Структурно-семантичні особливості синтагм (французька мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Чапля О. С.Інф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Інф41доцент Чапля О. С.

Опис курсу

Метою навчального курсу «Структурно-семантичні особливості синтагм» є систематизація знань, отриманих студентами на теоретичних та практичних курсах, що дозволяє по-новому розглянути поняття структурування, валентності базових одиниць синтагми, глибше розкрити польову природу лексем, які його формують. Перспективним є лексико-семантичний аспект дослідження одиниць поля та дослідження шляхів розширення периферії поля за рахунок метафоричних парадигм, що суттєво впливають на розширення периферії поля через високу сполучуваність лексем. Науково-дослідна робота студентів полягає в аналізі стрижневих одиниць. Уміти виявляти предикативні і непредикативні семантико-граматичні синтагми на синтаксичному рівні, які об’єднують лексичні одиниці, що є граматично однорідними. Умітити визначати типи сполучуваності лексем на семантико-синтаксичному рівні, а також структурувати синтагми, означаючи стрижневі компоненти.

Завданнями навчання є:

а) проводити компаративний аналіз фрази на синтаксичному та синтагматичному рівнях.

б) закріплення, покращення та практичного аналізу знань щодо вищезазначених  теоретико-граматичних понять.

в) застосування вмінь і навичок у підготовці текстів-доповідей, наукових статей тощо.

 

Рекомендована література

 

1. Чапля О.С. Дискретність / недискретність денотативної основи значення одиниць кількісних синтагматичних груп.Філологічні студії. Науковий часопис Волинського державного університету імені Лесі Українки. Планета №1 (21) ст. 103-110. Луцьк 2003.

2. Чапля О.С. Референційна картина іменних квантифікаторних груп. Іноземна філологія. Український науковий збірник. -Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Мовознавство. Випуск 113, ст. 93-104. Львів 2004.

3.Чапля О.С. Структурно-семантичні підтипи кількісної синтагми N1 + de + N2 та їхні функції в сучасній французькій мові. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Класична філологія у контексті сучасності». – Чернівці: Чернівецький національний університет – с. 65-70. Чернівці 2011.

4. Чапля О.С. Кількісні лексичні парадигми синтагми N1 + de + N2 і (на матеріалі французької мови). Слов’янський збірник.(Збірник наукових праць). Проблеми когнітивної лінгвістики. Мовна та концептуальна картина світу. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. –К.: Видавничий дім Дмитра Багатого. 2012. – Вип.17. –С.235-241. Одеса 2011.

5. Чапля О.С. Методичні вказівки референційна картина іменникових груп. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2012. – 28с.

6. Чапля О.С. Дієслівна синтагма на позначення кількості у французьких фразеологізмах. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького Державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Вип.33. Т.2. 2020. С. 194-197

7. Чапля О.С. Адвербіальні синтагми у предикативній функції у французьких фразеологізмах. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького Державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Вип.33. Т.2. 2021. С. 194

 

Рекомендована література

Базова

1. Попович М.М. Теоретична граматика французької мови. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. -298 с.

2. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. – М.: Добросовет, 2000. – 832 с.

Інформаційні ресурси

  1. www.abu.cnam
  2. www.lefigaro
  3. www.lepoint.fr

 

Допоміжна

1. Мандзак L. A. Метафорические словосочетания Ni + de + N2 с выражением количества и / или интенсивности признака в современном французком языке: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.05. / Моск. Гос. ун-т им. М. Ломоносова. – М., 1983. -16 с.

2. Чапля О.С. Семантико-морфологічний аналіз французьких нумераліїв Вісник Львівського університету. –Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Серія іноземні мови.  Випуск 8. Романські мови ст. 156-160. Львів 2000.

3. Чапля О.С. Особливості сучасної квантифікаційної лексики (на матеріалі французької мови) Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць Донецького національного університету. Випуск 5. ст. 201-208.Донецьк 2002.

4. Щебетко Е. В. Группа квантификаторов как лексико-грамматическая система выражения неопределенного количества в английском языке: Автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.04 /КЛДУ. – К., 1977. – 19 с.

5. Чапля О.С. Семантико-морфологічний аналіз французьких нумераліїв Вісник Львівського університету. –Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Серія іноземні мови.  Випуск 8. Романські мови ст. 156-160. Львів 2000.

6. Чапля О.С. Особливості сучасної квантифікаційної лексики (на матеріалі французької мови) Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць Донецького національного університету. Випуск 5. ст. 201-208.Донецьк 2002.

7. Dubois J. et aa. Dictionnaire de linguistique. – P. : Librairie Larousse, 1973.

8. Larousse. Dictionnaire général pour la maîtrise de la langue française, la culture classique et contemporaine. – P. : Larousse, 1993.

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус