Друга іноземна мова (французька, спеціальність «міжнародна економіка», економічний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5Зелена Ю. Л.
6Зелена Ю. Л.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів франкомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему французької мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу: прості і складні речення, імперативні конструкції, структури підсилення; засвоять граматичний матеріал у межах тем: вживання часових форм дієслова активного і пасивного стану,  узгодження часів, умовний спосіб дієслова, непряма мова, підрядні речення, тощо. Курс спрямований на розвиток умінь і навичок усного і писемного професійного спілкування майбутніх фінансистів, формування у студентів професійно-комунікативних, мовленнєвих та соціо-культурних компетенцій, а також на розвиток навичок самостійної роботи з франкомовною літературою та документами за фахом. Структура курсу відповідає тематиці основних економічних дисциплін, які включені до фахової підготовки спеціалістів у галузі міжнародної економіки.

Курс має на меті  навчити студентів читати, розуміти прочитане і перекладати літературу за фахом, сприяти розвитку загальних навичок спілкування, розвитку вмінь вирішення професійних проблем, а також оволодінню необхідними навичками професійного письмового спілкування. Курс побудований на автентичному матеріалі, що відповідає тематиці основних дисциплін, включених до фахової підготовки спеціалістів у галузі міжнародної економіки.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь та навичок, зокрема: читання (розуміти зміст автентичних текстів тематики, визначеної програмою, середнього рівня складності з підручників та посібників, спеціалізованих та популярних періодичних видань, Інтернет джерел тощо), аудіювання (розуміти до 80% змісту усних висловлювань носіїв мови у процесі безпосереднього усного спілкування чи телефонних розмов, виокремлювати ключові деталі інформації, що сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів), письма (володіти умінням написання різних типів ділової та приватної документації:; логічно і зв’язно, з високим ступенем стилістичної і граматичної коректності писати дискурсивні та аргументативні есе, дотримуючись вимог формату письмового висловлювання; анотувати, реферувати та резюмувати прочитаний текст), усного мовлення (чітко, детально, стилістично і граматично правильно висловлювати свою думку, наводячи різноманітні аргументи за і проти; описувати досвід, події, плани; наводити пояснення і докази; грамотно і когерентно презентувати досить великі за обсягом усні повідомлення). Курс охоплює такі теми: «Система освіти у Франції», «На перехресті культур: Франкофонія», «Традиційні прийоми вдалих перговорів» тощо.

Рекомендована література

  • Boularès M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français avec 400 exercices. – Paris: CLE International, 2004.
  • Gallier T. Vocabulaire. 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire. – Paris: CLE International, 2003.
  • Miquel С., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français. Niveau intermédiaire. – Paris: CLE International, 2011.
  • Penfornis J.-L. Français.com. Début – Paris: CLE International, 2017.
  • Penfornis J.-L. Français.com. Intermédiare – Paris: CLE International, 2017.
  • Siréjols E., Renaud Dominique. Grammaire avec 450 nоuveaux exercices. Niveau intermédiaire. CLE International, 2004.