Практична граматика французької мови вищого рівня складності

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1114доцент Ярошко-Кушнір Н. С.Інф-61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114Інф-61мдоцент Ярошко-Кушнір Н. С.

Опис курсу

В освітній компоненті «Практична граматика французької мови вищого рівня складності» розглянуто структури складнопідрядних речень французької мови різного рівня складності. Крім опису структури складнопідрядних речень, увагу зосереджено також на способах їхнього перетворення у іменникові, інфінітивні, дієприкметникові та дієприслівникові синтаксичні конструкції. Розглянуто також методи перекладу різних складнопідрядних речень з французької на українську мову і навпаки. Основні типи складнопідрядних речень, які вивчаються протягом цього курсу такі: les subordonnées complétives, les subordonnées relatives, Les subordonnées causales, les subordonnées locatives, les subordonnées temporelles, les subordonnées consecutives/conséquentielles, les subordonnées concessives, les subordonnées comparatives, les subordonnées restrictives.

Після завершення навчання здобувач вищої освіти буде:
знати:
1. Структурні та граматичні особливості різних типів складнопідрядних речень французької мови (les subordonnées complétives, les subordonnées relatives, Les subordonnées causales, les subordonnées locatives, les subordonnées temporelles, les subordonnées consecutives/conséquentielles, les subordonnées concessives, les ubordonnées comparatives, les subordonnées restrictives.) для того, щоб вільно спілкуватися іноземною мовою.
2. Правила використання часових форм дієслів, способів дієслів, логічних конекторів для того, щоб застосовувати складнопідрядні конструкції як інструмент логічного та стилістичного впливу на читача.

вміти:
1. Використовувати набуті знання про складнопідрядні речення для створення текстів різного жанру та стилю для професійного та академічного спілкування.
2. Застосовувати здобуті знання про складнопідрядні речення французької мови для здійснення логічного та експресивного впливу на адресата у комунікативних ситуаціях особистісного і суспільного характеру.

Освітня компонента передбачає формування у здобувача вищої освіти таких загальних та фахових компетентностей, визначених освітньою програмою:
ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень. ФК 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувач вищої освіти повинен досягти таких програмних результатів навчання, визначених освітньою програмою:
ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.

Рекомендована література

1. Abdelhamid Drissi Messouak. La grammaire française : règles et usage. – Librinova, 2023. – 256 p.
2. Lily Chaar. Le FLE côté Pro ! B2-C1. Améliorer sa compréhension et son expression écrite, l’essentiel de la grammaire, le lexique utile dans le cadre professionnel. – Ellipses, 2022. – 208 p.
3. Бабінчук І.І. Практичний курс синтаксису складнопідрядних речень французької мови: навчальний посібник для студентів старших курсів вищих навчальних закладів – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 244с.
4. Fairon C., Simon A.-C. Le petit bon usage de la langue française [d’après l’oeuvre de Maurice Grevisse]. – De Boeck Supérieur, 2018. – 570 p.
5. Sijérols É., Claude P. Grammaire niveau avancé: 450 nouveaux exercices [nouvelle édition]. – Clé International, 2007. – 219 p.
6. Sijérols É., Renaud D. Grammaire niveau intermédiaire: 450 nouveaux exercices [nouvelle édition]. – Clé International, 2015. – 191 p.
7. Abbadie C., Chovelon B., Morsel M.-H. L’expression française écrite et orale [édition 2003]. – Presses Universitaires de Grenoble, 2003. – 243 p.
8. Boularès M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français : niveau avancé [avec 400 exercices]. – Clé international, 2011. – 192 p.

Матеріали

1. Grammaire | Apprendre le français avec TV5MONDE
2. L’Obs – Actualités du jour en direct (nouvelobs.com)
3. Cours et exercices de français gratuits (francaisfacile.com)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Практична граматика французької мови вищого рівня складності

Завантажити силабус