Риторика (французька філологія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Піскозуб З. Ф.Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інф31доцент Піскозуб З. Ф.

Опис курсу

Курс Риторики передбачає вивчення історії риторики, становлення та розвиток ораторського мистецтва від найдавніших часів до сьогодення. Студент має змогу осягнути риторичні закони, теорію красномовства, стратегію та тактику ораторської діяльності. Практична риторика допомагає навчитися виголошувати різні види промов, вести дискусію, бесіду, нараду.

Предметом вивчення сучасної риторики є загальні закономірності мовної поведінки, які виявляються в різних ситуаціях спілкування. Завданням сучасної риторики є формування мовної особистості; пошук оптимальних методик спілкування; удосконалення механізмів взаєморозуміння учасників комунікації.

Мета вивчення вибіркової дисципліни «Риторика» полягає у оволодінні базовими знаннями класичної і сучасної риторики як науки про мисленнєво-мовленнєву діяльність, спрямованої на переконання, на досягнення цілей у процесі мовної комунікації.  Мета курсу передбачає також поглиблення знань з основ формування практичних навиків риторичних промов у різних комунікативних ситуаціях.  Основні завдання дисципліни «Риторика»: проаналізувати зразки промов визначних ораторів минулого і сучасності та опанувати технікою виголошення усних промов для засвоєння риторичної термінології. Виробити у студентів навички уважного і критичного ставлення до свого мовлення і суспільної мовної практики, оволодівши практичними вміннями побудови виголошуваних текстів та їх аналізу. А також формування мовноїособистості; пошук оптимальних методик спілкування, вдосконалення механізмів взаєморозуміння учасників комунікації.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати: систему риторичної термінології, яка допоможе будувати, структурувати, систематизувати аргументацію у промові;

необхідні елементи для формування комунікативної компетенції майбутнього фахівця

вміти: практично застосовувати набуті вміння побудови промов, розвинути та активізувати навики, необхідні для риторичного аналізу різних типів промов. володіти основними елементами мовленнєвої поведінки у монологічному, діалогічному, полілогічному видах мовлення.

 

Рекомендована література

  1. Риторика: Навчальний посібник / Н.А.Колотілова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232с.
  2. Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація: / Л.С.Павлюк. – Львів.: ПАІС, 2007. – 168с.
  3. Comment parler en public/ D.Carnegi. – Hachette, 1972. – 186 p.
  4. La rhétorique /J.Gardes-Tamine. – Armand Colin/Masson, Paris , 1996. – 181 p.
  5. Prendre la parole / H.Sorez. – Hatier, Paris 1986, –79 p.
  6. Bonnes copies de bac / P.Desalmand, P.Tort. – Hatier, Paris, 1985. – 160 p.
  7. Риторика: заговори, и я скажу, кто ты: Учебное пособие / Ч. Далецкий. – М.: Омега-Л, 2004. – 488с.
  8. Salazar Ph.-J. L’art de parler. Anthologie de manuels d’éloquence. Klincksieck, 2003. – 362 c.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус