Референційні особливості синтагм (французька філологія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Чапля О. С.Інф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Інф41доцент Чапля О. С.

Опис курсу

Метою навчального курсу «Референційні особливості квантифікаційних синтагм у французькій мові» є систематизація знань, отриманих студентами на теоретичних та практичних курсах, що дозволяє по-новому розглянути поняття номінації кількості, глибше розкрити польову природу лексем, які його формують. Перспективним є референційний аналіз лексем, який ґрунтується на прагматико-комунікативних особливостях кількісних одиниць. Науково-дослідна робота студентів полягає в аналізі стрижневих одиниць кількісної моделі N1 + de + N2; в обґрунтуванні основного значення ономасіологічного підходу для вивчення кількісної лексики; у вмінні визначити мовно-структурні параметри лексико-семантичного поля кількості та ідентифікації його структурних компонентів.

Рекомендована література

Базова

 1. Акуленко Л.Г. Выражения неопределенно большого и неопределенно малого количества в немецком языке: Дис… канд. филол. наук: 10.02.04 / Харьк. Гос. пед. ин-т. – Харьков, 1982. – 280 с.
 2. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. – М.: Добросовет, 2000. – 832 с.
 3. Мандзак A. Метафорические словосочетания Ni + de + N2 с выражением количества и / или интенсивности признака в современном французком языке: Автореф.дис… канд. філол.наук: 10.02.05. / Моск. Гос. ун-т им. М. Ломоносова. – М., 1983. -16 с.
 4. Чапля О.С. Семантико-морфологічний аналіз французьких нумераліїв // Вісник Львівського університету. Сер. Іноземні мови. – Львів: Львівський університет. -2000. – Вип. 8. – С 156-160.
 5. Чапля О.С. Особливості сучасної квантифікаційної лексики (на матеріалі французької мови) // Типологія мовних значень у діахронічному і зіставному аспектах: Зб.наук.пр. – Донецьк: Донецький національний університет. -2002. – Вип. 5. – С 201-208.
 6. Чапля О.С. Референційна картина іменних квантифікаторних груп // Іноземна філологія: Зб.наук.пр. – Львів: Світ. – 2003. – Вип. 113. – С. 111-123.
 7. Чапля О.С. Дискретність / недискретність денотативної” основи значення одиниць кількісних синтагматичних груп // Філологічні студії: Науковий часопис волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Планета. – 2003. – №1 (21). – С 103-110.
 8. Чапля О.С. Методичні вказівки зі спецкурсу «Референційна картина іменникових груп» для студентів напрямку підготовки 6. 020303. Мова та література(французька).- Лівів: ЛНУ ім.. І.Франка. 2012. -28с.
 9. Щебетко Е.В. Группа квантификаторов как лексико-грамматическая система выражения неопределенного количества в английском языке: Автореф.дис… канд. Филол.наук: 10.02.04 /КЛДУ. – К., 1977. – 19 с.

Допоміжна

 1. Grande Larousse en 5 volumes. – P.: Librairie Larousse, 1994. – Vol. 5, – 1750 p.
 2. Grand dictionnaire hachette encyclopédique. -P.: Edition de la Connaissance, 1993.- 1620 p.

12.Le Petit Robert. – P.: Larousse, 1997. – 2451 p.

 1. Nouveau dictionnaire analogique. – P.: Librairie Larousse, 1989. – 855 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму