Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство англійської мови)

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Черкас Н. В.Іні31, Інм31, Інн31, Інн32, Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Іні31доцент Черкас Н. В.
Інм31доцент Черкас Н. В.
Інн31доцент Черкас Н. В.
Інн32доцент Черкас Н. В.
Інф31доцент Черкас Н. В.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теоретичні основи другої іноземної мови (Лексикологія + лінгвокраїнознавство)” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.020303, спеціальності „філологія”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є характерні особливості слів, фразеологізмів та специфіка їхнього функціонування у мовній системі, загальної інформації про історію, державний і політичний устрій англомовних країн.

Міждисциплінарні зв’язки: з лінгвістичними дисциплінами: семантикою, граматикою, фонетикою, стилістикою, історією мови, етимологією, лінгвістикою тексту та загальним мовознавством. А також із історією.

Програма навчальної дисципліни складається із таких змістових модулів:

 1. Предмет і завдання теоретичних основ філології та лексикології
 2. Слово як базова одиниця мови
 3. Лексичне значення і теорії значення. Парадигматичні відношення в лексико-семантичній системі
 4. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Республіка Ірландія.
 5. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Республіка Ірландія.

Рекомендована література

Базова

 1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Ленинград: Издательство ЛГУ, 1963.
 2. Анікеєнко І.Г., Бойцан Л.Ф., Ганецька Л.В. Проблеми англійської лексикології у роботах провідних лінгвістів. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2002.
 3. Анікеєнко І.Г., Бойцан Л.Ф., Ганецька Л.В. Практикум з лексикології англійської мови для студентів ІІІ курсу. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 1999.
 4. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – Москва: Издательский дом «Дрофа», 2001.
 5. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2003.
 6. Гвишиани Н.Б. Современный английский язык. Лексикология. – Москва: Издательский центр «Академия», 2007.
 7. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – Дубна: Издательский центр «Феникс», 1996.
 8. Мостовий М.I. Лексикологiя англiйської мови. – Харкiв, 1993.
 9. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – Москва, 1956.

10.Харитончик З.А. Лексикология английского языка. – Минск, 1992.

11.Arnold I.V. The English Word. – Moscow: Vysšaya Škola, 1986.

12.Akhmanova O. Lexicology. Theory and Method. – Moscow, 1972.

13.Ganetska L.V. LEXI-MAKER: Modern English Lexicology in Tables, Figures and Exercises. – Kyiv: Lenvit, 2004.

14.Ginsburg R.S. A Course in Modern English Lexicology. M., 1979.

15.Nikolenko A.G. English Lexicology. – Theory and Practice. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2007.

16.Rayevska N.M. English Lexicology. – Kyiv: Vysša Škola, 1971.

17.Soloshenko O.D., Zavhorodniev Yu.A. Lecture Notes on English Lexicology. – Lviv: Eurosvit, 1998.

 

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО

 1. Across Great Britain: Навч. Посібник до курсу Країнознавства/Укл. Н.Ф.Вовченко; К.: Т-во “Знання”, 1997. – 63 с.
 2. О.В.Арделян. Lingual Country Studies: Навчальний посібник для cтудентів старших курсів, які вивчають англійську мову як спеціальність.– Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2005. – 148 с.
 3. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.– 464с.
 4. Кармен Д., Хрипун В. USA. A Collection of Readings. Навчально- методичний посібник для студентів. Кіровоград. КДПУ, 2004.
 5. Морозова І.І. Лінгвокраїнознавство Великої Британії: Матеріали лекцій. – : ХНУ імені В. Н. Каразіна,2009. – 100 с.
 6. Хрипун В.С. The World of Britain: History and Culture. Посібник для студентів ВНЗ. – Кіровоград: КДПУ, 2004.
 7. Хрипун В.С. The World of Britain: Britain Today. Навчальний посібник для студентів. / Укл. В.С.Хрипун. – Кіровоград: КДПУ, 2004.
 8. Хрипун В.С. Світ Британії: історія і культура: Навчальний посібник. – Кіровоград, 1999.
 9. Lavery C. Focus on Britain Today. – Phoenix: ELT, 1993.
 10. The English World: History, Character and People. Editor Robert Blake. London: Thames and hudson, 1982.
 11. -London: Foreign and Commonwealth Office, 1993.
 12. The English-Speaking World /укл. М.Россоха. Тернопіль, 1996. – 161с.
 13. Arthur De Moss Foundation, “The Rebirth of America”, Copyright,1986, New York.
 14. Pages of History: Glimpes of Britain and the USA. Tokareva N.D., M., высшая шкл., 1985.
 15. K.L. Anderson “The Discovery of America”. Penguin Book, Explorer, 7.
 16. L. Dillard “Towards a Social History of American English”, New York, “Mouton”, 1984.
 17. О.В.Арделян. Lingual Country Studies / Лінгвокраїнознавство: Курс Лекцій. – Кіровоград: поліграфічно-видавничий центр “Імекс ЛТД”,2004. – 58 с.
 18. James O’Driscoll Britain. The Country and Its People. An Introduction for Learners of English. Oxford University Press, 1996.

Матеріали

Черкас РП Теоретичні основи другої іноземної мови. «Німецька мова та література», «Французька мова та література»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус