Релігійні фразеологічні одиниці сучасної французької мови у міні та макро контекстах публіцистичного дискурсу (французька, 5 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Вигнанська І. М.Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інф51Мдоцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Курс навчальної дисципліни передбачає дослідження та системний аналіз релігійних фразеологічних одиниць у міні та макро контекстах сучасного публіцистичного дискурсу, визначення їхнього семантико-прагматичного потенціалу, а також має на меті ознайомити та навчити студентів застосовувати на практиці теоретичні методи лінгвопрагматики, визначити вплив мовних та позамовних чинників, які сприяють процесу фразеологізації фрагментів публіцистичного тексту; формує вміння й навички використання релігійних фразеологічних одиниць, як важливого засобу побудови аргументованого викладу інформації у публіцистичному дискурсі. Лінгвістичний компонент курсу допоможе студентам дослідити національно-прецедентні релігійні фразеологічні одиниці, культурно-національну конотацію, а також міжмовну типологію та джерела оновлення структури релігійних фразеологічних одиниць, як результат постійних змін компонентів і структурно-семантичних трансформацій, виявити їх прагматико-комунікативні особливості функціонування.

Результати навчання:

знати: еволюційні процеси релігійної фразеології, властивості, джерела походження, класифікація та способи відтворення; дослідження публіцистичного дискурсу у лінгвістичній теорії, його структурні особливості; жанрові диференційні ознаки релігійних фразеологічних одиниць у публіцистичному дискурсі; особливості функціонування фразеологічних одиниць як компонентів національного колориту; засоби вираження оцінно-емотивного характеру експресивності; авторський фонд вживання, культурно-комунікативна концепція мовця, прагматико-комунікативні та структурно-семантичні особливості функціонування релігійних фразеологічних одиниць у міні та макро контекстах сучасного публіцистичного дискурсу, закономірності їхнього трансформованого розвитку; джерела оновлення структури релігійних фразеологічних одиниць, як результат постійних змін компонентів і структурно-семантичних трансформацій.

вміти: виявити наукові підходи до аналізу та структурування релігійних фразеологічних одиниць; дослідити публіцистичний дискурс у призмі лінгвопрагматики, виявити співвідношення експресивного / емоційного компонентів та оцінної маркованості на інформаційний характер релігійних фразеологічних одиниць; дослідити категорію оцінки, яка створює інтенціональний контекст, що реалізується у меліоративному та пейоративному варіантах маркованості; здійснити комплексний аналіз прагматичних та семантичних аспектів функціонування релігійних фразеологічних одиниць у різних жанрових варіантах публіцистичного дискурсу, представити процеси метафоризації та метонімізації, а також характер процесу символізації релігійної власної назви; здійснити аналіз фразеологічних запозичень, способи їх відтворення; системні вияви трансформованих процесів релігійних фразеологічних одиниць у сучасному публіцистичному дискурсі, полісемантичні системні зв’язки; виявити міжмовну типології релігійних фразеологічних одиниць на всіх рівнях їхньої структурно-семантичної організації; визначати перспективні напрями дослідження релігійних фразеологічних одиниць у міні та макро контекстах публіцистичного дискурсу.

Рекомендована література

Базова

 1. Баран Я.А., Зимомря М.І. Фразеологія: знакові величини/ Я.А.Баран, М.І.Зимомря, О.М.Білоус, І.М.Зимомря. Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 256с.
 2. Вигнанська І.М Семантика та прагматика фразеологічних релігійних одинць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі. дис. … канд. філол. Наук : 10.02.05 / Ірина Михайлівна Вигнанська. – К., 2010. – 244 с.
 3. Ужченко В. Д. Українська фразеологія. Посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / Віктор Дмитрович Ужченко— Луганськ: Альма-матер, 2005. — 400 с.
 4. Isabel González Rey La phraséologie du français / Isabel González Rey.– : Presses universitaires du Mirail, 2002. – 268 p.

Допоміжна

  1. Данелян Ю.В. Структурні і смислові трансформації логоепістем у французькому медіа-дискурсі: комунікативно-прагматичний і лінгвокогнітивний аспекти: дис. … канд. філол. наук : 10.02.05 / Юлія Володимирівна Данелян. – К., 2009. – 196 с.
  2. Жерновей Є. Г. Про деякі аспекти вивчення семантики релігійних термінів у сучасному мовознавстві / Євген Георгійович Жерновей  // Науковий вісник Чернів. ун-ту. Германська філологія. – 2001. – Вип.114 – С. 183-191.
  3. Каракевич Р.О. Лінгвокультурологічне дослідження фразеологізмів-лінгвокультурем / Р.О. Каракевич // Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство. – 2014. – № 2. – С. 58–62.
  4. Козловська Г. Б. Прагматичний аспект категорії інформативності англомовних синоптичних текстів газетно-публіцистичного стилю./ Ганна Борисівна Козловська. – Харків, 2003. – 219 с.
  5. Коновець С. П. Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси  / Сніжана Павлівна Коновець. – К., 2001. – 167 с.
  6. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.
  7. Шевченко Л. Л. Семантична трансформація у текстах Нового Заповіту / Людмила Леонідівна Шевченко // Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 70–76.
  8. Cassirer E. The phylosophy of Symbolic Forms / Ernst Cassirer. – London : Yale University Press Vol.2. – 78 р.
  9. Collins John Quand la Bible fait le Malin / JohnJ.Collins. Le Monde de la Bible. – N179. 2007, 25p.
  10. Cutting J. Pragmatics and Discourse / Joan Cutting. – London and New York: Routledge, 2002. – 187p.
  11. Davis Arthur Lambert Refreshing Philology:  James Barr, Supesessionism and the State of Biblical Words. Vol.24. Issue 3. 2016. – 332-356p.
  12. Erickson J.F. Biblical Semantic Structure and Biblical Lexicology : Ph. D. Diss. / J.F. Erickson. – Fuller. – 325 p.
  13. Jean C. Bologne Expressions d’origine biblique / Jean Claude Bologne – Paris.: Larousse., 2000. – 290 р.
  14. Lugrin G., Molla S. Dieu Otage de la pub  / Gilles Lugrin, ‎Serge Molla. Montréal: Ed. Albor et Fides. 2008. –  205p.
  15. Meunier F., Grange S. Phraseology in Foreign Language Learning and Teaching / Fanny Meunier, Sylvain Grange.,Philadelphia: John Benjamins Publishing Company Amsterdam, 2008. — 273 p.
  16. Omazic M Cognitive linguistic theories in phraseology. Jesikoslovje 6 (1), 2005.-  56 p.
  17. Pecman, M. Phraséologie contrastive anglais-français : analyse et traitement en vue de l’aide à la rédaction scientifique. Thèse de doctorat, Université de Nice – Sophia Antipolis.
  18. Robert Philippe de, Millet O. Culture biblique / Olivier Millet et Philippe de Robert. Paris, Presses universitaire de France, 2001. – 553p.
  19. Soued A. Les symboles dans la Bible /Albert Soued // Lecture de la Bible à travers les principaux symboles de la tradition juive. – Paris : Grancher, 2012. – 398 p.

Словники та довідники

 1. Fouilloux D. Dictionnaire culturel de la Bible / Danielle – Paris. : Ed. Nathan, 2002. – 320 р.
 2. Dictionnaire encyclopédique de la Bible / Pierre Norma. – Maxi-Livres., 2001. – 411 p.
 3. Dictionnaire des religions / Pierre Norma. – Maxi-Livres., 2000. – 285 p.
 4. La Bible (La Sainte Bible – Ancien et Nouveau Testament, Louis Segond 1910). 2012. – 1210 р.
 5. Dictionnaire des noms propres de la Bible / Olivier Odelain, Robert – Paris : Éd. Cerf-Desclée de Brouwer, 2002. – 492 p.
 6. Prevost J. Le nouveau vocabulaire biblique/ JeanPaulPrévost Marie-Andrée Colbeaux,Hugues Cousin,Jean-Jacques Lavoie// Bayard Culture , 2004. – 450p.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус