Основи зіставного мовознавства

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Теребушко Ю. Р.Інн51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інн51Мдоцент Теребушко Ю. Р.

Опис курсу

Мета – викласти основи методики зіставного мовознавства, продемонструвати студенту результати і проблеми порівняльно-історичного вивчення мов великого числа різних мовних сімей, допомогти з’ясувати основні теоретичні та методологічні проблеми.

Завдання курсу:

 • з’ясувати предмет, об’єкт, мету і завдання зіставного мовознавства;
 • визначити зміст і завдання лінгвістичної типології;
 • поглибити знання студентів про типологічну класифікацію мов;
 • з’ясувати поняття зіставного методу в мовознавстві;
 • проаналізувати проблему мови-еталона порівняння, визначитися з принципами, рівнями, аспектами й етапами зіставного аналізу;
 • визначити принципи і методи зіставного дослідження лексики і лексичної семантики.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні положення зіставного мовознавства;
 • основні фонетичні закони та процеси індоєвропейських мов
 • основні терміни порівняльно-історичного мовознавства та типології
 • специфіку контрастивних і типологічних досліджень фонетико-фонологічного, морфемно- дериваційного, лексико-семантичного і синтаксичного рівнів мов різних типів.

 

вміти:

 • проводити порівняльно-історичне зіставлення лексико-граматичних одиниць в різних мовах;
 • проводити порівняльно-історичний фонетичний і морфологічний аналіз;
 • застосовувати на практиці основні методи і прийоми дослідницької та

практичної роботи в області порівняльно-історичного мовознавства.

Рекомендована література

Базова

 1. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.
 2. Жлуктенко Ю. О. Мовнi контакти / Ю. О. Жлуктенко. – К., 1966. – 135 с.
 3. Жлуктенко Ю. О. Німецько-українські мовні паралелі (порівняльно-типологічна граматика) / Ю. О. Жлуктенко. – К. : Вища школа, 1977. – 262 с.
 4. Кочерган М. П. До питання про одиницю зіставного дослідження словотвору / М. П. Кочерган // Проблеми зіставної семантики : зб. наук. ст. – К. : КНЛУ, 2005. – Вип. 7. – С. 302–308.
 5. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. – К. :ВЦ «Академія», 2006. – 424 с.
 6. Engel U. Deutsche Sprache im Kontrast / Ulrich Engel. – Tübingen : TBLerlag Narr 1977. – 240 S.
 7. Engel U. Deutsch-polnische kontrastive Grammatik / U. Engel, J. Czochralski. – Warszawa : Wyd-wo Naukowe PWN. – 2000. – Bd. 1. – 697 S.
 8. Engel U. Deutsch-polnische kontrastive Grammatik / U. Engel, J. Czochralski. – Warszawa : Wyd-wo Naukowe PWN. – 2000. – Bd. 2. – 702 S.
 9. Engel U. Kontrastive Valenzbeschreibung deutsch-slavisch / Ulrich Engel // Thielemann W. Valenztheorie. Einsichten und Ausblicke / W. Thielemann, K.Welke. – Münster 2001. – 334 s.

 

Додаткова

 1. Вежбицка А. Семантические универсалии и описание языков / А. Вежбицка. – М., 1999. – 780 с.
 2. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов / Ю. О. Жлуктенко. –  276 с.-K. : Рад. шк., 1960.
 3. Жлуктенко Ю. О. Контрастивний аналіз як прийом мовного дослідження / Ю. О. Жлуктенко // Нариси з контрастивної лінгвістики. – К. : Наукова думка, 1979. – С. 5–11.
 4. Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание / С.Д.Кацнельсон. – Л.: Наука, 1986.
 5. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Подручник / Михайло Петрович Кочерган. – К.: ВЦ “Академія”, 2003. – 464 с.
 6. Кочерган М. П. Зіставне мовознавство в колі суміжних наук / М. П. Кочерган // Вісник Київ. нац. лінгвіст. ун-ту.. – К. : Видав. центр КНЛУ, 2004. – Т. 7. – № 2. – С. 23–35. – (Сер. Філологія).
 7. Ярцева В. Н. Принципы типологического исследования родственных и не родственных языков / В. Н. Ярцева // Проблемы языкознания. – М., 1967. – С. 203–207.
 8. Bußmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft 2., völlig neubearbeitete Auflage / H. Bußmann. – Stuttgart : Kröner, 1990. – 904 S.
 9. Paul H. (1880). Prinzipien der Sprachgeschichte [Principles of the history of language]. Tübingen, Niemeyer Publ., 428 s.

 

Інтернет-джерела

 1. Kontrastive Linguitik [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.christianlehmann.eu/ling/elements/kontr_ling.html.

Kontrastive Linguistik heute. Stand und Aussichten [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.morciniec.eu/33,kontrastive_linguistik_heute_stand_und_aussichten