          Допоміжна

 1. Bahlow H. Deutsches Namenlexikon. – München : Keysersche Verlagsbuchhandlung GmbH, 1967. – 588 S.
 2. Brendler S. Klassifikation der Namen / Silvio Brendler // Namenarten und ihre Erforschung : ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. – Hamburg : baar, 2004. – S. 69–92.
 3. Deutscher Familiennamenatlas. Bd. 5 : Familiennamen nach Beruf und persönlichen Merkmalen / [hrsg. von Konrad Kunze und Damaris Nübling]. – Berlin/Boston : de Gruyter, 2016. – 1065 S.
 4. Hansack E. Das Wesen des Namens / Ernst Hansack // Namenarten und ihre Erforschung : ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. – Hamburg : baar, 2004. – S. 51–65.
 5. Harvalik M. Hofnamen / Milan Harvalik // Namenarten und ihre Erforschung : ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. – Hamburg : baar, 2004. – S. 415–425.
 6. Heintze A., Cascorbi P. Die deutschen Familiennamen geschichtlich, geographisch, sprachlich / Albert Heintze, Paul Cascorbi. – Hildesheim [u.a.] : Olms, 2004. – 536 S.
 7. Kohlheim R., Kohlheim V. Personennamen / Rosa Kohlheim, Volker Kohlheim // Namenarten und ihre Erforschung : ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. – Hamburg : baar, 2004. – S. 671–704.
 8. Koß G. Namenforschung : Eine Einführung in die Onomastik / Gerhard Koß.  – 3., aktual. Aufl. – Tübingen : Niemayer, 2002. – 248 S.
 9. Šramek R. Etymologie und Deutung in der Namenkunde / Rudolf Šramek// Namenarten und ihre Erforschung : ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. – Hamburg : baar, 2004. – S. 93–106.
 10. Weber E. Hausnamen / Erika Weber // Namenarten und ihre Erforschung : ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. – Hamburg : baar, 2004. – S. 469–490.

          Інформаційні ресурси

 1. Baby-Vornamen.de :  Vornamen für Jungen und Mädchen [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.baby-vornamen.de/
 2. beliebte-Vornamen.de [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу :  https://www.beliebte-vornamen.de/
 3. Genevolu [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.gen-evolu.de/
 4. Vorname.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : https://www.vorname.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму