Робоча програма навчальної дисципліни “Друга іноземна мова (англійська)” освітньо-професійної програми “Німецька мова і література”

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит
103Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
980Інн51Мдоцент Завгороднєв Ю. А., Арабська І. Б.
1010Інн51Мдоцент Завгороднєв Ю. А., Арабська І. Б.

Опис курсу

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів: 6

9 сем. –  3 /  10 сем. – 3

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

(шифр, назва)

Нормативна

 

Модулів – 4 Спеціальність

035 Філологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

4

Змістових модулів – 4 Спеціалізація

035.04

Германські мови та літератури (переклад включно)

2019 2020
Загальна кількість годин – 180 Семестр
9-й 10
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

 

–         аудиторних –

9 сем. – 8 / 10 сем. – 8

 

–         самостійної роботи студента –

9 сем. – 2,5/ 10 сем. – 3,375

ОПП «Німецька

мова і література»

Ступінь вищої освіти

«магістр»

Практичні
80 год. 10 год.
Лабораторні
–           –          
Самостійна робота
60 год. 30 год.
ІНДЗ:
Вид контролю
іспит

Рекомендована література

Базова 

 1. EvansV., DooleyJ. UpstreamAdvanced: student’sbook. – Newbury: Expresspublishing, 2002 ISBN-10-1-84325-956-7
 2. Evans V., Dooley J. Upstream Advanced: workbook. – Newbury: Express publishing, 2002 ISBN-13-9781-84325-956-5
 3. A.J. Thomson and A.V. Martinet. A Practical English Grammar. – Oxford: Oxford University Press, 2001
 4. David Lodge. Changing Places. A Tale of Two Campuses. – London: Penguin Books, 1978. – 256 p.

Допоміжна 

 1. Hewings M. Advanced Grammar in use. – Cambridge: CUP, 2005 ISBN 0 521 53292 2
 2. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in use: advanced. – Cambridge: CUP, 2005 ISBN 13-978-0-521-65397-8
 3. Skipper M. Advanced grammar and vocabulary: student’s book. – Newbury: Express publishing, 2002 ISBN 1-84325-509-x
 4. Swan M. Practical English usage. – Oxford: OUP, 1996. ISBN 019- 4421- 46- 5

 

Словники та довідники

 1. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. 1.
 2. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. ІІ.
 3. Баранцев К.Т. Англо-українськийфразеологічний словник. – Київ: Знання, 2006.
 4. Бенсон М., БенсонЭ., Илсон Р. Комбинаторный словарь английского языка.– Москва: Русский язык, 1990.
 5. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006.
 6. Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український таукраїнсько-англійський словник. – Харків: ВД «Школа», 2005.
 7. The Oxford dictionary and thesaurus. – Oxford: OUP, 1997. ISBN 0-19-860171-9
 8. Oxford advanced learner’s dictionary. – Oxford: OUP, 1997. ISBN 0 19 431423 5
 9. Oxford collocations dictionary for students of English. – Oxford: OUP, 2002. ISBN-13-978-019-431243-1

 Інформаційні ресурси

Інтернет-джерела

 1. http://www.ted.com/
 2. http://piersmorgan.blogs.cnn.com/
 3. http://live.cnn.com/
 4. http://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service
 5. http://www.youtube.com/watch?v=IVGAI8o5i4o
 6. http://www.economist.com/
 7. http://www.nytimes.com/
 8. http://www.nytimes.com/pages/opinion/index.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму