Перша іноземна мова (французька, магістри, 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит
106Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948Інф51Мдоцент Чапля О. С.
1048Інф51Мдоцент Чапля О. С.

Опис курсу

Мета: Курс «французька мова як основна» спрямований на набуття студентами французької філології 1 курсу магістри навичок усного і письмового висловлювання високого рівня, збагачення їхнього лексичного запасу абстрактною лексикою, синонімами, фразеологічними зворотами, приказками і прислів’ями. Курс покликаний розвинути навики усного говоріння у формі дискусій на теми проблем сучасного суспільства, поглибити знання синтаксису різного типу складнопідрядних речень (підрядних речень-підметів, означень, умовних, відносних підрядних речень), розвинути навики лексико-граматичного аналізу і аналітичного обговорення невідомого тексту з невідомою абстрактною лексикою, а також на теми проблем сучасного суспільства.

Завдання:

  1. Ознайомити студентів з лексичними та граматичними принципами формування наукових текстів, з елементами наукового стилю, маркерами для здійснення комунікативних стратегій.
  2. Ознайомити студентів з новою абстрактною лексикою, неологізмами, оказіоналізмами, запозиченнями у французькій мові та їхнє функціонування у текстах, узятих з сучасних періодичних видань, відеоматеріалів сучасних мас-медійних видань, а також правилами вживання граматичних конструкцій.
  3. Організувати дискусії на суспільні актуальні теми відповідно до тематики вивченого матеріалу.
  4. Поглибити навики володіння синтаксичних конструкцій, пояснити особливості функціонування синтаксису складних речень, вживання способів у складнопідрядному реченні різних типів і відповідно до лексичних і стилістичних нюансів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: володіти принципами членування наукового тесту, реферувати й анотувати наукові матеріали на філологічну тематику, а також мас-медійні сучасні видання, добре писати структуровані тексти, адекватні комунікативному наміру; ущільнювати висловлювання, вводити у письмовий текст прямі та непрямі цитування, структурувати власний науковий текст. Уміти використовувати теоретичні знання на практиці, володіти здатністю творчого перетворення знань. Володіти науковими формами усного та письмового спілкування.

вміти: вільно і адекватно використовувати французьку мову в ситуаціях усного спілкування (інформувати, описувати, висловлювати свою власну точку зору та аргументувати її), дотримуючись параметрів комунікативної адекватності, зв’язності та граматичної коректності: розуміти франкомовні тексти великого обсягу та вміти розкривати імпліцитну інформацію, що міститься в них. Ефективно застосовувати на практиці комунікативні стратегії усного та письмового спілкування.

Володіти опорними перекладацькими навиками, необхідними для впевненого і інформаційно вивіреного усного перекладу комунікативних висловлювань.

Проводити лінгвостилістичну інтерпретацію (усну і письмову) текстів засобів масової інформації, враховуючи культорологічний та історичний контекст, час і місце написання, іконічні елементи тексту, тощо.

Уміти перекладати з іноземної мови на рідну мову текстів фахової тематики.

Вільно та спонтанно висловлюватися на задану тематику з використанням різноманітних мовних засобів, ефективно та гнучко володіти французькою мовою у типових ситуаціях соціального, навчально-аналітичного та професійного спілкування відповідно до загальноєвропейського рівня С2.2.

Уміти користуватись усним мовленням у межах суспільно-політичної та фахової тематики.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

  1. Бабінчук І.І.. Le manuel de français. – Л.: Ви-во Львівського націрнального ун-ту. 2012. – 280 с.

2.Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. – М.: Добросовет, 2000. – 832 с.

Домашнє читання

3.Camus A. La peste. – Paris. Éditions Gallimard. 1983. -251p.

4.Saint-Exupéry. Terre des hommes.  – Paris. Éditions Gallimard. 1983. 182p.

  1. Saint-Exupéry. Vol de nuit. – Paris. Éditions Gallimard. 1983. 182p.
  2. Saint-Exupéry. Pilote de guerre. – Paris. Éditions Gallimard. 1983. 182p.

Допоміжна

  1. Grande Larousse en 5 volumes. – P.: Librairie Larousse, 1994. – Vol. 5, – 1750 p.
  2. Grand dictionnaire hachette encyclopédique. -P.: Edition de la Connaissance, 1993.- 1620 p.

9.Le Petit Robert. – P.: Larousse, 1997. – 2451 p.

  1. Nouveau dictionnaire analogique. – P.: Librairie Larousse, 1989. – 855 p.

Матеріали

Чапля О.С. Навчально-методичний посібник «Транскрипція та переклад навчальних відеоматеріалів з дисципліни «Французька мова та література» для студентів V–го року навчання». La transcription et la traduсtion des matériaux didactiques vidéovisuels pour les étudiants de la V–ième année de philologie française./ О.С.Чапля. – Львів. 2016р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус