Іноземна мова (французька, юридичний факультет, 2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332Миколаєвич-Джуман Н. Б.
448Миколаєвич-Джуман Н. Б.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів франкомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему французької мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу: прості і складні речення, імперативні конструкції, структури підсилення; засвоять граматичний матеріал у межах тем: вживання часових форм дієслова активного і пасивного стану,  узгодження часів, умовний спосіб дієслова, непряма мова, підрядні речення, тощо. Курс спрямований на розвиток умінь і навичок усного і писемного професійного спілкування майбутніх юристів, формування у студентів професійно-комунікативних, мовленнєвих та соціо-культурних компетенцій, а також на розвиток навичок самостійної роботи з франкомовною літературою та документами за фахом. Структура курсу відповідає тематиці основних правничих дисциплін, які включені до фахової підготовки спеціалістів у галузі права.

Курс має на меті  навчити студентів читати, розуміти прочитане і перекладати літературу за фахом, сприяти розвитку загальних навичок спілкування, розвитку вмінь вирішення професійних проблем, а також оволодінню необхідними навичками професійного письмового спілкування. Курс побудований на автентичному матеріалі, що відповідає тематиці основних правничих дисциплін, включених до фахової підготовки спеціалістів у галузі права.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь та навичок, зокрема: читання (розуміти зміст автентичних текстів тематики, визначеної програмою, середнього рівня складності з підручників та посібників, спеціалізованих та популярних періодичних видань, Інтернет джерел тощо), аудіювання (розуміти до 80% змісту усних висловлювань носіїв мови у процесі безпосереднього усного спілкування чи телефонних розмов, виокремлювати ключові деталі інформації, що сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів), письма (володіти умінням написання різних типів ділової та приватної документації: приватні листи, листи-запити, листи-скарги, мейли, рішення суду, постанови); логічно і зв’язно, з високим ступенем стилістичної і граматичної коректності писати дискурсивні та аргументативні есе, дотримуючись вимог формату письмового висловлювання; анотувати, реферувати та резюмувати прочитаний текст), усного мовлення (чітко, детально, стилістично і граматично правильно висловлювати свою думку, наводячи різноманітні аргументи за і проти; описувати досвід, події, плани; наводити пояснення і докази; грамотно і когерентно презентувати досить великі за обсягом усні повідомлення). Курс охоплює такі теми: «Франкомовні медіа», «Система охорони здоров’я», «Подорожі», «Вища освіта», «Культурна спадщина», а також «Юридична система Франції», «Юридична освіта», «Юридичні професії», «Галузі права», «Судочинство», «Кримінальне провадження», «Міжнародні організації», «Європейські організації» тощо.

Рекомендована література

Рекомендована література:

 

  1. Dufour M. et ali. ÉDITO. Méthode du français. Niveau B1. –  Paris : Didier, 2018
  2. Heu-Boulhat É., Mabilat J.-J. Édito B2, Méthode de français, 3e édition. – P. : Les Éditions Didiers, 2015. – 223 p.
  3. 2. Heu-Boulhat É., Mabilat J.-J. Édito B2, Cahier d’exercices, 3e édition. – P. : Les Éditions Didiers, 2015. – 220 p.
  4. Чурсіна Л., Осмоловська О. Le français pour les juristes. Навчальний посібник з французької мови для студентів-юристів. – Х.: «Право», 2012, -565 с.
  5. Penfornis J. Le français du droit : Affaires, Europe, Administration, Justice, Travail, Contrats P. : Clé interantional, 2001. – 278 p.
  6. Bissardon S., Guide du langage juridique (vocabulaire- pièges et diffi cultés). – P.: «LexisNexis» Litec, 2009. – 491 p.
  7. Leclerc S. Les institutions de l’Union Européenne. – P.: Gualino, 2010. – 256 p.
  8. Gregoire M., Thiévenaz O. Grammaire progressif du français. Niveau intermédiaire. 4e  édition. P. : Clé interantional, 2017. – 278 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус