Стилістика (іспанської мови)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Сайфутдінова О. Ю.Іні31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Іні31Сайфутдінова О. Ю.

Опис курсу

Курс стилістики грунтується на знаннях, отриманних на заняттях з іспанської мови, основ філології, вступу до спеціальності, лексикології іспанської мови.

Метою курсу стилістики іспанської мови є вивчення образних можливостей мовних одиниць, їхніх експресивно-емоційних значень, що вказують на приналежність мовних одиниць до того чи іншого функціонального стилю. Зміст курсу полягає в систематизації й описі мовних явищ, фактів мови з точки зору мистецьких можливостей, а також із точки зору їхньої стилістичної диференціації.
Завданням курсу стилістики іспанської мови є ознайомлення з предметом, проблематикою, поняттями і категоріями цієї лінгвістичної науки. Курс описує студентам стилістичні засоби сучасної іспанської мови на різних її рівнях: фонетичному, графічному, морфологічному, синтаксичному і лексичному, а також ознайомлює студентів із поняттям “функціональні мовні стилі”, показує сукупність використовуваних виразних засобів у текстах різних стилів і одночасно розкриває тісний взаємозв’язок, що існує між різними функціональними стилями.

У результаті вивчення курсу студент повинен
знати: предмет стилістики, що вивчає дана дисципліна;
стилістичні ресурси;
поняття функціональної стилістики.
вміти: розрізняти різні види зображально-виражальних засобів мови;
розрізняти стилі мовлення і робити стилістичний аналіз текстів;
систематизувати і описувати різні стилістичні ресурси іспанською мовою;
застовувати вивчене на захисті доповідей.

Рекомендована література

Базова

1. Estilística. María Ángeles Gonzales Mena. – 1994
2. Manual de estilística latina – 1984
3. Retórica y los recursos estilísticos. Alta Mar – www.buenosficios.com
4. La estilística. Gago José María Paz. Madrid, sintesis S.A. 1993
5. Un manual de estilística. Marco Fabio Quintillano. – A fontan 1998
6. Estilistica oral. – www.Politicas-S.com
7. Los estudios de estilística. – www.eumed.net
8. Estilística. www.Foro.revolucionaldia.org
9. Puntuación y estilística. Miguel Ángel de la Fuente González.
10. Арнольд И.В. Стилистика современного языка. – Л., 1969.
11. Ахманова О.С. Принципы и методы лингвистического исследования. – М.,1969
12. Балли Ш. Французская стилистика. – М.,1961.
13. Брандес М.П. Стилистический анализ. – М., 1961.
14. Будагов З.А. Литературные языки и языковые стили. – М., 1967.
15. Виноградов В.В. Стилистика. Поэтика. Теория поэтической речи.- М., 1963.
16. Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. – М.,1980.
17. Долинин К.А. Стилистика французского языка. – М., 1987.
18. Канонич С.И. Ситуативно-речевая грамматика испанского языка. –М., 1979.
19. Скребнев Ю.М. Очерк теории стилистики. – Горький, 1975.
20. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика. –М., 1073.
21. Степанов Г.В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. – М.,1976.
22. Фирсова Н.М. Введение в грамматическую стилистику современного испанского языка. – М., 1981.
23. Ніцевич А.А. Практикум зі стилістики іспанської мови. – О., 2004.

Інформаційні ресурси

24. http://www.cervantes.es/default.htm
25. www.buenosficios.com
26. www.Politicas-S.com
27. www.Foro.revolucionaldia.org
28. www.eumed.net
29. www. UBA. arg
30. www.arteyescritura, www.educ.ar, www.lag.uia.mx
31. www.filos.unam.mx, www.cvc.cervantes.es, www.es.wikipedia.org,

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус