Основи філології в лінгвокраїнознавчому аспекті

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16

Опис курсу

Результати навчання:

  • знати: предмет, об’єкт та завдання основ філології, особливості вивчення основ філології  літературознавчому аспекті, особливості розвитку літератури Англії: англосаксонська література,середньовічна література, література Відродження та Романтизму. Історичний екскурс розвитку давньогерманських мов, їхньої спорідненості з сучасною англійською мовою
  • вміти: оперувати основними поняттями предмету, диференціювати базові закони історичної трансформації германських мов, знати основні етапу розвитку давньогерманських мов, важливі історичні події країни, особливості літературних течій англійської літератури, вміти аналізувати художні твори, що належить до різних епох розвитку англійської культури.

Анотація  навчальної   дисципліни:

Мета курсу: сформувати у студентів-філологів лінгвістичне розуміння природи та закономірностей функціонування мови, вміння виокремлювати ключові поняття і аспекти проблематики курсу, самостійно та творче опрацьовувати навчальну та наукову літературу, критично ставитись до теоретичних положень вітчизняних та зарубіжних філологів-германістів.

Рекомендована література

  1. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С.45-102. 2.  Утевская Н. Л. English and American Literature / Н. Л. Утевская. – СПб.: Антология, 2009. – 400 с. 3. Carter R. and McRae J. The Penguin Guide to Literature in English / R. Carter and J. McRae. – Penguin English, 2001. – 263 p. 4. Delaney D., Ward C., Fiorina C. R. Fields of  Vision / Denis Delaney, Ciaran Ward, Carla Rho Fiorina. – Longman, 2009. – Volume 1. – 464 p.  5.  Stobaugh James P. British Literature: Cultural Influences of Early to Contemporary Voices. Teacher Guide / James P. Stobaugh. – New York: Master Books, 2012. – 337 p.

 Інтернет ресурси:

http://en.wikipedia.org/wiki/Old_English_literature

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму