Риторика

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Наняк Ю. О.

Опис курсу

Метою дисципліни є сформувати риторичну компетенцію майбутнього фахівця, навчити раціональної мовленнєвої поведінки у різних ситуаціях спілкування; формування і виховання носіїв змістовного, переконливого, правильного мовлення. Знання риторики розвиває загальну і фахову ерудицію, професійно важливі мислительно-мовленнєві якості мовців.

Завдання курсу: формування високих професійних знань та якостей студентів як майбутніх філологів.

Теоретичні: підвищити методологічну і методичну підготовку майбутніх перекладачів до дій під час виступів у різноманітних ситуаціях та взаємодії з представниками соціальних груп.

Практичні: сформувати у здобувачів самостійність як особистісну рису та важливу професійну якість, впевненість під час мовлення та публічних виступів, вміння правильно будувати процес ораторського мовлення та видів ораторських промов;

Студенти повинні знати:

 • історію виникнення та становлення класичної риторики;
 • сучасну концепцію риторики, яка пов’язана з формуванням свідомої світоглядної позиції та компонентним володінням предметом аргументації;
 • основні поняття загальної риторики;
 • прийоми словесної наочності;
 • етапи підготовки усної промови;
 • критерії оцінки промови;
 • жанри красномовства;
 • види промов;
 • невербальні засоби спілкування.

Студенти повинні володіти практичними навичками:

 • вести розгорнутий монолог (лекцію) з фахової проблематики;
 • вести ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини;
 • володіти етикою оратора;
 • виробити індивідуальний образ оратора, власний ораторський стиль;
 • організувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній зв’язок, спілкування;
 • підготувати публічний виступ;
 • давати загально риторичну оцінку ефективності продукта мисленнєво-мовленнєвої діяльності;
 • вдосконалювати техніку мовлення (дикції, якостей голосу, інтонації тощо);
 • знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу, який складається з ідеї, її обґрунтування та розташування.

Рекомендована література

Базова

 1. SELBER, S. A. Rhetorics and Technologies : New Directions in Writing and Communication. [Columbia]: University of South Carolina Press, 2010.
 2. CRICK, N. Rhetoric and Power : The Drama of Classical Greece. Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press, 2014.

 

Допоміжна

 1. Етика ділового спілкування: навчальний посібник/ [Т. Б. Гриценко, С.П.Гриценко , Т. Д. Іщенкотаін.]. – К. : Юніверс, 2007. – 216 с.
 2. Губенко Л. Г. Культура ділового спілкування  : начальнийпосібник/ Л.Г.Губенко, В. Д. Нємцов. – К., 2002. – 195 с.
 3. Сагач Г. М. Ділова риторика: Мистецтв ориторичної комунікації / Г. М. Сагач. – К. : Зоря, 2003. – 287 с.
 4. Ложкин Г. В. Практическаяпсихология конфликта/ Г. В. Ложкин, Н.И.Повякель. – К. : МАУП, 2000. – 256 с.
 5. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 224 с.
 6. ЧмутТ. К. Етикад ілового спілкування: навчальний посібник / Т. К. Чмут, Г.Л.Чайка. – К. : Юніверс, 2003. – 216 с.
 7. ШеломенцевВ. М. Етикет і сучасна культура спілкування/ В.М. Шеломенцев. – К. : Освіта, 2003. – 345 с.
 8. Hall E. Beyond Culturе / E. Hall. – N.Y. : Doubleday, 1998. – 245 р.
 9. Hall   Understanding  Cultural  Differences  /  E.  Hall,  M.  Hall.  –  Yarmouth  : Intercultural Press Inc., 1990. – 248 р.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму