Перша іноземна мова (французька, 2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
37Іспит
47Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3128Інф21доцент Кость Г. М., доцент Піскозуб З. Ф.
4128Інф21доцент Кость Г. М., доцент Піскозуб З. Ф.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Перша іноземна мова (французька)» є формування мовленнєвих компетенцій у студентів на основі розвитку головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, уміння читати й викладати думку письмово на базі вивчених текстів, діалогів, перекладати з французької мови на українську і навпаки. Курс спрямований на набуття студентами навичок висловлювання високого рівня для ведення дискусій і бесід на теми проблем сучасного суспільства, збагачення їхнього лексичного запасу новою лексикою, синонімами, фразеологічними зворотами. Головним завданням викладання граматики є розвиток у студентів граматичних навиків, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма, ознайомлення з основними морфологічними і синтаксичними конструкціями, розвиток навиків лексико-граматичного аналізу тих граматичних явищ, що не вивчались на попередньому курсі.

Завдання:

 1. Надати студентам знання, обов’язкові для того, щоби розвинути як мовну, так і мовленнєву компетенції на основі типових повсякденних і країнознавчих ситуацій.
 2. Поглибити знання та уміння у використанні реальної “живої” мови у різноманітних комунікативних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.
 3. Збагатити й урізноманітнити лексичну, граматичну та поведінкову компетенції, що включають: читання, переказ/резюмування й аналіз текстів на різну тематику з метою вироблення у студентів мовленнєвих навичок усного і письмового спілкування.
 4. Розширити діапазон граматичних явищ (часів і граматичних форм, які не вивчались на попередньому курсі), щоби граматично правильно будувати і структурувати висловлювання (усно чи письмово).

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: особливості французької лексичної та граматичної систем; правила використання лексичних одиниць у мовленнєвих ситуаціях; особливості структури простих і складних речень французької мови,  вживання умовного та субжонктивного способів відповідно до запланованих для цього курсу лексичних та граматичних тем;

вміти: практично використовувати сучасну літературну і розмовну мову у монологічному й діалогічному мовленні та для ведення дискусії; набувати репродуктивних і продуктивних навиків з письма; робити морфологічно-синтаксичний аналіз речень у межах пройденого граматичного матеріалу; адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності; описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові; вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири; аналізувати французькою мовою морфологічні та синтаксичні явища; самостійно опрацьовувати словникові дані для глибшого засвоєння й осмислення мовних явищ, що вивчаються.

Рекомендована література

 1. CAMPUS Méthode de Français. CLE International, 2003.
 2. Вачинич Л., Кость Г. Французька мова: навчальний посібник. –Львів : ПАІС, 2014. –176с.
 3. Комірна Є.В.Manuel de français :перший рік навчання / Є.В.Комірна, О.П.Самойлова. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 488 с.:іл.
 4. Кость Г.М. Французька мова. Лінгвокраїнознавчий аспект=Le français. L’aspect linguoculturel : навчальний посібник / Г.М.Кость, О.І.Сулим.– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 210 с.
 5. Піскозуб З.Ф., Стецько Я.Т., Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання. / З.Ф. Піскозуб, Я.Т. Стецько. – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2013. – 28 с.
 6. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского язика. Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранних язиков. – 7-е узд., стеротипное. – М., 2000. – 480 с.
 7. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Французский язик: Учебник для І курса институтов и факультетов иностранних язиков. – 11-е узд., испр. – M.: Висш.шк., 1998. – 567 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус