Перша іноземна мова (іспанська, 3 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Іспит
68Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5112Іні31доцент Маєвська О. Т.
Лесько Х. С.
Коркоба Енсіна Маркос
6128Іні31доцент Маєвська О. Т.
Лесько Х. С.
Коркоба Енсіна Маркос

Опис курсу

Мета: удосконалення і закріплення правильної вимови звуків та інтонації мовного потоку;
систематизація нормативного курсу морфології і поглиблення вивчення синтаксичної будови іспанської мови;
збагачення словникового запасу студентів, закріплення основних положень з лексикології, а також проблем словотвору;
розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції студента на основі побутової та країнознавчої тематики;
розвиток у студентів уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.
Завдання: сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма;
вдосконалити фонетичні навики, використовуючи аудіо, відео технічні засоби, новітні комп’ютерні технології;
виробити у студентів навики автоматичного використання в мовленні найбільш поширених граматичних, а також лексичних моделей у різноманітних ситуаціях спілкування;
привчити студентів до користування одномовними тлумачними словниками та довідковою літературою;
привчити до підготовки усних інформацій за матеріалами періодичних видань;
розширити загальноосвітній, культурний кругозір студентів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: утворення і вживання всіх дієслівних форм, структуру і вживання дієслівних форм у всіх можливих складнопідрядних і складносурядних реченнях;
функціонування основних дієслівних конструкцій;
лексику відповідно до пройдених тем та на основі творів іспанських письменників;
вміти: фонетично і граматично правильно вживати в мові різні типи речень відповідної до пройденого матеріалу трудності;
вести бесіду на пройдені теми правильною логічно послідовною іспанською мовою з вираженням свого ставлення до предмету бесіди і реагувати на репліки;
переказати іспанською мовою зміст самостійно прочитаного твору, вести бесіду про твір і відповідати на питання до змісту твору;
створювати мовну ситуацію за ключовими словами і вести ситуативний діалог;
перекладати усно та письмово з рідної на іспанську мову речення і тексти, побудовані на пройденому лексичному і граматичному матеріалах;
розуміти усну іспанську мову в нормальному темпі мовлення при одноразовому сприйнятті на слух у монологічній і діалогічній формах;
правильно прочитати непідготовлений текст відповідної до пройденого матеріалу трудності;
набути навиків праці з різними типами словників;
робити морфологічно-синтаксичний аналіз речень у межах пройденого граматичного матеріалу іспанською мовою.

Рекомендована література

Базова
1. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid.
2. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008.
3. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.
4. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid: SGEL, 1995.

Допоміжна
1. Aragonés L., Palencia R. Gramática de uso del español: teoría y práctica (A1-B2). – Madrid.
2. Benítez P., Andión Mª Antonieta, Fernánez Mª del Carmen, Madrigal Mª Jesús. Español para extranjeros: cuaderno de ejercicios. – Madrid, 1998.
3. Busquets L., Bonzi L. Curso intensivo de español para extranjeros. – Madrid: Verbum, 2000.
4. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2). – Madrid: Edelsa, 2008.
5. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 . – Madrid: SGEL, 2006.
6. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007.
7. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. – Madrid: Edelsa, 2009.
8. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.
9. García Fernández N., Sánchez Lobato J. Español 2000. – Madrid: SGEL, 1993.
10. González Hermoso A., Romero Dueñas C. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B1). – Madrid: Edelsa, 2008.
11. González Hermoso A., Sánchez Alfaro M. Gramática del español como lengua extranjera. – Киев: Edelsa, “Методика”, 1998.
12. Hernández Guillermo. Análisis gramatical: teoría y práctica. Ejercicios y actividades de autoaprendizaje. – Madrid: SGEL, 2000.
74. Martín Peris E., Sans Baulenas N. Gente: curso de español para extranjeros. – Barcelona: Difusión, 2004.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус