Сюрреалізм у літературі, мистецтві та кіно

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Кушнір І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Кушнір І. Б.

Опис курсу

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3)

Аудиторні години – 32 (лекції – 16, практичні – 16)

Лектор: к.ф.н., доц. Кушнір І. Б.

Лекційно-практичний курс призначений для широкого кола студентів гуманітарного спрямування та доповнює вивчення історії світової літератури, розширює і поглиблює культурологічний рівень студентів усіх спеціальностей,  даючи змогу ознайомитися із філософсько-естетичними передумовами сюрреалізму, вивчити літературні витоки, історію, теорію і практику сюрреалізму в європейській літературі та кіно. Курс також має виразну перспективу для розширення горизонту культурологічного знання студентів усіх спеціальностей,  позаяк дає змогу детально проаналізувати тематику, проблематику, систему образів та мотивів сюрреалізму e французькому, бельгійському та європейському образотворчому мистецтві початку ХХ ст.

Методична система курсу структурована з метою активної співпраці викладача (як модератора та координатора дискусії) і студентів (як слухачів та учасників навчально-пізнавального діалогу), що забезпечується застосуванням аудіовізуальних засобів і проведенням навчальних занять у різноманітних формах. Завдяки високій фаховій підготовці навчального заняття (лекції та семінару), його продуманій змістовій побудові та організації роботи студент отримує вичерпну інформацію про основні етапи розвитку сюрреалізму в літературі, кіно, образотворчому мистецтві, провідних представників, сучасні методології аналізу тексту, кінотексту, твору образотворчого мистецтва. Відтак, із науково-методологічних позицій курс є міждисциплінарним, адже дає студентам якнайширші можливості ознайомитися із сюрреалізмом як значним художнім явищем початку ХХ ст. у літературі, кіно та образотворчому мистецтві, простежити діалог кіно, образотворчого мистецтва  і літератури в сюрреалізмі, перспективні та вузлові питання взаємодії цих видів мистецтв у контексті інтермедіального дослідження.

У результаті вивчення курсу студент знатиме:

  • естетичні особливості та історію розвитку європейського сюрреалізму,  програмні твори, основні етапи творчості провідних представників;
  • джерела і своєрідність формування сюрреалістичного мистецького методу в літературі та мистецтві Європи початку ХХ ст.;
  • особливості трансформації теоретичних засад сюрреалізму в різних культурно-мистецьких практиках; ключові принципи взаємодії літератури, кіно та образотворчого мистецтва.

У результаті вивчення курсу студент вмітиме:

  • зіставляти ідейно-філософський контекст епохи з особливостями сюрреалістичного художнього методу;
  • аналізувати трансформацію теоретичних постулатів сюрреалізму в конкретних творах;
  • робити порівняльний аналіз основних засад сюрреалізму в різних мистецьких і літературних практиках.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, семінари, дискусії, презентації, міні-конференції тощо.

Форма звітності: залік.

Рекомендована література

  1. Біла А. Сюрреалізм: наукове видання / Анна Біла. – К. : Темпора, 2010. – 272 с.
  2. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ ст. / Лариса Левчук. – К. : Либідь, 1997. – 224 с.
  3. Поезия французского символизма / Под ред. Г. К. Косикова – М. : Изд-во МГУ, 1993. – 512 с.
  4. Стайн Дж. Л. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 2. Символізм, сюрреалізм і абсурд / Дж. Л. Стайн; пер. з англ. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 272 с.