Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство французької мови), для англійської філології

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Піскозуб З. Ф.Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інф31

Опис курсу

Мета: Формування історичних, географічних, суспільно-політичних, економічних, побутових, мистецьких та інших знань студента для засвоєння фонової лексики та засобів вираження певної суспільно-комунікативної інтенції .Поряд з опануванням необхідного мінімуму інформаційних одиниць метою є одночасне засвоєння лексичних понять та лексичного фону та виховних цілей навчання. Поряд з опануванням необхідного мінімуму інформаційних одиниць метою є одночасне засвоєння лексичних понять та лексичного фону.

Ознайомити студентів з головними теоретичними положеннями лексикології сучасної іспанської мови.

Завдання:

 • Розвинути у студентів уміння практично орієнтуватися в сучасному житті Франції, дати вірне тлумачення явищ політичного, економічного, соціального та культурного життя сучасної Франції та ознайомитися з особливостями побуту та з традиціями французів.
 • Засвоїти національні реалії мови, яку вивчає студент, необхідні для комунікації у сфері людської діяльності. Важливе значення має засвоєння фонової лексики та засобів вираження певної суспільно-комунікативної інтенції.
 • Сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер лексики французької мови;
 • Висвітлити головні способи номінації в мові
 • Ознайомити з традиційними й новітніми теоріями лексичного значення;

-Викласти особливості формування і структури лексичного значення, парадигматичних угруповань лексики ;

 • Показати національно-культурну специфіку лексичного складу французької мови;
 • Ознайомити з можливими способами розвитку лексичного складу французької мови, її соціальним та територіальним поділом;

Після вивчення курсу студенти повинні мати уявлення про базові поняття і концепції сучасної лексикології французької мови з метою адекватного використання отриманих знань у викладацькій діяльності.

Студент також повинен знати: предмет теорії лінгвокраїнознавства Франції: територіальні та кліматичні особливості; політичний та адміністративний устрій країни;  мистецький  доробок  та традиції французького народу; норми повсякденних реалій; колорит місцевої кухні тощо.

Предмет, об’єкт та завдання лексикології; специфічні ознаки слова як головної одиниці мови взагалі та французького слова зокрема; головні теорії лексичного значення; парадигматичні взаємозв’язки лексики (синонімія, антонімія, лексико-семантичні поля); шляхи збагачення іспанської лексики (словотворення, зміна лексичного значення, запозичення, утворення фразеологічних одиниць); особливості територіальної та соціальної диференціації лексики; основні типи словників.

Рекомендована література

 1. Jacques Pecheur Civilisation progressive du francais/ – CLE International,2010
 2. Ross Steele.Civilisation progressive du français. – CLE International / SEJER,
 3. Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau débutant. CLE International, 2007.
 4. Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau intermédiaire. CLE International,
 5. Grand-Clément Odile. Savoir-vivre avec les Français. Que faire ? Que dire ? P. Hachette Livre
 6. Morochkina Galina. La langue et la civilisation française à travers des siècles : Історія французької мови. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга
 7. Lehman A., Introduction à la lexicologie,- Semantique et morphologie 3-e edition, Paris : Armand Colin, coll. « Lettres sup”, 29/10/2008
 8. Mishchenko V. Cours de Lexicologie du francais moderne, – Semantique lexicale, Lviv: LNU, 2013

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус