Стоїчна література ІІ ст. н. е.

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
89Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
848доцент Глущенко Л. М.Інк41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
848Інк41доцент Глущенко Л. М.

Опис курсу

Мета: Оволодіти практичними навичками інтерпретації та лінгвостилістичного
аналізу оригінальних грецьких текстів стоїчної літератури, зокрема твору Марка Аврелія
«Наодинці з собою», щоб розуміти філософську проблематику аналізованого твору,
усвідомлювати засади і технології творення письмового тексту філософського змісту;
оцінювати властиві для нього мовностилістичні явища, оперувати філософською
термінологією.
Завдання: 1. засвоїти основні поняття філософії стоїків; 2. опанувати лексику
аналізованого твору загалом та філософську термінологію зокрема; 3. робити дослівний
переклад тексту; 4. здійснювати детальний морфолого-синтаксичний аналіз; 4. засвоїти
мовностилістичні засоби та інформацію філософського та історико-культурологічного
характеру.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: ключових представників грецького та римського стоїцизму та їхні ідеї;
термінологічний апарат стоїків; послідовність основних розумових операцій при перекладі
та аналізі тексту; лексику, семантичні функції відмінків, структурні особливості
складнопідрядних речень та мовностилістичні засоби аналізованого твору;
вміти: ідентифікувати у тексті властиві для філософії стоїків ідеї; перекладати без
словника відомий текст та зі словником невідомий текст; визначати увесь комплекс
лексичних, граматичних та стилістичних засобів, які формують ідіолект та ідіостиль Марка
Аврелія.

Рекомендована література

1. Αυρήλιος Μάρκος. Εις εαυτόν / Μάρκος Αυρήλιος. – Εκδόςεις : Στιγμή. – 2007. – 119 σ.
2. Кондзьолка В. Нариси історії античної філософії / В. Кондзьолка. – Львів :
Львівський університет ім. І. Франка, 1993. – С. 151–186.
Допоміжна
1. Аврелій Марк. Наодинці з собою: роздуми / Марк Аврелій . Пер. з грец. Ростислав
Паранько. – Львів : Апріорі, 2018. — 182, [1] с.
2. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь / А. Д. Вейсман. – Репринт У-го издания
1899 г. – М. : Греко-латинский кабінет Ю. А. Шичалина. – 1991. – 1370 с.
3. Древнегреческо-русский словарь. В 2 т. / Составил И. Х. Дворецкий. – М.: Госиздат.
иностр. и нац. словарей, 1958. – Т. 1: Α – Λ. – 1043 с. – Т. 2: Μ – Ω. –1904 с.
4. Дяченко М. В. Марк Аврелій: розмисли про розумну душу / М. В. Дяченко //
Збірка «Культура України». Серія: Культурологія, № 62. – 2018. – С. 42–51.
14. Інформаційні ресурси
• Марк Аврелій. Последний триумф императора

• Марк Аврелій https://www.youtube.com/watch?v=A0AMBC4tMjM

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму