Іноземна мова (французька, економічний факультет, 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
23Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164Писаревська О. В.
264Писаревська О. В.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів франкомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему французької мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу: прості і складні речення, імперативні конструкції, структури підсилення; засвоять граматичний матеріал у межах тем: вживання часових форм дієслова активного і пасивного стану,  узгодження часів, умовний спосіб дієслова, непряма мова, підрядні речення, тощо. Курс спрямований на розвиток умінь і навичок усного і писемного професійного спілкування майбутніх фінансистів, формування у студентів професійно-комунікативних, мовленнєвих та соціо-культурних компетенцій, а також на розвиток навичок самостійної роботи з франкомовною літературою та документами за фахом. Структура курсу відповідає тематиці основних економічних дисциплін, які включені до фахової підготовки спеціалістів у галузі фінансів.

Курс має на меті  навчити студентів читати, розуміти прочитане і перекладати літературу за фахом, сприяти розвитку загальних навичок спілкування, розвитку вмінь вирішення професійних проблем, а також оволодінню необхідними навичками професійного письмового спілкування. Курс побудований на автентичному матеріалі, що відповідає тематиці основних дисциплін, включених до фахової підготовки спеціалістів у галузі економіки, бізнесу та фінансів.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь та навичок, зокрема: читання (розуміти зміст автентичних текстів тематики, визначеної програмою, середнього рівня складності з підручників та посібників, спеціалізованих та популярних періодичних видань, Інтернет джерел тощо), аудіювання (розуміти до 80% змісту усних висловлювань носіїв мови у процесі безпосереднього усного спілкування чи телефонних розмов, виокремлювати ключові деталі інформації, що сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів), письма (володіти умінням написання різних типів ділової та приватної документації: приватні листи, листи-запити, листи-скарги, мейли, рішення суду, постанови); логічно і зв’язно, з високим ступенем стилістичної і граматичної коректності писати дискурсивні та аргументативні есе, дотримуючись вимог формату письмового висловлювання; анотувати, реферувати та резюмувати прочитаний текст), усного мовлення (чітко, детально, стилістично і граматично правильно висловлювати свою думку, наводячи різноманітні аргументи за і проти; описувати досвід, події, плани; наводити пояснення і докази; грамотно і когерентно презентувати досить великі за обсягом усні повідомлення). Курс охоплює такі теми: «Франкомовні медіа», «Система охорони здоров’я», «Подорожі», «Вища освіта», «Культурна спадщина» тощо.

Рекомендована література

  1. Heu-Boulhat É., Mabilat J.-J. Édito B2, Méthode de français, 3e édition. – P. : Les Éditions Didiers, 2015. – 223 p.
  2. 2. Heu-Boulhat É., Mabilat J.-J. Édito B2, Cahier d’exercices, 3e édition. – P. : Les Éditions Didiers, 2015. – 220 p.
  3. Penfornis J.-L ., Communication progressive de français des affaires. Avec 250 exercices. – P. : CLÉ International, 2015. – 220 p.
  4. 3. Penfornis J.-L ., Vocabulaire progressive de français des affaires. 2e édition. Avec 250 exercices. – P. : CLÉ International, 2015. – 220 p.