Практика перекладу другої іноземної мови (французька) V-VIкурс

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948Інп51Мдоцент Фроляк М. П.
1048Інп51Мдоцент Фроляк М. П.
1148Інп-61мдоцент Фроляк М. П.
Інп-62мдоцент Фроляк М. П.

Опис курсу

Курс «Практика перекладу другої іноземної мови (французька)» спрямований на формування мовної компетенції на рівні В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

В результаті освоєння матеріалу, передбаченого курсом, студенти повинні:
Вміти перекладати тексти та вести розмову на теми, пов’язані з професійно-освітньою сферою, вести розповідь та діалог про систему освіти у Франції та про французьку культурну спадщину.
Вміти розуміти й вилучати основну інформацію з коротких аудіо уривків на тему культурного надбання Франції.
Вміти правильно вживати вказівні займенники, неозначені займенники, займенник le. Вміти утворювати та правильно вживати форми сonditionnel présent та conditionnel passé.
Вміти дати опис повсякденного життя французів, французької кухні та побуту, вести діалог на ці теми, перекладати тексти відповідної тематики.
Вміти розуміти й вилучати основну інформацію з коротких аудіо та відео уривків на теми повсякденного життя французів.
Вміти утворювати та правильно вживати форми subjonctif présent та subjonctif passé. Знати правила узгодження часів та дотримуватися їх. Правильно вживати дієслівні форми на –ant.
Вміти розповісти про проблеми зайнятості і безробіття. Вміти висловити свою думку щодо демографічних проблем. Вміти розповісти про особливості політичної системи у Франції. Вміти перекладати тексти суспільно-політиної та економічної спрямованості.
Вміти розуміти й вилучати основну інформацію з коротких аудіо та відео уривків на соціально-побутові теми.
Вміти правильно вживати окличний прикметник quel, прислівники на -emment, -amment, а також синтаксичні конструкції з безособовими займенниками.
Володіти матеріалом та висловлювати свою думку про шляхи вирішення екологічних проблем у Франції. Знати та вміти використовувати французькі лексичні та граматичні еквіваленти на позначення основних понять тематики.
Вміти розпізнавати та правильно вживати прислівники способу дії, знати семантику суфіксів та префіксів іменника.
Вміти утворювати та правильно вживати форми imparfait du subjonctif та plus-que-parfait du subjonctif.

Рекомендована література

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Базова
1. Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé DALF: Підруч. для вищ.навч.закл. – К. Ірпинь:ВТФ «Перун», 2002.
2. Костюк О.Л. Français, niveau intermédiaire DELF : Підруч. для вищ.навч.закл.- К. Ірпинь: ВТФ «Перун», 2002.
3. Попова И.Н. Казакова Ж.А. Ковальчук Г.М. Manuel de français. М.: Высшая шк., 1998.
4. Попова И.Н., Казакова Ж.А., грамматика французского языка. Практический курс . М., 2000.
5. Potouchanskaïa L.L., Youdina I.A., Chkounaeva I.D. Cours pratique de langue française. Parties 1-2. M. 2002.
6. Boularès M., Frérot J.-L.Grammaire progressive du français avec 400 exercices. CLE International, 2004.
7. Gallier T. Vocabulaire. 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire. CLE International, 2003.
8. Girardet J., Cridlig J.-M.Vocabulaire. Entraînez-vous. Niveau débutant, intermédiaire. CLE International, 1994.
9. Miquel c., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français. Niveau intermédiaire. CLE International, 2011.
10. Siréjols E., Renaud Dominique. Grammaire avec 450 nоuveaux exercices. Niveau intermédiaire. CLE International, 2004.

Допоміжна
1. Кость Г.М.,Сулим О.І.Посібник з французької мови для самостійної роботи та дистанційного навчання. Львів, Вид-цтво ЛНУ, 2007.-164 с.
2. Крючков Г.Г., Хлопук В.С., Корж Л.П. та ін.. Поглиблений курс французької мови. К.: Вища школа, 1998.
3. Львова Л.Ф.Методичні вказівки і навчальні завдання до вивчення граматики французької мови. Львів, ЛНУ, 1998. – 60 с.
4. Мандзак І.А. Підручник з французької мови. – Львів: ЛНУ, 2005.
5. Опацький С.Є. Français, niveau debutant : Підручник для вищих навчальних закладів. Київ, Ірпинь, 2005. – 312с.
6. Ульянова Т.Б., Плесцова Н.К. Французский язык. Изучаем второй иностранный язык. Третий год обучения. М., 1991.
7. Descotes-Genon Ch.,Morsel M-H, Richou Cl. L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire. PU de Grenoble. 1993.
8. Grand-Clément O. Savoir-vivre avec les Français. Que faire ? Que dire ? P. Hachette, 1996.
9. La vie des Français. Recueil de textes et de dialogues. Учебное пособие. Составители Т.Н.Громова, И.И.Аграновская, О.И.Дудник. – М.: Изд-во МГУ, 2001.
10. Mauger G. Cours de langue et de civilisation françaises. IIe partie. Paris, 1985.
11. Méthode de français. Le nouveau Sans frontières-1,2. CLE International. P.,1988.

Словники та довідники
1.Словник. Французько-український. Українсько-французький: Посібник для загальноосвіт. шк. та вищ. навч. закладів / Уклад.: В.Т.Бурбело, К.М.Андрашко та ін.; Упоряд. В.Т.Бусел – Ірпінь: ВТФ “Перун”,1994-528с.
2.Le nouveau Bescherelle. L’art de conjuguer. Dictionnaire de 12000 verbes. Hatier – Paris, 1980. 158c.
3.Bescherelle. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Hatier – Paris, 1997.

Інформаційні ресурси
1. http://www.laits.utexas.edu/fi/
2. http://www.francaisfacile.com/
3. http://www.bonjourdefrance.com/
4. http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php
5. http://www.lepointdufle.net/cours-de-francais.htm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму