Структурно-семантичні особливості синтагм (французька мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Чапля О. С.Інф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Інф41доцент Чапля О. С.

Опис курсу

Метою навчального курсу «Структурно-семантичні особливості синтагм» є систематизаціязнань, отриманих студентами на теоретичних та практичних курсах, щодозволяє по-новому розглянутипоняттяструктурування, валентностіструктурниходиниць поля, глибшерозкритипольову природу лексем, якійогоформують. Перспективним є морфосемантичний аспект дослідженняодиниць поля та дослідженняшляхіврозширенняпериферії поля за рахунокметафоричних парадигм, щосуттєвовпливають на розширенняпериферії поля через високусполучуваність лексем. Науково-дослідна робота студентівполягає в аналізістрижневиходиницькількісноїмоделіN1 + de + N2; в обґрунтуванні основного значенняономасіологічногопідходу для вивченнякількісної лексики; у вміннівизначитимовно-структурніпараметри лексико-семантичного поля кількості та ідентифікаціїйогоструктурнихкомпонентів.

Завданнями навчання є:

а) проводити компаративний аналіз фрази на синтаксичному та синтагматичному рівнях

б) закріплення, покращення та практичного аналізу знань щодо вищезазначених  теоретико-граматичних понять.

в) застосування вмінь і навичок у підготовці текстів-доповідей, наукових статей тощо.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: Розуміти логіко-філософське поняття категорії кількості/ якості та, які граматичні одиниці і у який спосіб увиразнюють ці категорії; визначати складові компоненти лексико-семантичного поля кількості через точну / апроксиматичнукількісність складових компонентів поля в межах синтагми N1 + de + N2, та її похіднтх, що якісно підсилюють валентність кількісну інтенційність висловлюваного.

вміти: Застосовувати на практиці основні синтагматичні правила визначати та характеризувати, виокремлювати, аналізувати наукові об’єкти досліджень  через  вищезазначені  теоретико-граматичні поняття з метою грамотної побудови вільних розгорнутих висловлювань.

Рекомендована література

1.Чапля О.С. Семантико-морфологічнийаналізфранцузькихнумераліївВісникЛьвівськогоуніверситету. –Львів: ЛьвівськийнаціональнийуніверситетіменіІвана Франка. Серіяіноземнімови.  Випуск 8. Романськімови ст. 156-160. Львів 2000.

  1. Чапля О.С. Особливостісучасноїквантифікаційної лексики (на матеріаліфранцузькоїмови) Типологіямовнихзначень у діахронічному та зіставному аспектах. ЗбірникнауковихпрацьДонецькогонаціональногоуніверситету. Випуск 5. ст. 201-208.Донецьк 2002.
  2. Чапля О.С. Дискретність / недискретністьденотативноїосновизначенняодиницькількіснихсинтагматичнихгруп.Філологічністудії. НауковийчасописВолинського державного університетуіменіЛесіУкраїнки. Планета №1 (21) ст. 103-110. Луцьк 2003

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму