Теорія і практика перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
620доцент Грабовецька О. С.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612Іна31Тарапацька Л. М.
Іна32Тимчишин М. В.
Іна33Цимбрило  В. І., Хасхачик В. О.
Іна34Демидяк І. Р.
Іна35
Іна46Колішко  М. В.
1

Опис курсу

Курс «Теорія і практика перекладу»  є важливою частиною теоретичної підготовки майбутніх викладачів англійської  мови. Він опирається на знання, отримані студентами при засвоєнні матеріалу з загального мовознавства, стилістики, лексикології, граматики, лінгвокраїнознавства. Мета курсу – забезпечити студентів теоретичним підґрунтям, необхідним для розв’язання прикладних перекладацьких завдань; ознайомити студентів із основними концепціями теорії перекладу, сформувати їхню перекладацьку компетенцію, підготувати до міжкультурної комунікації і професійної діяльності в сучасних умовах. Курс читається англійською мовою.

 У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • особливості перекладацької діяльності у сучасному світі;
 • основні поняття перекладознавства (одиниця перекладу, інваріант, еквівалентність, проблемна еквівалентність/неперекладність);
 • прагматичні аспекти перекладу і основні способи прагматичної адаптації;
 • типи перекладу і перекладацькі стратегії;
 • перекладацькі трансформації;
 • основні методи перекладознавчого аналізу.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • бачити текст оригіналу як ціле, тобто вміти визначити жанр тексту, його стиль і формувати цільовий текст враховуючи ті ж закономірності;
 • обирати стратегію для досягнення необхідного рівня еквівалентності;
 • відтворювати одиниці тексту з проблемною еквівалентністю;
 • розрізняти прототипні та марковані словосполучення та способи їх передачі у перекладі;
 • визначати одомашнені чи відчужені елементи у текстах;
 • редагувати текст перекладу (власного, зробленого іншим перекладачем чи машинного).

Рекомендована література

Література українською мовою

 1. Адаменко М. В. Особливості перекладу сучасної англомовної поезії / М. В. Адаменко // Лінгвістичні дослідження. – 2012. – Вип. 34. – С. 248–253.
 2. Бахов І. С. Формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Бахов І. С. ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 20 с.
 3. Бех П.О. Поетичний переклад і принцип еквілінеарності / П.О. Бех // Теорія і практика перекладу. – Київ, 1979. – № 1. – С. 83-93.
 4. Бик І.С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин: навч. Посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 288 с.
 5. Білодід І.К. Про критерії якості перекладу / І. К. Білодід // Теорія і практика перекладу. – Київ, 1979. – Вип. 1. – С. 3-4.
 6. Брюховецький В. У справі професійного перекладацтва : [про М. Зерова] / В. Брюховецький // Зарубіжна література. – 2000. – № 14 (квіт.)
 7. Гайнічеру О. І. Поезія і мистецтво перекладу : літ.-критич. нарис. / О. І. Гайнічеру. – К.: Дніпро, 1990. – 212 с. – (Бесіди про худ. л-ру).
 8. Грабовецька О.С. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалах  п’єси Оскара Вайлда „The Importance of Being Earnest” та її українського перекладу): Навчальний посібник для студентів перекладацьких відділів факультетів іноземних мов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 163 с
 9. Дзера О. Жанри художнього перекладу // Записки перекладацької майстерні. – Львів, 2001. – С. 18-38.
 10. Дзера О.В. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст : монографія. Львів : Львів. нац ун-т імені Івана Франка, 2017.  490 с.
 11. Дзера О.В. Соціокультурні та лінгвокогнітивні виміри біблійного інтертексту в просторі сучасного перекладознавства : автореф. дис. … докт. філол. наук : 10.02.16. Київ, 2018. 36 с.
 12. Жлуктенко Ю.О. (Ред.): Нариси з контрастивної лінгвістики / Зб. наук. праць. – К.: Наук. думка, 1979 – 196 с
 13. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. – К.: Рад. Шк.,   – 160 с.
 14. Жлуктенко Ю.О., Двухжилов О.В. Проблеми адекватності перекладу // Теорія і практика перекладу. – 1981. Вип. 6. – С. 85 – 91.
 15. Засєкін С. В. Психолінгвістичні підходи до дослідження перекладу / С. В. Засєкін // Філологічні студії : наук. часоп. / голов. ред. В. С. Зубович. – Луцьк, 2007. – № 1/2. – С. 133–140.
 16. Засєкіна Л. В. Психолінгвістична модель перекладу / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін // Наук. Вісн. ВДУ ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 5. – С. 139–141.
 17. Здражко А.Є. Історіографічний огляд українських видань перекладної дитячої літератури від кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст.: монографія / А.Є. Здражко. – Херсон: ПП Вишемирський П.С., 2013. – 228 с.
 18. Зеров М. У справі віршованого перекладу / М. Зеров // Всесвіт. – 1988. – № 8.
 19. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (На матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1983. – 175 с.
 20. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). –Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 216 с.
 21. Зорівчак Р.П. Семантична структура словесного образу: до методології перекладознавчого аналізу.// Іноземна філологія. – 1999. – Вип. 111. – С. 218 – 224.
 22. Зорівчак Р.П. Словесний образ у художньому перекладі // “Хай слово мовлене інакше…” – К.: Дніпро, 1982. – С. 51 – 65.
 23. Івасюк О. Відтворення ритмомелодійної домінанти в українських перекладах поезії Полін Джонсон (Текагіонвейк) // Зписки НТШ,  – Львів – 2000. – Т. ССХХХІХ (Праці філологічної секції). – С. 354 – 366.
 24. Івасюк О.Я. Теорія і практика віршового тперекладу (На матеріалі творів Маргот Озборн та їх українських перекладів). – Чернівці: ЧНУ, 2016. – 159с.
 25. Калашник Н. Г. Теорія та практика перекладу. Вступ до спеціальності : навч. посіб. / Н. Г. Калашник, Н. О. Гетьман. – Запоріжжя : Мотор-Січ, 2004. – 314 с. – Бібліогр.: с. 308–311.
 26. Кальниченко О.А., Полякова Ю.Ю. Українська перекладознавча думка 1920-х – початку 1930-х років: Хрестоматія вибраних праць з перекладознавства до курсу «Історія перекладу» для студентів, що навчаються за спеціальністю «Переклад» / Укладачі Черноватий Л., Карабан В. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 504 с.
 27. Кальниченко О. А. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях. Ч. 1 : Загальні питання. Стародавні часи / О. А. Кальниченко, В. О. Подміногін. – Х. : Вид-во НУА, 2005. – 132 с.
 28. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 564 с.
 29. Карабан В.І., Борисова О.В., Колодій Б.М., Кузьміна К.А. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 208 с.
 30. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. Навчальний посібник-довідник для студентів вищих навчальних закладів освіти / В.І. Карабан, Дж. Мейс. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 608 с.
 31. Ковганюк С.П. Практика перекладу. – К.: Дніпро, 1968. – 276с.
 32. Коломієць Л. В. Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кінця ХІХ – початку ХХІ ст. : автореф. Дис. …. д-ра філол. наук; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Л. В. Коломієць; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 41 с.
 33. Коломієць Л. В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської, та американської поезії) / Л. В. Коломієць. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2004. – 522 с.
 34. Коломієць Л. В. Перекладознавчі семінари: актуальні теоретичні концепції та моделі аналізу поетичного перекладу: [навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л. В. Коломієць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 527 с.
 35. Коломієць Л. В. Перекладознавчі семінари: методологічно-стильові орієнтири в українському поетичному перекладі від кінця ХІХ до початку ХХІ ст. (на матеріалі перекладів англомовної поезії та поетичної драми) : навчальний посібник / Л. В. Коломієць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 498 с.
 36. Коломієць Л.В. Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу «Історія перекладу»: навчальний посібник / Л.В. Коломієць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 559 с.
 37. Копильна О. М. відтворення авторської алюзії в художньому перекладі (на матеріалі українських перекладів англомовної прози ХХ століття) : дис. … канд.. наук : 10.02.16 / Копильна Олена Миколаївна. – К., 2007. – 225 с.
 38. Коптілов В. Першотвір і переклад : роздуми і спостереження / В. Коптілов. – К. : Дніпро, 1972. – 215 с.
 39. Коптілов В.Актуальні питання українського художнього перекладу / В. В. Коптілов ; [ред. : Л. Л. Щербатенко, В. Д. Лелеко, Т. І. Хохановська]. – К. : вид-во Київського університету, 1971. – 130 с.
 40. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу:Навч. посіб./ В.В. Коптілов. – К.: Юніверс, 2002. – 280 с.
 41. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 512 с.
 42. Кочур, Григорій. Література та переклад: Дослідження, рецензії, літературні портрети, інтерв’ю, в 2 томах / Г. П. Кочур. – К.: Смолоскип, 2008.
 43. Кундзіч О.Л. Творчі проблеми перекладу. – К.: Дніпро, 1973. – 264 с.
 44. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту. Навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів англійської мови. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.
 45. Література. Теорія. Методологія: Пер. з польськ. С. Яковенка / Упор. і наук. ред. Д. Уліцької. – К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 543 с.
 46. МамракА. В. Вступ до теорії перекладу: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.
 47. Мірошниченко В. В. До проблеми відтворення мови та стилю творів М. М.Коцю­бинського в перекладах англійською мовою / В. В. Мірошниченко // Теорія і практика перекладу. – К., 1979. – Вип. 1. – С. 98-108.
 48. Москаленко М. Н. Нариси з історії українського перекладу: [частина 1 – 6] / М. Н. Москаленко // журнал “Всесвіт”. – К., 2006 – 2009.
 49. Москаленко М. Н. Тисячоліття: переклад у державі слова / М. Н. Москаленко // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Руси : антологія. – К.: Дніпро, 1995. – С. 5-38.
 50. Новикова М. Міфи та місія / М. Новикова. – К. : Дух і літера, 2005. – 426 с.
 51. Олікова М. С. Теорія і практика перекладу : навч. посіб. / М. С. Олікова. – Луцьк : Вежа. 2000. – 170 с.
 52. Ольховська А. С. Основи професійної майстерності перекладача : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова)] / А. С. Ольховська. – Харків : Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 132 с.
 53. Ольховська А. С. Чинники успішного працевлаштування перекладача за фахом [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова)] / А. С. Ольховська. – Харків : Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 116 с
 54. Основи перекладознавства [Текст]: Навчальний посібник / За редакцією А. Є. Нямцу. – Чернівці : Рута, 2008. – 312 с.
 55. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / [Шпак В. К., Дєгтярьова Л. П., Могілей І. І., Колодич Т. М.]; за ред. В. К. Шпака. – К.: Знання, 2007. – 312 с.
 56. Основи перекладу: Курс лекцій; Навчальний посібник / Г. Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха та ін. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2005. – 280 с.
 57. Переклад вірша: Навчальний посібник для перекладознавчих семінарів / Укл. Комарницька Л.А., Івасюк О.Я. – Чернівці: Рута, 2005. – 190 с.
 58. Рильський М.Т. Мистецтво перекладу: Статті, виступи, нотатки / Упор. і комент. Г. Колесника. – К.: Рад. письменник, 1975. – 344 с.
 59. Савчин В. Микола Лукаш – подвижник українського перекладу / В. Савчин. – Львів: Літопис, 2014. – 374 с.
 60. Саприкін С.С., Чужакін А.П. Світ усного перекладу / С.С. Саприкін, А.П. Чужакін. – Горлівка: ПП «Ліхтар», 2010. – 225 с.
 61. Сидорук Г. І. Основи перекладознавства : метод. розробка / Г. І. Сидорук. – К. : Кондор, 2010. – 284 с.
 62. Снігур С. Стан сучасного перекладознавства на Заході // Записки перекладацької майстерні 2000-2001. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 6-15.
 63. Содомора А. Студії одного вірша / А. Содомора. – Львів : Літопис ; Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 363 с.
 64. Содомора А. Шевченків садок і Франкове поле. Спроба прочитання /А.О. Содомора. – Львів: Апріорі, 2016. – 104 с.
 65. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. – К.: Факт-Наш час, 2006. -344 с.
 66. Хай слово мовлене інакше…“: Статті з теорії, критики та історії художнього перекладу / Упор. В. Коптілов. – К.: Дніпро, 1982
 67. Чередниченко О. І. Про мову і переклад / О. І. Чередниченко. – К. : Либідь, 2007. – 247с.
 68. Черноватий Л. М., Карабан В. І., Подміногін В. О., Кальниченко О. А., Радчук В. Д. О.М. Фінкель – забутий теоретик українського перекладознавства: Збірка вибраних праць. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – С. 49-182.
 69. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад» / Л. М. Черноватий. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 376 с.
 70. Черноватий Л.М., Карабан В.І.,Ганічева Т.В.,Ліпко І.П Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини / За ред. Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 272 с
 71. Черноватий Л.М., Карабан В.І.,Ребрій О.В. та ін.. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США / За ред. Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) : Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 400 с.
 72. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т.В. Шмігер. – Л.: Смолоскип, 2009. –343 с.

Література іноземними мовами

 1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: Междунар. отношения, 1975. – 240с.
 2. Брандес М. П. Стиль и перевод (на материале немецкого языка). – М.: Высш. шк., 1988. – 127с.
 3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Вл. Россельса. – М.: Высш. шк., 1986. – 416 с.
 4. Галь Н. Я. Слово живое и мертвое. Из опыта переводчика и редактора. – М.: Книга, 1987. – 272 с.
 5. Демецька В.В., Главацька Ю.Л. Англійські літературні жанри: граматичний та інтерпретаційний аспекти. Навчальний посібник для студентів-філологів вищих закладів освіти / В.В. Демецька, Ю.Л. Главацька. – Херсон: ХДУ, 2013. – 392 с. (підручник написано англійською мовою).
 6. Комиссаров В.Н. Теория перевода (Лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и факульт. иностр. яз. – М.: Высшая шк., 1990. – 253с.
 7. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник / І.В. Корунець. – Вінниця: Нова книга, 2000. – 448 с. (підручник написано англійською мовою).
 8. Левый И. Искусство перевода / Пер. с чеш. и предисл. Вл. Россельса. – М.: Прогресс, 1974. – 398с.
 9. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970. – 383с.
 10. Новикова М. А. Проблемы индивидуального стиля в теории художест­вен­ного перевода : (Стилистика переводчика) : автореф. дис. … д‑ра филол. наук ; спец. 10.02.19 „Общее языкознание” / М. А. Новикова; Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград, 1980. – 27 с.
 11. Новикова М.А. Прекрасен наш союз. Литература – переводчик – жизнь: Лит.-крит. очерки. – К.: Рад. письменник, 1986. – 224с.
 12. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: Лингвистические проблемы. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Высш. шк., 1983. – 304с.
 13. Чуковский К. Высокое искусство. – Москва: Сов. писатель, 1968. – 382с.
 14. Эткинд Е. Поэзия и перевод. – М.-Ленинград, 1963. – 430с.
 15. Baker M. In other words: A Coursebook on Translation. – London and New York: Routledge, 1992. – V. XII. – 304 p.
 16. Bassnet-McGuire S. Translation Studies / New Accents. – London and New York: Methuen, 1980. – XII. –159 p.
 17. Catford J. A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics. – London: Oxford Univ. Press, 1965. – viii, 103 p.
 18. Eco U. Experiences in Translation. – Toronto: Univ. of Toronto Press, 2001. – 135 p.
 19. Even-Zohar I. Papers in historical poetics. – Tel Aviv: Porter Inst. for Poetics and Semiotics, 1978. -226 pp.
 20. Genztler E. Contemporary Translation Theories. – London & New York: Routledge, 1993. – 220 p.
 21. Holmes J. Translated. Papers on Literary Translation and Translation Studies. – Amsterdam: Rodopi, 1988. – 117 p.
 22. Molina L. Translation Techniques Revised: a dynamic and functional approach / L. Molina, A.Y. Albir // Translator’s Journal. – 2002. – Vol. 47, № 4. – 498–512.
 23. Munday J. Introducing Translation Studies. Theories and Applications / J. Munday. – London and New York: Routledge, 2008. – 236 p.
 24. Neubert A., Shreve G. Translation as Text. – Kent, Ohio, and London, England: The Kent State Univ. Press, 1992. – 169 p.
 25. Newmark P. A Textbook of Translation. – New York; London: Prentice Hall, 1988. – XII. – 292 p.
 26. Nida E. A. The Theory and Practice of Translation / E. A. Nida, Ch. Taber. – Leiden : E. J. Brill, 2003. – 218 p.
 27. Snell-Hornby M. Translation Studies: An integrated Approach. – Amsterdam; Philadelphia: John Benjamin publ., Co, 1988. – VIII. – 163 p.
 28. Snell-Hornby M. Theatre and opera translation [Теxt] / M. Snell-Hornby // A companion to translation studies: Topics in translation 34 / edited by P. Kuhiwczak and K. Littau [series ed. : S. Bassnett, E. Gentzler]. – Clevedon, Buffalo, Toronto : Multilingual mattets Ltd, 2007. – P. 106–119.
 29. Stockwell P. Cognitive poetics: an introduction. – London; New York: Routledge, 2002. – 193p.
 30. Toury G. Descriptive Translation Studies and Beyond. – Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1995. – 311 p.
 31. Toury G. In search of a theory of translation. – Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics, 1980. – 246 pp.
 32. Vinay J. P. Comparative Stylistics of French and English / J. P. Vinay,              J. Darbelnet ; [translated and edited by Juan C. Sager and M.-J. Hamel]. – Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub.. Co., 1995. – 359 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму